Wybrane publikacje naukowe

Wybrane publikacje naukowe sędziów sądów administracyjnych

 

2022

 

KSIĄŻKI

Administracja w demokratycznym państwie prawa. Księga jubileuszowa Profesora Czesława Martysza, pod red. Andrzeja Matana, Warszawa 2022

Idee Wacława Dawidowicza. Kierunki. Inspiracje. Krytyka, pod red. Tomasza Bąkowskiego, Mariusza Bogusza, Gdańsk – Warszawa 2022

Kierunki rozwoju jurysdykcji administracyjnej, pod red. Macieja Krusia, Lucyny Staniszewskiej, Marka Szewczyka, Warszawa 2022

Ordynacja podatkowa. Komentarz. Tom I. Zobowiązania podatkowe. Art. 1-119 zzk, pod red. L. Etela, Warszawa 2022

Ordynacja podatkowa. Komentarz. Tom II. Procedury podatkowe. Art. 120-334,  pod red. L. Etela, Warszawa 2022

Prawo administracyjne w służbie jednostki i wspólnoty, pod red. Zofii Duniewskiej, Marii Karcz-Kaczmarek, Przemysława Wilczyńskiego, Warszawa 2022

Prawo budowlane. Komentarz, pod red. Zygmunta Niewiadomskiego, Warszawa 2022

Sądownictwo administracyjne w umacnianiu państwa prawa. Księga z okazji 100-lecia sądownictwa administracyjnego w województwie śląskim, pod red. Andrzeja Matana, Adama Nity, Warszawa 2022

Wolności i prawa człowieka i obywatela w orzecznictwie sądów administracyjnych. Księga jubileuszowa na 100-lecie utworzenia Najwyższego Trybunału Administracyjnego, pod red. Jacka Chlebnego, Warszawa 2022

Adamiak Barbara, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz. 18. wydanie, Warszawa 2022

Bogucki Stanisław, Bogucki Artur, Podatek od niektórych instytucji finansowych, Warszawa 2022

Chlebny Jacek, Łączenie rodzin cudzoziemców, Warszawa 2022

Duniewska Zofia, Jaworska-Dębska Barbara, Korzeniowski Piotr i Olejniczak-Szałowska Ewa, Prawo administracyjne materialne, Warszawa 2022

Fischer Bogusław, Agnieszka Piskorze-Ryń, Marlena Sakowska-Baryła, Joanna Wyporska-Frankiewicz, Ustawa o otwartych danych i ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego. Komentarz, Warszawa 2022

Gajewski Dominik Jan, Unikanie opodatkowania w orzecznictwie sądów administracyjnych, Warszawa 2022

Leszczyński Leszek, Kryteria pozaprawnej wykładni prawa, Warszawa 2022

Skoczylas Andrzej, Szustakiewicz Przemysław, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, Warszawa 2022 r.

Szustakiewicz Przemysław, Komentarz do Konstytucji RP art. 184, 185, Warszawa 2022

 

ARTYKUŁY

Biernat Stanisław, Prawo europejskie w orzecznictwie polskich sądów administracyjnych, „Europejski Przegląd Sądowy” 2022, nr 1

Bandarzewski Kazimierz, Postępowanie zgłoszeniowe w przypadku zamiaru usunięcia przez osobę fizyczną drzewa na cel niezwiązany z prowadzeniem działalności gospodarczej, „Samorząd Terytorialny” 2022, nr 1-2

Bandarzewski Kazimierz, Problematyka ustalania wysokości diet radnych i sołtysów, „Samorząd Terytorialny” 2022, nr 11

Chlebny Jacek, Sądownictwo administracyjne w Polsce z perspektywy art. 47 KPP, EPS  „Europejski Przegląd Sądowy” 2022, nr 10

Chróścielewski Wojciech, W kwestii dopuszczalności zaskarżenia do sądu administracyjnego bezczynności organu administracji już po wydaniu w sprawie decyzji administracyjnej, „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 2022, nr 3

Dalkowska Anna, Pawlyta Adam, Cieśla Witold, Problem kwalifikacji prawnej balkonu w orzecznictwie sądów administracyjnych i powszechnych. Analiza prawnoporównawcza, „Nieruchomości@” 2022, nr 4

Dańczak Paweł, Wpływ orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości na kształtowanie niektórych ograniczeń w zakresie wjazdu na terytorium Unii Europejskiej obywateli z państw trzecich w celu odbycia studiów, „Europejski Przegląd Sądowy” 2022, nr 10

Gajewski Dominik Jan, Dyrektywy Rady Unii Europejskiej w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawach dotyczących podatków dochodowych, „Europejski Przegląd Sądowy” 2022, nr 10

Gajewski Dominik Jan, 30 lat podatku dochodowego od osób prawnych w Polsce a sądownictwo administracyjne - perspektywa ekonomiczna, „Doradztwo Podatkowe” 2022, nr 10

Gdesz Mirosław, Ochrona środowiska i ochrona przyrody jako przesłanki odmowy uzgodnienia warunków zabudowy, „Prawo i Klimat” 2022, nr 3

Gdesz Mirosław, Zasada korzyści w prawie wywłaszczeniowym, „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 2022, nr 1

Hauser Roman, Sawczyn Wojciech, Wpływ europejskich standardów ochrony praw jednostki na kształtowanie się polskiego modelu sądowej kontroli administracji, „Europejski Przegląd Sądowy” 2022, nr 10

Jakimowicz Wojciech, O aksjologicznych uwarunkowaniach dostępu do dokumentów sporządzonych przez organ polski na potrzeby związane z działaniem organu Unii Europejskiej lub postępowaniem prowadzonym przed organem unijnym, „Europejski Przegląd Sądowy” 2022, nr 10

Kamiński Marcin, Podstawa normatywna, obowiązywanie i skuteczność prawna aktów administracyjnych transterytorialnych, „Państwo i Prawo” 2022, nr 7

Kmieciak Zbigniew, Decyzja administracyjna organu kolegialnego, „Państwo i Prawo” 2022, nr 2

Kmieciak Zbigniew, Konstytucyjny standard sądownictwa administracyjnego, „Państwo i Prawo” 2022, nr 10

Korycińska Małgorzata, Implementacja wyroku Trybunału Sprawiedliwości z 21.03.2019 r., C-127/17, Komisja Europejska przeciwko Rzeczpospolitej Polskiej, Europejski Przegląd Sądowy” 2022, nr 10

Korzeniowski Piotr, Zasada prewencji jako instrument realizacji celów dyrektywy 2008/98/ WE w sprawie odpadów, Europejski Przegląd Sądowy 2022, nr 10

Krzykowski Przemysław, Wpływ modyfikacji zasady ogólnej prawdy obiektywnej na prawa procesowe wnioskodawcy ubiegającego się o przyznanie płatności w ramach wsparcia bezpośredniego, „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 2022, nr 4

Masternak-Kubiak Małgorzata, Granice ingerencji władztwa planistycznego gminy w prawo własności na gruncie standardów Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, Europejski Przegląd Sądowy 2022, nr 10

Masternak-Kubiak Małgorzata, Voluntary Giving Away of a Jewish Child in Nazi-Occupied Poland as a Manifestation of War Repression, Państwo i Prawo 2022, nr 8

Pietrasz Piotr, Zasady doręczania pism i wnoszenia podań drogą elektroniczną w postępowaniu podatkowym prowadzonym przez samorządowy organ podatkowy w tzw. okresie przejściowym, „Samorząd Terytorialny” 2022, nr 5

Sieńczyło-Chlabicz Joanna, Wpływ orzecznictwa sądów europejskich na wykładnię i stosowanie prawa znaków towarowych w praktyce orzeczniczej Naczelnego Sądu Administracyjnego, „Europejski Przegląd Sądowy” 2022, nr 10

