Komunikaty

Uchwała 7 sędziów NSA o kosztach uzyskania przychodu z tytułu objęcia udziałów w spółce (sygn. akt II FPS 2/21) oraz postanowienie w sprawie I FPS 3/20

W dniu 14 czerwca 2021 r. Naczelny Sąd Administracyjny w składzie siedmiu sędziów, po rozpoznaniu na rozprawie odmiejscowionej pytania przedstawionego w sprawie oznaczonej sygnaturą akt II FSK 3218/18 podjął następującą uchwałę
więcej >

Uchwały 7 sędziów NSA z dnia 24 maja 2021 r. w sprawach dotyczących sądowej kontroli biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego (I FPS 1/21) oraz źródeł przychodu w podatku dochodowym od osób fizycznych (II FPS 1/21)

W dniu 24 maja 2021 r. Naczelny Sąd Administracyjny w składzie siedmiu sędziów, po rozpoznaniu, na posiedzeniach odmiejscowionych wniosków Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, podjął następujące uchwały
więcej >

Komunikat w sprawie wyroków NSA dotyczących odwołań od uchwał KRS w przedmiocie przedstawienia (nieprzedstawienia) wniosków o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Najwyższego - aktualizacja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu odwołań od uchwały Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 28 sierpnia 2018 r. nr 330/2018 w przedmiocie przedstawienia (nieprzedstawienia) wniosków o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Najwyższego w Izbie Cywilnej (sygn. akt II GOK 2/18, II GOK 3/18 oraz II GOK 5/18), a także uchwały Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 24 sierpnia 2018 r. nr 318/2018 w przedmiocie przedstawienia (nieprzedstawienia) wniosków o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Najwyższego w Izbie Karnej (sygn. akt II GOK 6/18 i II GOK 7/17) wyrokami z dnia 6 maja 2021 r. uchylił zaskarżone uchwały.
więcej >

Komunikat w sprawie delegowania sędziów sądów administracyjnych

Za podstawę delegowania sędziego sądu administracyjnego do pełnienia obowiązków sędziego lub czynności administracyjnych w Ministerstwie Sprawiedliwości uznaje się art. 49 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. z 2021 r, poz. 137) w związku z art. 10 § 1 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym (Dz. U. z 2021 r., poz. 154) w związku z art. 77 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2020 r., poz. 2072).
więcej >

Wyrok Trybunału w sprawie pytania prejudycjalnego NSA (C-824/18 A.B., C.D., E.F., G.H., I.J. przeciwko Krajowej Radzie Sądownictwa)

W dniu 2 marca 2021 r. Trybunał Sprawiedliwości udzielił odpowiedzi na pytanie prejudycjalne przedstawione przez Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 267 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w postanowieniu z dnia 21 listopada 2018 r., uzupełnionym postanowieniem z dnia 26 czerwca 2019 r., sygn. akt II GOK 2/18
więcej >

Uchwała 7 sędziów NSA w sprawie określenia podmiotu uprawnionego do ubiegania się o ustalenie i wypłatę odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość (I OPS 1/20)

W dniu 22 lutego 2021 r. Naczelny Sąd Administracyjny w składzie siedmiu sędziów po rozpoznaniu wniosku Prezesa NSA podjął następującą uchwałę
więcej >

Komunikat w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej NSA

Wydział Informacji Sądowej NSA informuje, że od dnia 1 stycznia 2021 r. w Izbie Finansowej oraz w Izbie Ogólnoadministracyjnej NSA działają dodatkowe wydziały orzecznicze
więcej >

Komunikat w sprawie listu organizacji społecznych dotyczącego rozpatrywania spraw przez NSA na posiedzeniach niejawnych

