Historia

Józef Pietraszewski

Sędzia NSA w stanie spoczynku Józef Pietraszewski - Wiceprezes Naczelnego Sądu Administracyjnego w latach 1980-1982
Wiceprezes Naczelnego Sądu Administracyjnego w latach 1980-1982 Studia prawnicze ukończył na Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika w Toruniu w 1952 r. Karierę zawodową rozpoczął w organach administracji państwowej w charakterze radcy prawnego. W sądownictwie pracował od 1956 r. W 1973 r. delegowany do Ministerstwa Sprawiedliwości, gdzie pełnił funkcję wicedyrektora i dyrektora Departamentu Spraw Cywilnych.
więcej >

Dr hab. Jerzy Świątkiewicz

Sędzia NSA w stanie spoczynku dr hab. Jerzy Świątkiewicz - Wiceprezes Naczelnego Sądu Administracyjnego w latach 1982-1995
Wiceprezes Naczelnego Sądu Administracyjnego w latach 1982-1995 Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Łódzkim (1952), następnie uzyskał stopień doktora nauk prawnych za dysertację poświęconą radom narodowym i ich prezydiom (1968) oraz habilitację na podstawie pracy na temat roli rzecznika praw obywatelskich w polskim systemie prawnym (2002). W latach 1960–1980 pracował jako wiceprokurator, prokurator i radca Prokuratora Generalnego w Prokuraturze Generalnej. We wrześniu 1980 został sędzią Naczelnego Sądu Administracyjnego, którego był wiceprezesem w latach 1982–1995. W latach 1981–1997 zasiadał również w Radzie Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów. Uczestniczył w obradach Okrągłego Stołu w podzespole do spraw reformy prawa i sądów. W 1995 objął funkcję zastępcy rzecznika praw obywatelskich, którą pełnił do 2006. Był wieloletnim działaczem Stronnictwa Demokratycznego, pełnił m.in. obowiązki przewodniczącego Zespołu Porządku Prawnego Centralnego Komitetu SD. Z ramienia ugrupowania zasiadał w Radzie Narodowej m.st. Warszawy (m.in. w kadencji 1969–1973, pełniąc obowiązki wiceprzewodniczącego Klubu Radnych SD). Zmarł 4 czerwca 2011.
więcej >

Prof. dr hab. Andrzej Kabat

Sędzia NSA w stanie spoczynku prof. dr hab. Andrzej Kabat - Wiceprezes Naczelnego Sądu Administracyjnego w latach 1995-2004
Wiceprezes Naczelnego Sądu Administracyjnego w latach 1995-2004 W 1956 r. ukończył Wydział Prawa Uniwersytetu Lubelskiego uzyskując tytuł magistra prawa i podjął pracę w Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Wydziale Organizacyjno - Prawnym w Olsztynie. Po odbyciu aplikacji sądowo - prokuratorskiej pracował w organach prokuratury, początkowo jako aplikant i asesor, a następnie podprokurator powiatowy, podprokurator i prokurator Prokuratury Wojewódzkiej w Olsztynie oraz prokurator Prokuratury Generalnej w Warszawie.
więcej >

Włodzimierz Ryms

Sędzia NSA w stanie spoczynku Włodzimierz Ryms - Wiceprezes Naczelnego Sądu Administracyjnego w latach 1995 – 2015
Wiceprezes Naczelnego Sądu Administracyjnego w latach 1995 – 2015. Studia prawnicze ukończył w 1968 r. na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Po odbyciu aplikacji sądowej i zdaniu egzaminu sędziowskiego w 1970 r. pracował w Sądzie Rejonowym w Iławie, początkowo na stanowisku asesora sądowego, a następnie od 1972 r. na stanowisku sędziego, gdzie orzekał w sprawach cywilnych. W 1977 r. został powołany na stanowisko sędziego Sądu Wojewódzkiego w Płocku. W 1981 r. został delegowany do Departamentu Prawnego Ministerstwa Sprawiedliwości. Od 1989 r. zajmował stanowisko dyrektora tego Departamentu. Uchwałą Rady Państwa z 1985 r. został powołany na stanowisko sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego. W lipcu 1995 roku otrzymał od Prezydenta RP nominację na wiceprezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego. Obowiązki Prezesa Izby Ogólnoadministracyjnej NSA pełnił od stycznia 1996 r. W latach 2003-2014 był członkiem Państwowej Komisji Wyborczej.
więcej >

dr Andrzej Kisielewicz

Sędzia NSA w stanie spoczynku dr Andrzej Kisielewicz - Wiceprezes Naczelnego Sądu Administracyjnego w latach 2004 – 2015
Wiceprezes Naczelnego Sądu Administracyjnego w latach 2004 – 2015. Studia prawnicze ukończył w 1971 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Aplikację sądową ukończył w 1973 r. W trakcie odbywania aplikacji podjął pracę naukową w Katedrze Prawa Pracy na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej - Filia w Rzeszowie. Tytuł doktora nauk prawnych uzyskał w 1980 r. Od 1990 r. był pracownikiem administracji rządowej, gdzie zajmował stanowisko dyrektora Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, a następnie podsekretarza stanu w Ministerstwie Współpracy Gospodarczej z Zagranicą. W październiku 1994 roku został powołany przez Prezydenta RP na stanowisko sędziego w Naczelnym Sądzie Administracyjnym. Od stycznia 2004 r. kierował Izbą Gospodarczą. W czerwcu 2004 roku otrzymał od Prezydenta RP nominację na stanowisko wiceprezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego. W 2007 roku został uhonorowany Medalem Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania. W latach 2000-2014 był członkiem Państwowej Komisji Wyborczej.
więcej >

Maria Wiśniewska

Sędzia NSA w stanie spoczynku Maria Wiśniewska - Wiceprezes Naczelnego Sądu Administracyjnego - dyrektor Biura Orzecznictwa w latach 2015-2018
Wiceprezes Naczelnego Sądu Administracyjnego - dyrektor Biura Orzecznictwa w latach 2015-2018. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Po uzyskaniu tytułu magistra prawa w 1971 r. ukończyła aplikację sądową. Swoje życie zawodowe związała z wymiarem sprawiedliwości, gdzie stopniowo awansowała na kolejne stanowiska w sądownictwie powszechnym i administracyjnym.
więcej >

Janusz Drachal

Sędzia NSA w stanie spoczynku Janusz Drachal - Wiceprezes Naczelnego Sądu Administracyjnego w latach 2015-2020
Wiceprezes Naczelnego Sądu Administracyjnego w latach 2015-2020. Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Pracę prawniczą rozpoczął w utworzonym w 1980 r. Naczelnym Sądzie Administracyjnym. Był współorganizatorem i członkiem zespołu Biura Orzecznictwa tego Sądu. W 1987 r. współuczestniczył w pracach nad utworzeniem pierwszego w Polsce urzędu Rzecznika Praw Obywatelskich. Od stycznia 1988 r. do czerwca 1995 r. kierował departamentem gospodarki komunalnej i mieszkaniowej w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. W czerwcu 1995 r. został powołany przez Prezydenta RP na stanowisko sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego. W ramach obowiązków służbowych, poza orzecznictwem, kierował w Biurze Orzecznictwa NSA wydziałem problemowym zajmującym się analizą sądownictwa administracyjnego. Wykonywał także funkcję rzecznika prasowego NSA.
więcej >
strona < 1 2