Wiatrowski Roman, Wróbel Piotr, Wykonanie orzeczeń prejudycjalnych Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawach podatkowych w orzecznictwie polskich sądów administracyjnych, „Europejski Przegląd Sądowy” 2022, nr 10

Wojciechowski Bartosz, Ewolucja rozumienia dobrej wiary i należytej staranności podatnika jako wyraz dialogu między Naczelnym Sądem Administracyjnym a Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej, „Europejski Przegląd Sądowy” 2022, nr 10

Wojciechowski Bartosz, Refleksje na temat dynamiczności i deliberatywności wykładni
trudnych przypadków na przykładzie spraw dotyczących osób LGBTQ+, „Archiwum Filozofii Prawa” 2022, nr 4

Wojciechowski Bartosz, Wybór stylu życia a świadomość praw podstawowych, „Archiwum Filozofii Prawa” 2022, nr 2

Wolanin Marian, Gdesz Mirosław, Zasada korzyści w wycenie nieruchomości przeznaczonych na cele publiczne, „Nieruchomości” 2022, nr 2

 

GLOSY

Bandarzewski Kazimierz, glosa do postanowienia NSA z 3.12.2021 r., III OSK 7160/21 [dot. skargi na bezczynność sejmiku województwa w przedmiocie zmiany porządku obrad], „Orzecznictwo Sądów Polskich” 2022, nr 1;

Chróścielewski Wojciech, glosa do wyroku NSA z 25.01.2022 r., II OSK 1124/19 [dot. rozpoznania skargi kasacyjnej mimo pominięcia niektórych przepisów, które powinny zostać w niej przytoczone], „Orzecznictwo Sądów Polskich” 2022, nr 10

Chróścielewski Wojciech, glosa do postanowienia NSA z 17.06.2021 r., II GZ 180/21 [dot. postępowania administracyjnego z wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy przez ministra a postępowania sądowoadministracyjnego ze skargi na decyzję wydaną w pierwszej instancji przez tego samego ministra], „Orzecznictwo Sądów Polskich” 2022, nr 5

Daniel Paweł, glosa do wyroku NSA z 18.09.2019 r., I OSK 2630/17 [dot. uprawnienia autokontrolnego rady gminy w przypadku wniesienia do sądu administracyjnego skargi na miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego], „Państwo i Prawo” 2022, nr 5

Kolanowski Tomasz, Glosa do wyroku NSA z 4.03.2022, II FSK 1606/19 [dot. odmowy wydania interpretacji przepisów prawa podatkowego z uwagi na klauzulę z art. 119a § 1 Ordynacji podatkowej], „Glosa” 2022, nr 3

Kolanowski Tomasz, glosa do wyroku NSA z 12.07.2022 r., II FSK 3094/19 [dot. opodatkowania obrotu kryptowalutami], „Glosa. Prawo Gospodarcze w orzeczeniach i komentarzach” 2022, nr 4

Kmieciak Zbigniew, glosa do wyroku NSA z 4.11.2021 r., III FSK 3626/21 [dot. konsekwencji powołania do pełnienia urzędu sędziego sądu administracyjnego lub asesora WSA po przeprowadzeniu postępowania, które mogło być dotknięte wadą prawną],  „Państwo i Prawo” 2022 nr 4

Mudrecki Artur, Glosa do wyroku NSA z 15.12.2021, I FSK 1035/18 [dot. zasady proporcjonalności w kontekście sankcji przewidzianych w ustawie o podatku od towarów i usług], „Orzecznictwo Sądów Polskich” 2022, nr 7/8

 

2021

 

KSIĄŻKI

 • Inwestycje budowlane, pod red. Tomasza Filipowicza, Alicji Plucińskiej-Filipowicz, Marka Wierzbowskiego, wyd. 2, Warszawa 2021
 • Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, pod red. Romana Hausera, Marka Wierzbowskiego, wyd. 7, Warszawa 2021
 • Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne. Komentarz, pod red. Zygmunta Niewiadomskiego, wyd. 12, Warszawa 2021
 • Postępowanie sądowoadministracyjne, pod red. Małgorzaty Jaśkowskiej, Warszawa 2021
 • Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, pod red. Romana Hausera, Marka Wierzbowskiego, wyd. 7, Warszawa 2021
 • Bogucki Stanisław, Wacławczyk Adam, Winiarski Krzysztof, Podatek od czynności cywilnoprawnych. Komentarz, Warszawa 2021
 • Bogucki Stanisław, Romanowicz Marcin, Winiarski Krzysztof, Opłata skarbowa. Komentarz, Warszawa 2021
 • Borszowski Paweł, Halasz Artur, Kopyściańska Katarzyna, Kopyściański Marek, Umowa o współdziałanie i porozumienie podatkowe, Warszawa 2021
 • Kamińska Irena, Rozbicka-Ostrowska Mirosława, Ochrona danych osobowych a prawo do informacji publicznej, Warszawa 2021
 • Korzeniowski Piotr, Zgoda wodnoprawna, Warszawa 2021
 • Przybysz Piotr, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, wyd. 13, Warszawa 2021
 • Przybysz Piotr, Postępowanie egzekucyjne w administracji. Komentarz, wyd. 9, Warszawa 2021
 • Wegner Joanna, Instytucja milczącego załatwienia sprawy przez administrację publiczną, Warszawa 2021
 • Wolanin Marian, Opłaty, ceny, wartości i odszkodowania w gospodarce nieruchomościami, wyd. 2, Warszawa 2021
 • Zirk-Sadowski Marek, Wprowadzenie do filozofii prawa, wyd. 3, Warszawa 2021

 

ARTYKUŁY

 • Bandarzewski Kazimierz, Wybór dyrektora gminnej szkoły podstawowej w trybie pozakonkursowym, „Przegląd Prawa Publicznego” 2021, nr 6
 • Bandarzewski Kazimierz, Procedura wyboru dyrektora gminnej szkoły podstawowej w trybie konkursu, „Przegląd Prawa Publicznego” 2021, nr 5
 • Bandarzewski Kazimierz, Inwestycja obejmująca zbiornik na wody opadowe w świetle przepisów Prawa budowlanego, „Samorząd Terytorialny” 2021, nr 6
 • Chlebny Jacek, Piątek Wojciech, Ewolucja ustrojowa i kompetencyjna sądownictwa administracyjnego, „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 2021 nr 1-2
 • Gdesz Mirosław, Mechanizm opóźnionego przekształcenia prawa użytkowania wieczystego, „Samorząd Terytorialny” 2021, nr 1-2
 • Hauser Roman, Sawczyn Wojciech, Siegień Jerzy, Mechanizmy zapewniające jednolitość orzecznictwa sądów administracyjnych, „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 2021 nr 1-2
 • Kmieciak Zbigniew, Gwarancje proceduralne jednostki w postępowaniu sądowoadministracyjnym – kierunki rozwoju, „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 2021 nr 1-2
 • Kmieciak Zbigniew, Wegner Joanna, Odpowiednie stosowanie przepisów kodeksu postępowania administracyjnego w sprawach nadawania stopni naukowych i tytułu profesora, „Państwo i Prawo” 2021, z. 3
 • Marciniak Sylwester, Szwast Michał, Znaczenie informacji publicznej dla ochrony praw jednostki w orzecznictwie sądów administracyjnych, „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 2021 nr 1-2
 • Skoczylas Andrzej, Od odpowiedniego stosowania Kodeksu postępowania administracyjnego do samodzielnej regulacji procesowej postępowania przed sądami administracyjnymi, „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 2021 nr 1-2
 • Szustakiewicz Przemysław, Rażąca bezczynność i przewlekłość postępowania w sprawach z zakresu dostępu do informacji publicznej, „Samorząd Terytorialny” 2021, nr 1-2
 • Wegner Joanna, Wróblewski Bartłomiej, Prawo jednostki do nieodpłatnej pomocy prawnej, „Przegląd Prawa Publicznego” 2021, nr 6