W związku z pismem Stowarzyszenia Interwencji Prawnej skierowanym do Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego, pod którym podpisało się wiele innych organizacji, w sprawie działalności orzeczniczej Naczelnego Sądu Administracyjnego kontynuowanej w okresie epidemii głównie na posiedzeniach niejawnych, a także w nawiązaniu do publikacji prasowych wyrażających krytyczne stanowisko odnośnie do podjętych w sądach administracyjnych działań mających na celu zmniejszenie ryzyka rozprzestrzeniania się wirusa SARS- Cov2, działając w imieniu Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego dziękuję wszystkim zaangażowanym osobom za przedstawione uwagi i troskę o zachowanie konstytucyjnych i międzynarodowych standardów postępowania sądowoadministracyjnego
więcej >

Zarządzenie nr 39 Prezesa NSA z dnia 16 października 2020 r. w sprawie odwołania rozpraw oraz wdrożenia w NSA działań profilaktycznych służących przeciwdziałaniu potencjalnemu zagrożeniu zakażenia wirusem SARS-CoV-2 w związku z objęciem Miasta Stołecznego Warszawy obszarem czerwonym - aktualizacja

W związku z intensyfikacją rozwoju epidemii i wprowadzeniem dodatkowych ograniczeń, nakazów i zakazów związanych z objęciem Miasta Stołecznego Warszawy obszarem czerwonym, o którym mowa w § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. poz. 1758, z późn.zm.)
więcej >

Uchwała 7 sędziów NSA w sprawie terminu do złożenia wniosku o odroczenie płatności opłaty za korzystanie ze środowiska albo administracyjnej kary pieniężnej (II OPS 1/20)

W dniu 30 listopada 2020 r. Naczelny Sąd Administracyjny w składzie siedmiu sędziów po rozpoznaniu wniosku Prezesa NSA podjął następującą uchwałę
więcej >

Komunikat w sprawie publikowania informacji o treści orzeczeń wydawanych przez NSA

Wydział Informacji Sądowej NSA informuje, że e-Wokanda NSA, dostępna za pośrednictwem strony internetowej Naczelnego Sądu Administracyjnego, od dnia 4 listopada 2020 r. obejmuje również informacje o treści orzeczeń wydawanych na posiedzeniach niejawnych
więcej >

Zarządzenie nr 43 Prezesa NSA z dnia 2 listopada 2020 r. w sprawie świadczenia pracy zdalnej w związku intensyfikacją rozwoju epidemii innych działaniach profilaktyczno - sanitarnych

Zarządzenie nr 43 Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 2 listopada 2020 r. w sprawie świadczenia pracy zdalnej w związku intensyfikacją rozwoju epidemii i innych działaniach profilaktyczno - sanitarnych
więcej >

Zarządzenie Prezesa NSA z dnia 5 października 2020 r. w sprawie wdrożenia w Naczelnym Sądzie Administracyjnym dodatkowych działań profilaktycznych służących przeciwdziałaniu potencjalnemu zagrożeniu zakażenia wirusem SARS-CoV-2 w związku z intensyfikacją rozwoju epidemii

Zarządzenie nr 32 Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 5 października 2020 r. w sprawie wdrożenia w Naczelnym Sądzie Administracyjnym dodatkowych działań profilaktycznych służących przeciwdziałaniu potencjalnemu zagrożeniu zakażenia wirusem SARS-CoV-2 w związku z intensyfikacją rozwoju epidemii
więcej >

Uchwała 7 sędziów NSA o momencie skutecznego przedłużenia terminu zwrotu VAT (sygn. akt I FPS 1/20)

W dniu 21 września 2020 r. Naczelny Sąd Administracyjny w składzie siedmiu sędziów po rozpoznaniu zagadnienia prawnego przedstawionego przez skład orzekający Naczelnego Sądu Administracyjnego postanowieniem z dnia 26 lutego 2020 r., sygn. akt I FSK 2348/19, podjął następującą uchwałę
więcej >

W dniu 21.09.2020 r. odbyło się posiedzenie składu siedmiu sędziów NSA w sprawie dotyczącej opodatkowania gruntów zarządzanych przez Lasy Państwowe

W dniu 21 września 2020 r, Naczelny Sąd Administracyjny w składzie siedmiu sędziów rozpoznał zagadnienie prawne budzące poważne wątpliwości Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu w sprawie o sygnaturze I SA/Wr 748/19
więcej >
strona 1 2 3 4 >