 

GLOSY

 • Bandarzewski Kazimierz, glosa do wyroku NSA z 13.01.2021, III OSK 3241/21 [dot. dopuszczalności przyznania w statucie powiatu przewodniczącemu organu stanowiącego prawa inicjatywy uchwałodawczej], „Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych” 2021, nr 2
 • Wegner Joanna, glosa do uchwały NSA z 22.06.2020 r., II OPS 5/19 [dot. skargi na bezczynność po zakończeniu postępowania administracyjnego], Glosa – Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach” 2021, nr 1

 

2020

 

KSIĄŻKI

 • Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, pod red. Romana Hausera, Marka Wierzbowskiego, wyd. 6, Warszawa 2020
 • Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, pod red. Romana Hausera, Marka Wierzbowskiego, wyd. 6 zmienione i uzupełnione, Warszawa 2020
 • Postępowanie egzekucyjne w administracji. Komentarz, pod red. Romana Hausera, Marka Wierzbowskiego, Warszawa 2020
 • Problemy legislacji administracyjnej, pod red. Doroty Dąbek, Jana Zimmermanna, Warszawa 2020
 • System prawa administracyjnego, pod red. Romana Hausera, Zygmunta Niewiadomskiego, Andrzeja Wróbla, t. 9, Prawo procesowe administracyjne, autorzy: Barbara Adamiak, Janusz Borkowski, Agnieszka Krawczyk, Wojciech Piątek, Wojciech Sawczyn, Magdalena Sieniuć, Andrzej Skoczylas, Andrzej Wróbel, wyd. 4, Warszawa 2020
 • Uszczelnienie systemu podatkowego w Polsce, p. red. Dominika J. Gajewskiego, Warszawa, 2020
 • Współdziałanie w administracji, pod red. Patrycji Suwaj, Przemysława Kledzika, Katarzyny Samulskiej, Gorzów Wielkopolski 2020
 • Adamiak Barbara, Borkowski Janusz, Metodyka pracy sędziego w sprawach administracyjnych, wyd. 4, Warszawa 2020
 • Adamiak Barbara, Borkowski Janusz, Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, wyd. 18, Warszawa 2020
 • Dauter Bogusław, Kabat Andrzej, Niezgódka-Medek Małgorzata, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, wyd. 8, Warszawa 2020
 • Jaśkowska Małgorzata, Wróbel Andrzej, Wilbrandt-Gotowicz Martyna, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, wyd. 8, Warszawa 2020
 • Kmiecik Zbigniew R., Wyłączenie pracownika organu od udziału w ogólnym postępowaniu administracyjnym, Warszawa 2020
 • Matan Andrzej, Stwierdzenie wygaśnięcia decyzji administracyjnej, Warszawa 2020
 • Mudrecki Artur, Zasada proporcjonalności w prawie podatkowym, Warszawa 2020
 • Pietrasz Piotr, Informatyzacja polskiego postępowania przed sądami administracyjnymi a jego zasady ogólne, Warszawa 2020
 • Wegner Joanna, Instytucja milczącego załatwienia sprawy przez administrację publiczną, Warszawa 2020
 • Wolanin Marian, Umowy, wnioski, pozwy i oświadczenia z zakresu prawa cywilnego dotyczące nieruchomości, Warszawa 2020
 • Wolanin Marian, Opłaty, ceny, wartości i odszkodowania w gospodarce nieruchomościami, wyd. 2, Warszawa 2020
 • Wolanin Marian, Podziały, scalenia i rozgraniczenia nieruchomości oraz procedury ewidencyjne, wyd. 4, Warszawa 2020
 • Wolanin Marian, Wnioski, decyzje orzeczenia i inne pisma procesowe z zakresu nieruchomości, wyd. 3, Warszawa 2020

 

ARTYKUŁY

 • Adamiak Barbara, Przesunięte w czasie instytucje prawne kodeksu postępowania administracyjnego, „Państwo i Prawo” 2020, z. 6
 • Bogucki Stanisław, Szczygieł Jan, Zmiany w postępowaniu przed konsulem w ustawie – Prawo konsularne w relacji do rozwiązań kodeksu postępowania administracyjnego, „Procedury Administracyjne i Podatkowe” 2020, nr 1
 • Bogucki Stanisław, Szczygieł Jan, Udział pełnomocnika i obrońcy w przesłuchaniu przed konsulem Rzeczypospolitej Polskiej, „Procedury Administracyjne i Podatkowe” 2020, nr 2 
 • Czarnik Zbigniew, Dyskrecjonalne uprawnienie organu administracji publicznej w toku postępowania administracyjnego, „Administracja. Teoria – Dydaktyka – Praktyka” 2018, nr 4
 • Dąbek Dorota, Sąd „właściwy” do orzekania o sankcjach administracyjnych – poglądy Profesora Mariana Zimmermanna a współczesne polskie sądy administracyjne, w: Myśl Mariana Zimmermanna a współczesne prawo administracyjne, pod red. Lucyny Staniszewskiej, Marka Szewczyka, Jana Zimmermanna, Warszawa 2020
 • Dominik-Ogińska Dagmara, Rzetelny proces a VAT, „Przegląd Podatkowy” 2020, nr 4
 • Gajewski Dominik J., Joński Kamil, Liczba skarg wnoszonych do wojewódzkich sądów administracyjnych a cykliczne wahania gospodarki, „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 2020, nr 5
 • Kamiński Marcin, Wzruszalność ostatecznych decyzji administracyjnych. Prawnoporównawcze wektory modernizacji regulacji kodeksowej, „Państwo i Prawo” 2020, z. 6
 • Kmieciak Zbigniew, Polska kodyfikacja postępowania administracyjnego a technika prawotwórstwa, „Państwo i Prawo” 2020, z. 6
 • Kmieciak Zbigniew, Rozłączność kompetencji organów władzy w świetle orzecznictwa sądowego w przedmiocie ochrony praworządności, „Państwo i Prawo” 2020, z. 10
 • Korzeniowski Piotr, Sankcyjna decyzja nakazująca jako instrument zapobiegania negatywnemu oddziaływaniu na środowisko, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica” 2020, t. 92
 • Mudrecki Artur, Zasada proporcjonalności jako element konstrukcji podatku od towarów i usług w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Naczelnego Sądu Administracyjnego, „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 2020, nr 5
 • Plucińska-Filipowicz Alicja, Filipowicz Tomasz, Kosicki Artur, Aktualna regulacja w sprawie możliwości wywłaszczenia nieruchomości obejmującego drogi publiczne – poglądy orzecznictwa i sądownictwa administracyjnego, „Nieruchomości” 2020, nr 8
 • Plucińska-Filipowicz Alicja, Filipowicz Tomasz, Kosicki Artur, Rozpoczęcie budowy na podstawie nieostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, „Nieruchomości” 2020, nr 10
 • Sieniuć Magdalena, Prawo dostępu strony do akt sprawy administracyjnej w orzecznictwie sądów administracyjnych, w: Wzorce i zasady działania współczesnej administracji publicznej, pod red. Barbary Jaworskiej-Dębskiej, Przemysława Kledzika, Janusza Sługockiego, Warszawa 2020
 • Skoczylas Andrzej, Wpływ organów administracji wymiaru sprawiedliwości na postępowanie dyscyplinarne w sądownictwie administracyjnym, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2020, nr 1
 • Wegner Joanna, Konstrukcja subsydiarnego stosowania przepisów kodeksu postępowania administracyjnego, „Państwo i Prawo” 2020, z. 6
 • Wegner Joanna, Uchwały Rady Edukacji Finansowej jako przedmiot kontroli sądowej, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica” 2020, t. 92

 

GLOSY
 • Bogucki Stanisław, Szczygieł Jan, Glosa do wyroku NSA z 18.12.2019, II OSK 2380/19 [dot. obowiązku stosowania przepisów ustawy – Prawo konsularne w postępowaniu odwoławczym przed konsulem RP w sprawie odmowy wydania wizy Schengen obywatelowi państwa trzeciego], „Orzecznictwo Sądów Polskich” 2020, nr 10
 • Chróścielewski Wojciech, Glosa do wyroku NSA z 9.01.2019, II OSK 1127/17 [dot. nieważności decyzji z mocy prawa w kontekście rażącego naruszenia prawa], „Orzecznictwo Sądów Polskich” 2020, nr 5
 • Kmieciak Zbigniew, Glosa do wyroku NSA z 12.06.2019, II GSK 5001/16 [dot. wykonania przez NSA w ramach kontroli instancyjnej wyroku Trybunału Sprawiedliwości], „Orzecznictwo Sądów Polskich” 2020, nr 3
 • Kmieciak Zbigniew, Glosa do wyroku NSA z 19.03.2019, II OSK 941/18 [dot. stosowania przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego w sprawach, które z mocy przepisów prawa materialnego załatwiane są w sposób milczący], „Państwo i Prawo” 2020, z. 9
 • Kręcisz Wojciech, Glosa do wyroku NSA z 14.06.2019, II OSK 1134/19 [dot. krytyki wyroku w sprawie rekonstrukcji znaczenia wyrażeń ustawowych „ogłoszenie wyników wyborów” i „organ właściwy”], „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 2020, nr 2
 

2019

 

KSIĄŻKI

 • Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, pod red. Wojciecha Chróścielewskiego, Wojciecha Kmieciaka, autorzy: Wojciech Chróścielewski, Zbigniew Kmieciak, Agnieszka Krawczyk, Joanna Wegner, Warszawa 2019
 • Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, pod red. Romana Hausera, Marka Wierzbowskiego, autorzy: Janusz Drachal, Maria Jagielska, Piotr Pietrasz, Grzegorz Rząsa, wyd. 6, Warszawa 2019
 • Orzecznictwo w sprawach podatkowych. Edycja 2018, pod red. Bogumiła Brzezińskiego, Wojciecha Morawskiego, Jana Rudowskiego, Warszawa 2019
 • Skarga do WSA. Zasady konstruowania ze wzorami, autorzy: Paweł Groński, Agata Rewerska, Radosław Dudek, Jakub Szczepkowski, Wojciech Glac, Warszawa 2019
 • Adamiak Barbara, Borkowski Janusz, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, wyd. 16, Warszawa 2019
 • Babiarz Stefan, Dauter Bogusław, Hauser Roman, Kabat Andrzej, Niezgódka-Medek Małgorzata, Rudowski Jan, Ordynacja podatkowa. Komentarz, wyd. 11, Warszawa 2019
 • Gajda-Durlik Małgorzata, Kmieciak Zbigniew, Milczące załatwienie sprawy przez organ administracji publicznej, Warszawa 2019
 • Kmieciak Zbigniew, Franciszek Longchamps de Bérier. Pisma wybrane z lat 1934-1970,  Warszawa 2019
 • Rogalski Maciej, Szustakiewicz Przemysław, Złamańczuk Paweł, Ustawa o Służbie Ochrony Państwa. Komentarz, Warszawa 2019
 • Sieniuć Magdalena, Jednostka w postępowaniach w sprawach nadania stopnia i tytułu naukowego. Studium z prawa administracyjnego procesowego, Łódź 2019
 • Wincenciak Mirosław, Przedawnienie w polskim prawie administracyjnym, Warszawa 2019
 • Dostęp do informacji publicznej, pod red. Przemysława Szustakiewicza, wyd. 3, Warszawa 2019
 • Fenomen prawa administracyjnego. Księga jubileuszowa Profesora Jana Zimmermanna, pod red. Wojciecha Jakimowicza, Mariusza Krawczyka, Iwony Niżnik-Dobosz, Warszawa 2019
 • Pisma procesowe i orzeczenia sądowe w sprawach sądowoadministracyjnych z objaśnieniami i płytą CD, pod red. Romana Hausera, Wojciecha Sawczyna, Jana Szumy, wyd. 4, Warszawa 2019
 • Standardy współczesnej administracji i prawa administracyjnego, pod red. Zofii Duniewskiej, Agnieszki Rabiegi-Przyłęckiej, Małgorzaty Stahl, Warszawa 2019
 • Adamiak Barbara, Borkowski Janusz, Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, wyd. 17, Warszawa 2019
 

ARTYKUŁY

 • Bogucki Stanisław, Szczygieł Jan, Prawo wniesienia skargi do sądu administracyjnego na decyzję konsula w sprawie odmowy wydania wizy Schengen obywatelowi państwa trzeciego, „Procedury Administracyjne i Podatkowe” 2019, nr 1
 • Gdesz Mirosław, Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w świetle ustawy z 2018 r., „Samorząd Terytorialny” 2019, nr 1/2
 • Hauser Roman, Szustkiewicz Marta, Język pomocniczy jako szczególny sposób komunikacji przy załatwianiu spraw przez organ gminy, „Samorząd Terytorialny” 2019, nr 1/2
 • Kamiński Marcin, Internal and External Limits of the Principle of Consistent Interpretation of Domestic Law with the Directives of the European Union and Their Relevance for the Adjudication of the Administrative Courts, „Białostockie Studia Prawnicze” 2018, nr 2
 • Kamiński Marcin, Związanie oceną prawną wynikającą z prawomocnego wyroku sądu administracyjnego oddalającego skargę na tle dopuszczalności weryfikacji prawomocnej decyzji w nadzwyczajnych trybach postępowania administracyjnego. Część I, „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 2019, nr 3
 • Kmieciak Zbigniew, Związki instytucji postępowania administracyjnego i sądowo-administracyjnego – aspekt funkcjonalny, „Przegląd Prawa Publicznego” 2019, nr 1
 • Kręcisz Wojciech, Instytucja sprzeciwu od decyzji kasacyjnej wydanej na podstawie art. 138 § 2 kodeksu postępowania administracyjnego – refleksje krytyczne, „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 2019, nr 3
 • Piątek Wojciech, Skoczylas Andrzej, Kasacyjny czy merytoryczny model orzekania – kwestia zmiany modelu sądowej kontroli decyzji administracyjnych, „Państwo i Prawo” 2019, z. 1
 • Plucińska-Filipowicz Alicja, Filipowicz Tomasz, Kosicki Artur, Kara z tytułu nielegalnego użytkowania obiektu budowlanego lub jego części w orzecznictwie sądów administracyjnych, „Nieruchomości” 2019, nr 4
 • Skoczylas Andrzej, Przedmiot ochrony w postępowaniu kasacyjnym a kwestia pozbawienia strony możliwości obrony jej praw. Wybrane zagadnienia, „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 2019, nr 2
 • Tarno Jan Paweł, Król Monika, Przyznanie sumy pieniężnej jako środek dyscyplinowania w postępowaniu sądowoadministracyjnym, „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 2019, nr 1
 • Chlebny Jacek, Chróścielewski Wojciech, Rekodyfikacja postępowania administracyjnego czy rektyfikacja regulacji prawnej zawartej w Kodeksie postępowania administracyjnego?, w: Fenomen prawa administracyjnego. Księga jubileuszowa Profesora Jana Zimmermanna, pod red. Wojciecha Jakimowicza, Mariusza Krawczyka, Iwony Niżnik-Dobosz, Warszawa 2019
 • Hauser Roman, Piątek Wojciech, Skoczylas Andrzej, Przedawnienie administracyjnych kar pieniężnych, w: Fenomen prawa administracyjnego. Księga jubileuszowa Profesora Jana Zimmermanna, pod red. Wojciecha Jakimowicza, Mariusza Krawczyka, Iwony Niżnik-Dobosz, Warszawa 2019
 • Jaśkowska Małgorzata, Decyzja administracyjna a wyrok sądu administracyjnego jako akty stosowania prawa, w: Fenomen prawa administracyjnego. Księga jubileuszowa Profesora Jana Zimmermanna, pod red. Wojciecha Jakimowicza, Mariusza Krawczyka, Iwony Niżnik-Dobosz, Warszawa 2019
 • Jaśkowska Małgorzata, Nowe instytucje w Kodeksie postępowania administracyjnego a ochrona uprawnień jednostki, w: Tempora mutantur cum legibus. Księga jubileuszowa z okazji 20-lecia Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, pod red. Anny Tarwackiej, Warszawa 2019
 • Kamiński Marcin, Aksjonormatywne dylematy standaryzacji kryterium legalności administracyjnoprawnej w procesie weryfikacji sądowoadministracyjnej. Rozważania na tle anglosaskiej koncepcji judicial deference, w: Standardy współczesnej administracji i prawa administracyjnego, pod red. Zofii Duniewskiej, Agnieszki Rabiegi-Przyłęckiej, Małgorzaty Stahl, Warszawa 2019
 • Kmieciak Zbigniew, Pragmatyzm postępowania administracyjnego, w: Fenomen prawa administracyjnego. Księga jubileuszowa Profesora Jana Zimmermanna, pod red. Wojciecha Jakimowicza, Mariusza Krawczyka, Iwony Niżnik-Dobosz, Warszawa 2019
 • Melezini Andrzej, Teszner Krzysztof, Kontrola celno-skarbowa – wybrane aspekty ustrojowe i proceduralne, „Białostockie Studia Prawnicze” 2019, t. 24, nr 3
 • Mudrecki Artur, Sięganie w sprawach podatkowych w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego do przepisów z innych gałęzi prawa, w: Prawo podatkowe w systemie prawa. Międzygałęziowe związki norm i instytucji prawnych, pod red. Agnieszki Franczak, Anety Kaźmierczyk, Warszawa 2019
 • Sieniuć Magdalena, Strona jako uczestnik ,mediacji w postępowaniu administracyjnym, w: Standardy współczesnej administracji i prawa administracyjnego, pod red. Zofii Duniewskiej, Agnieszki Rabiegi-Przyłęckiej, Małgorzaty Stahl, Warszawa 2019
 • Szustakiewicz Przemysław, Zasady udzielania informacji publicznej w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych, w: Standardy współczesnej administracji i prawa administracyjnego, pod red. Zofii Duniewskiej, Agnieszki Rabiegi-Przyłęckiej, Małgorzaty Stahl, Warszawa 2019
 • Wojciechowski Bartosz, Stosowanie prawa podatkowego przez sądy administracyjne w sytuacji interpretacyjnego pluralizmu instytucjonalnego i otwartej tekstowości prawa, „Państwo i Prawo” 2019, z. 12

 

GLOSY

 • Adamiak Barbara, Glosa do postanowienia NSA z 27.02.2018, I OSK 256/18 [dot. niedopuszczalności odrębnej skargi na bezczynność do sądu administracyjnego w przedmiocie skierowania do komisji lekarskiej; skierowanie nie stanowi aktu lub czynności], „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 2019, nr 2
 • Hanusz Antoni, Lipińska Agata, Glosa do wyroku NSA z 6.06.2018, II FSK 1526/16 [dot. polecenia jako ciężaru darowizny w podatku od spadków i darowizn], „Orzecznictwo Sądów Polskich” 2019, nr 1
 • Trzciński Janusz, Glosa do wyroku NSA z 20.02.2019, II OSK 694/17 [dot. bezpośredniego stosowania Konstytucji oraz skutków prawnych wyroków Trybunału Konstytucyjnego], „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 2019, nr 3
 • Szustakiewicz Przemysław, Glosa do wyroku NSA z 13.02.2019, I OSK 315/17 [dot. zakresu przedmiotowego informacji publicznej], „Samorząd Terytorialny” 2019, nr 11
 • Szustakiewicz Przemysław, Glosa do wyroku NSA z 6.03.2019, I OSK 2677/16 [dot. uprawnienia straży gminnej (miejskiej) do żądania od operatora telekomunikacyjnego danych osobowych podejrzanego o popełnienie wykroczenia], „Przegląd Prawa Publicznego” 2019, nr 12

 

2018

 

KSIĄŻKI

 • Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania, pod red. Dominika Gajewskiego, autorzy: Dominik Gajewski, Jadwiga Glumińska – Pawlic, Mariusz Golecki, Aleksander Werner, Warszawa 2018
 • Metodyka pracy w sądach administracyjnych, pod red. Romana Hausera i Janusza Drachala, autorzy: Dorota Chromicka, Agnieszka Jendrzejewska, Michał Kowalski, Wojciech Sawczuk, Piotr Wróbel, wyd. 2, Warszawa 2018
 • Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne. Komentarz, pod red. Zygmunta Niewiadomskiego, wyd. 10, Warszawa 2018
 • Postępowanie egzekucyjne w administracji. Komentarz, pod red. Romana Hausera i Andrzeja Skoczylasa, autorzy: Roman Hauser, Zbigniew Leoński, Andrzej Skoczylas, Wojciech Sawczyn, Wojciech Piątek, Jan Olszanowski, wyd. 9 zmienione i uzupełnione, Warszawa 2018
 • Prawo budowlane. Komentarz, pod red. Zygmunta Niewiadomskiego, wyd. 8, Warszawa 2018
 • System prawa administracyjnego, pod red. Romana Hausera, Zygmunta Niewiadomskiego, Andrzeja Wróbla, t. 8A, Publiczne prawo gospodarcze, autorzy: Michał Biliński, Rafał Blicharz, Tomasz Długosz, Jan Grabowski, Krzysztof Horubski, Karol Kiczka, Leon Kires, Tadeusz Kocowski, Marek Szydło, Anna Walaszek-Pyzioł, Artur Żurawik, wyd. 2, Warszawa 2018
 • System prawa administracyjnego, pod red. Romana Hausera, Zygmunta Niewiadomskiego, Andrzeja Wróbla, t. 8B, Publiczne prawo gospodarcze, autorzy: Rafał Blicharz, Tomasz Długosz, Jan Grabowski, Krzysztof Horubski, Michał Kania, Karol Kiczka, Leon Kieres, Mirosław Pawełczyk, Mariusz Swora, Marek Szydło, Anna Walaszek-Pyzioł, Tadeusz Włudyka, Artur Żurawik, wyd. 2, Warszawa 2018
 • System Prawa Administracyjnego Procesowego. Zasady ogólne postępowania administracyjnego, t. 2, p. red. G. Łaszczycy, A. Matana, W. Piątka, J.P. Tarno, Warszawa, 2018
 • Zasady w prawie administracyjnym. Teoria, praktyka, orzecznictwo, pod red. Zofii Duniewskiej, Artura Krakały, Małgorzaty Stahl, autorzy (m.in.) Piotr Korzeniowski, Małgorzata Stahl, Magdalena Sieniuć, Iwona Niżnik – Dobosz, Mirosław Wincenciak, Warszawa 2018
 • Chróścielewski Wojciech, Tarno Jan Paweł, Dańczak Paweł, Postępowanie administracyjne i postępowanie przed sądami administracyjnymi, wyd. 7, Warszawa 2018
 • Dauter Bogusław, Metodyka pracy sędziego sądu administracyjnego, wyd. 6, Warszawa 2018
 • Dauter Bogusław, Andrzej Kabat, Małgorzata Niezgódka – Medek, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, wyd. 7, Warszawa 2018
 • Jaśkowska Małgorzata, Wróbel Andrzej, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, wyd. 7, Warszawa, 2018
 • Opaliński Bartłomiej, Rogalski Maciej, Szustakiewicz Przemysław, Ustawa o Straży Granicznej. Komentarz, Warszawa 2018
 • Zubrzycki Janusz, Leksykon VAT, Wrocław 2018

 

ARTYKUŁY

 • Adamiak Barbara, Dekodyfikacja nadzwyczajnych trybów postępowania administracyjnego, w: Idea kodyfikacji w nauce prawa administracyjnego procesowego. Księga pamiątkowa Profesora Janusza Borkowskiego, Warszawa 2018
 • Adamiak Barbara, Domniemanie prawidłowości milczącego załatwienia sprawy, w: Praworządność, decentralizacja, przedsiębiorczość. Księga jubileuszowa Profesora Leona Kieresa, Wrocław 2018
 • Adamiak Barbara, Współczesne gwarancje prawne pozytywnego rozstrzygnięcia sprawy indywidualnej w drodze decyzji administracyjnej, w: Prawo administracyjne wobec współczesnych wyzwań. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Markowi Wierzbowskiemu, Warszawa 2018
 • Chlebny Jacek, Ryms Włodzimierz, Wpływ Sędziego Janusza Borkowskiego na rozwój orzecznictwa sądowego w sprawach administracyjnych, w: Idea kodyfikacji w nauce prawa administracyjnego procesowego. Księga pamiątkowa Profesora Janusza Borkowskiego, Warszawa 2018
 • Chlebny Jacek, Zagadnienia procesowe związane ze współdziałaniem organów w postępowaniu w sprawie o uznanie cudzoziemca za obywatela polskiego, w: Prawo administracyjne wobec współczesnych wyzwań. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Markowi Wierzbowskiemu, Warszawa 2018
 • Chróścielewski Wojciech, Niektóre zagadnienia związane z funkcjonowaniem Komisji do spraw usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 2018, nr 1
 • Chróścielewski Wojciech, Zbigniew Kmieciak, Jan Paweł Tarno, Profesor Janusz Borkowski – naukowiec i sędzia, w: Idea kodyfikacji w nauce prawa administracyjnego procesowego. Księga pamiątkowa Profesora Janusza Borkowskiego, Warszawa 2018
 • Chróścielewski Wojciech, Nadzwyczajne tryby postępowania administracyjnego a sądowa kontrola decyzji administracyjnych, w: Prawo administracyjne wobec współczesnych wyzwań. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Markowi Wierzbowskiemu, Warszawa 2018
 • Cudak Arkadiusz, Legitymacja oraz termin do zgłoszenia żądania wyłączenia spod egzekucji administracyjnej, „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 2018, nr 1
 • Czarnik Zbigniew, Mikolik Maria, Status prawny podmiotu realizującego łączność publiczną jako inwestycję celu publicznego, „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 2018, nr 3
 • Czarnik Zbigniew, Żukowski Ludwik, Wybrane problemy postępowania sądowoadministracyjnego – kilka uwag de lege ferenda w: Idea kodyfikacji w nauce prawa administracyjnego procesowego. Księga pamiątkowa Profesora Janusza Borkowskiego, Warszawa 2018
 • Gajewski Dominik, Grzybowski Tomasz, Nadużycie prawa w podatku od wartości dodanej, „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 2018, nr 5
 • Hauser Roman, Skoczylas Andrzej, Kwestia stosowania ustawy względniejszej dla sprawcy deliktu administracyjnego na gruncie unormowań Kodeksu postępowania administracyjnego, w: Idea kodyfikacji w nauce prawa administracyjnego procesowego. Księga pamiątkowa Profesora Janusza Borkowskiego, Warszawa 2018
 • Hauser Roman, Szustkiewicz Marta, Orzecznictwo sądów administracyjnych w sprawach niektórych uchwał samorządu terytorialnego na przykładzie regulaminu usług cmentarnych. Skutki dla konkurencji, „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 2018, nr 2
 • Hauser Roman, Szustkiewicz Marta, Przepisy ograniczające konkurencję w aktach prawa miejscowego, w: Praworządność, decentralizacja, przedsiębiorczość. Księga jubileuszowa Profesora Leona Kieresa, Wrocław 2018
 • Hauser Roman, Szustkiewicz Marta, Racjonalność i skuteczność planowania na przykładzie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2018, nr 3
 • Hauser Roman, Piątek Wojciech, O potrzebie stosowania uproszczeń w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym, w: Prawo administracyjne wobec współczesnych wyzwań. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Markowi Wierzbowskiemu, Warszawa 2018
 • Jakimowicz Wojciech, W kwestii pełnej wykładni art. 154 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego, „Casus” 2018, nr 90
 • Jaśkowska Małgorzata, Nadużycie publicznego prawa podmiotowego jako przesłanka ograniczenia dostępu do sądu w sprawach z zakresu informacji publicznej, „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 2018, nr 1
 • Jaśkowska Małgorzata, Kodyfikacja administracyjnych postępowań uproszczonych – postulaty de lege ferenda, w: Idea kodyfikacji w nauce prawa administracyjnego procesowego. Księga pamiątkowa Profesora Janusza Borkowskiego, Warszawa 2018
 • Jaśkowska Małgorzata, Postępowanie w sprawie dostępu do informacji publicznej na wniosek jako rodzaj procedury hybrydowej, w: Prawo administracyjne wobec współczesnych wyzwań. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Markowi Wierzbowskiemu, Warszawa 2018
 • Kabat Andrzej, Postanowienia wydane w postępowaniu administracyjnym jako przedmiot skargi do sądu administracyjnego, w: Idea kodyfikacji w nauce prawa administracyjnego procesowego. Księga pamiątkowa Profesora Janusza Borkowskiego, Warszawa 2018
 • Kmieciak Zbigniew, Oblicza nowelizacji kodeksu postępowania administracyjnego (w odpowiedzi prof. Janowi Zimmermannowi), „Państwo i Prawo” 2018, z. 2
 • Kolanowski Tomasz, Winiarski Krzysztof, Co mogą sądy administracyjne w aspekcie cen transferowych?, „Przegląd Podatkowy” 2018, nr 12
 • Kręcisz Wojciech, Konsekwencje wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie P 5/14 dla zakresu kognicji sądów administracyjnych, „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 2018, nr 2
 • Plucińska-Filipowicz Alicja, Zgoda na realizację przedsięwzięcia stanowiącego inwestycję budowlaną a postanowienia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w: Prawo administracyjne wobec współczesnych wyzwań. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Markowi Wierzbowskiemu, Warszawa 2018
 • Popowska Bożena, Nowe procedury publicznego prawa gospodarczego. Problem gwarancji procesowych dla podmiotów działalności gospodarczej, w: Praworządność, decentralizacja, przedsiębiorczość. Księga jubileuszowa Profesora Leona Kieresa, Wrocław 2018
 • Popowska Bożena, Prawo działalności gospodarczej wobec wymogów dobrej administracji, w: Prawo administracyjne wobec współczesnych wyzwań. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Markowi Wierzbowskiemu, Warszawa 2018
 • Popowska Bożena, Zasady postępowania w sprawach z zakresu działalności gospodarczej unormowane w ustawie Prawo przedsiębiorców, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2018, nr 4
 • Sawuła Robert, W poszukiwaniu modelu decyzji kasacyjnej organu odwoławczego w ogólnym postępowaniu administracyjnym, w: Idea kodyfikacji w nauce prawa administracyjnego procesowego. Księga pamiątkowa Profesora Janusza Borkowskiego, Warszawa 2018
 • Stahl Małgorzata, Sankcje administracyjne po nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego, w: Prawo administracyjne wobec współczesnych wyzwań. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Markowi Wierzbowskiemu, Warszawa 2018
 • Stelmasiak Jerzy, Uchwały składu siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego jako swoiste źródła prawa ochrony środowiska, w: Prawo administracyjne wobec współczesnych wyzwań. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Markowi Wierzbowskiemu, Warszawa 2018
 • Trzciński Janusz, Rzeczpospolita Polska dobrem wspólnym wszystkich obywateli, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2018, nr 1

 

GLOSY

 • Chróścielewski Wojciech, Glosa do wyroku NSA 1.03.2016, I OSK 144/15 [dot. instytucji wyłączenia w postępowaniu administracyjnym w celu zapewnienia bezstronności orzekania; ponownego rozpoznania sprawy], „Orzecznictwo Sądów Polskich” 2018, nr 1
 • Szustakiewicz Przemysław, Glosa do wyroku NSA z 18.10.2017 r., I OSK 3521/15 [dot. formy wniosku o udostępnienie informacji publicznej oraz żądania udostępnienia korespondencji ], „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 2018, nr 3
 • Kmieciak Zbigniew, Glosa do postanowienia NSA z 8.10.2018, II GW 31/18 [dot. dopuszczalności ochrony tymczasowej i jej środków w sprawach odwołań od uchwał KRS zawierających oceny kierowanych do Prezydenta RP wniosków o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego SN], „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 2018, nr 6
 • Kręcisz Wojciech, Glosa do postanowienia NSA z 21.05.2018, II OZ 584/18 [dot. podstawy prawnej do wniesienia skargi na uchwałę PKW w zakresie podziału gminy na okręgi wyborcze], „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 2018, nr 5

 

2017

 

KSIĄŻKI

 • Adamiak Barbara, Skarga i skarga kasacyjna w postępowaniu sądowoadministracyjnym. Komentarz, wyd. 2, Warszawa 2017
 • Partycypacja w postępowaniu administracyjnym w kierunku uspołecznienia interesu prawnego, pod red. Zbigniewa Kmieciaka, Warszawa 2017
 • Polskie sądownictwo administracyjne – zarys systemu, wyd. 2, pod red. Zbigniewa Kmieciaka, Warszawa 2017
 • Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, wyd. 5, pod red. Romana Hausera, Marka Wierzbowskiego, Warszawa 2017
 • System prawa administracyjnego, pod red. Romana Hausera, Zygmunta Niewiadomskiego, Andrzeja Wróbla, t. 7, Prawo administracyjne materialne, autorzy: Zofia Duniewska, Marek Górski, Jacek Jagielski, Joanna Kierzkowska, Dariusz Kijowski, Henryk Nowicki, Jerzy Stelmasiak, Małgorzata Szalewska, Marian Zdyb, wyd. 2, Warszawa 2017
 • System prawa administracyjnego, pod red. Romana Hausera, Zygmunta Niewiadomskiego, Andrzeja Wróbla, t. 9, Prawo procesowe administracyjne, autorzy: Barbara Adamiak, Janusz Borkowski, Agnieszka Krawczyk, Wojciech Sawczyn, Magdalena Sieniuć, Andrzej Skoczylas, Andrzej Wróbel, wyd. 3, Warszawa 2017
 • System prawa administracyjnego procesowego, pod red. Grzegorza Łaszczycy, Andrzeja Matana, t. 1, Zagadnienia ogólne, autorzy: Iwona Bogucka, Jacek Chlebny, Piotr Dobosz, Wojciech Jakimowicz, Marek Kamiński, Grzegorz Łaszczyca, Andrzej Matan, Wojciech Organiściak, Sławomir Tkacz, Warszawa 2017

 

ARTYKUŁY

 • Adamiak Barbara, Refleksje o wpływie administracyjnego prawa procesowego na formę działania administracji publicznej, w: O prawie administracyjnym i administracji refleksje. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Małgorzacie Stahl, pod red. Barbary Jaworskiej-Dębskiej, Piotra Korzeniowskiego, Zofii Duniewskiej, Michała Kasińskiego, Ewy Olejniczak-Szałowskiej, Ryszardy Michalskiej-Badziak, Łódź 2017
 • Bogucki Stanisław, Legitymacja do złożenia wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej w przypadku wspólników spółki cywilnej planujących jej przekształcenie w spółkę handlową, „Procedury Administracyjne i Podatkowe” 2017, nr 2
 • Bogucki Stanisław, Winiarski Krzysztof, Zakres pełnomocnictwa ogólnego w Ordynacji podatkowej, „Procedury Administracyjne i Podatkowe” 2017, nr 3
 • Chróścielewski Wojciech, Zmiany w administracyjnym postępowaniu odwoławczym w świetle projektu nowelizacji k.p.a. z dnia 29 grudnia 2016 r., w: O prawie administracyjnym i administracji refleksje. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Małgorzacie Stahl, pod red. Barbary Jaworskiej-Dębskiej, Piotra Korzeniowskiego, Zofii Duniewskiej, Michała Kasińskiego, Ewy Olejniczak-Szałowskiej, Ryszardy Michalskiej-Badziak, Łódź 2017
 • Chróścielewski Wojciech, Związanie organu administracji publicznej własną decyzją a możliwość dokonania jej autoweryfikacji, „Państwo i Prawo” 2017, z. 5
 • Cudak Arkadiusz, Bezstronność sędziego sądu administracyjnego, w: Aksjologia prawa administracyjnego, pod red. Jana Zimmermanna, t. 2, Warszawa 2017
 • Gronowski Stanisław, Ustawodawstwo antymonopolowe w orzecznictwie sądowoadministracyjnym, w: Wyzwania dla ochrony konkurencji i regulacji rynku. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Tadeuszowi Skocznemu, pod red. Macieja Bernatta, Agaty Jurkowskiej – Gomułki, Moniki Namysłowskiej, Anny Piszcz, Warszawa 2017
 • Hauser Roman, Nadzór nad legalnością działalności samorządu terytorialnego. Zagadnienia wybrane, w: O prawie administracyjnym i administracji refleksje. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Małgorzacie Stahl, pod red. Barbary Jaworskiej-Dębskiej, Piotra Korzeniowskiego, Zofii Duniewskiej, Michała Kasińskiego, Ewy Olejniczak-Szałowskiej, Ryszardy Michalskiej-Badziak, Łódź 2017
 • Hauser Roman, Przesłanki wniesienia skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego, w: Ius est a iustitia appellatum. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Tadeuszowi Wiśniewskiemu, pod red. Michała Tomalaka, Warszawa 2017
 • Jakimowicz Wojciech, O tzw. merytorycznych kompetencjach orzeczniczych sądów administracyjnych określonych w art. 145A § 1 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, „Casus” 2017, nr 85
 • Kabat Andrzej, Orzeczenie wojewódzkiego sądu administracyjnego uwzględniające skargę na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania, w: Ius est a iustitia appellatum. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Tadeuszowi Wiśniewskiemu, pod red. Michała Tomalaka, Warszawa 2017
 • Kmieciak Zbigniew, Idea kodyfikacji postępowania administracyjnego z perspektywy państw postsocjalistycznych, „Państwo i Prawo” 2017, z. 9
 • Kręcisz Wojciech, O zbiegu (kolizji) postępowań administracyjnych w sprawach regulowanych ustawą z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 2017, nr 2
 • Kręcisz Wojciech, W kwestii charakteru prawnego uchwały rady gminy o zatwierdzeniu taryfy na zbiorowe zaopatrzenie w wodę, „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 2017, nr 5
 • Olszanowski Jan, Skoczylas Andrzej, Aksjologiczne podstawy instancyjności sądownictwa administracyjnego, w: Aksjologia prawa administracyjnego, pod red. Jana Zimmermanna, t. 2, Warszawa 2017
 • Pietrasz Piotr, Sprawiedliwość proceduralna a informatyzacja postępowania przed sądami administracyjnymi, w: Aksjologia prawa administracyjnego, pod red. Jana Zimmermanna, t. 2, Warszawa 2017
 • Popowska Bożena, Zadania Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej wobec operatorów pocztowych, środki i prawne formy ich realizacji – ile „regulacji” w działaniach regulatora, w: Wyzwania dla ochrony konkurencji i regulacji rynku. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Tadeuszowi Skocznemu, pod red. Macieja Bernatta, Agaty Jurkowskiej – Gomułki, Moniki Namysłowskiej, Anny Piszcz, Warszawa 2017
 • Presnarowicz Sławomir, W razie wątpliwości na korzyść obywatela, czyli dlaczego nie wprowadzono zasady in dubio pro tributario do polskiej ordynacji podatkowej, „Procedury Administracyjne i Podatkowe” 2017, nr 1
 • Przybysz Piotr, Aksjologiczne podstawy postępowania egzekucyjnego, w: Aksjologia prawa administracyjnego, pod red. Jana Zimmermanna, t. 1, Warszawa 2017
 • Sawuła Robert, Polskie sądy administracyjne w państwie prawa, w: Aksjologia prawa administracyjnego, pod red. Jana Zimmermanna, t. 2, Warszawa 2017
 • Sieniuć Magdalena, Wartości leżące u podstaw modelu sądowej kontroli administracji publicznej, w: Aksjologia prawa administracyjnego, pod red. Jana Zimmermanna, t. 2, Warszawa 2017
 • Stelmasiak Jerzy, Kontrola aktów prawa miejscowego sejmiku województwa w zakresie ochrony przyrody w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych, w: O prawie administracyjnym i administracji refleksje. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Małgorzacie Stahl, pod red. Barbary Jaworskiej-Dębskiej, Piotra Korzeniowskiego, Zofii Duniewskiej, Michała Kasińskiego, Ewy Olejniczak-Szałowskiej, Ryszardy Michalskiej-Badziak, Łódź 2017
 • Wincenciak Mirosław, Aksjologia sankcji administracyjnej a przedawnienie jej wymierzenia lub wykonania, w: Aksjologia prawa administracyjnego pod red. Jana Zimmermanna, t. 1, Warszawa 2017
 • Zirk-Sadowski Marek, Relacje pomiędzy sądami administracyjnymi a sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym, w: Aksjologia prawa administracyjnego pod red. Jana Zimmermanna, t. 2, Warszawa 2017

 

GLOSY

 • Chróścielewski Wojciech, Glosa do wyroku NSA z 21.06.2016, II GSK 381/15 [dot. problemu wyłączenia członka zarządu województwa od rozpoznania wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy], „Orzecznictwo Sądów Polskich” 2017, nr 4
 • Gomułowicz Andrzej, Glosa do wyroku NSA z 3.08.2016, II FSK 1968/14 [dot. zagadnienia umorzenia zaległości podatkowej w kontekście ważnego interesu podatnika lub interesu publicznego], „Orzecznictwo Sądów Polskich” 2017, nr 6
 • Hanusz Antoni, Gontarczyk-Skowrońska Marta, Glosa do uchwały składu siedmiu sędziów NSA z 1.02.2016, II FPS 5/15 [dot. nagród i premii dla pracowników w kontekście podatku dochodowego od osób prawnych i kosztów uzyskania przychodu], „Orzecznictwo Sądów Polskich” 2017, nr 5
 • Kmieciak Zbigniew, Glosa do uchwały składu siedmiu sędziów NSA z 27.06.2016, I FPS 1/16 [dot. koncepcji ruchomego terminu do wniesienia skargi sądowej w przypadku uprzedniego skierowania do właściwego organu wezwania do usunięcia naruszenia prawa], „Orzecznictwo Sądów Polskich” 2017, nr 3
 • Kmieciak Zbigniew, Glosa do postanowienia NSA z 25.04.2017, I OSK 126/17 [dot. niedopuszczalności skargi do sądu administracyjnego na odmowę publikacji przez Prezesa RM wyroku Trybunału Konstytucyjnego], „Monitor Prawniczy” 2017, nr 13
 • Kmieciak Zbigniew, Glosa do wyroku NSA z 17.01.2017, II OSK 968/15 [dot. przymiotu strony postępowania administracyjnego], „Orzecznictwo Sądów Polskich” 2017, nr 12
 • Przybysz Piotr, Glosa do uchwały składu siedmiu sędziów NSA z 19.12.2016, II FPS 3/16 [dot. stwierdzenia, że w sprawach opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi rada gminy nie może przenieść kompetencji z organu wykonawczego gminy na organ wykonawczy jednostki pomocniczej gminy oraz na organy innych jednostek i podmiotów], „Orzecznictwo Sądów Polskich” 2017, nr 10
 • Szustakiewicz Przemysław, Glosa do postanowienia NSA z 7.05.2015, I OSK 1118/15 [dot. statusu prawnego strażnika gminnego], „Samorząd Terytorialny” 2017, nr 9

 

2016

 

KSIĄŻKI

 • Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, pod red. Andrzeja Skoczylasa, Przemysława Szustakiewicza, Warszawa 2016
 • Prawo administracyjne. Pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie, pod red. Małgorzaty Stahl, Warszawa 2016
 • Specyfika postępowań administracyjnych w sprawach z zakresu szkolnictwa wyższego i nauki, pod red. Jana P. Tarno, Adama Szota, Piotra Pokornego, Lublin 2016
 • Dostęp do informacji publicznej, pod red. Przemysława Szustakiewicza, autorzy: Anna Augustyniak, Katarzyna Golat, Kamila Kędzierska, Maciej Kiełbowski, Michał Kotarba, Sebastian Kowalski-Paszko, Arkadiusz Matusiak, Bartłomiej Opaliński, Barbara Pietrzak, Dariusz Zalewski, wyd. 2, Warszawa 2016
 • Nieruchomości w prawie cywilnym, administracyjnym i podatkowym, t. 1, pod red. Stefana Babiarza, autorzy: Ryszard Pęk, Stefan Babiarz, Adam Bieranowski, Ewa Stefańska, Tomasz Kolanowski, Maciej Jaśkiewicz, Warszawa 2016
 • System Prawa Administracyjnego, pod red. Romana Hausera, Zbigniewa Niewiadomskiego, Andrzeja Wróbla, t. 10: Sądowa kontrola administracji publicznej, autorzy: Katarzyna Celińska-Grzegorczyk, Wojciech Chróścielewski, Roman Hauser, Zbigniew Kmieciak, Wojciech Piątek, Wojciech Sawczyn, Andrzej Skoczylas, Jan P. Tarno, wyd. 2, Warszawa 2016
 • System Prawa Administracyjnego, pod red. Romana Hausera, Zbigniewa Niewiadomskiego, Andrzeja Wróbla, t. 12: Odpowiedzialność odszkodowawcza w administracji, autorzy: Ewa Bagińska, Jerzy Parchomiuk, wyd. 2, Warszawa 2016
 • System Prawa Administracyjnego, pod red. Romana Hausera, Zbigniewa Niewiadomskiego, Andrzeja Wróbla, t. 13: Etyka urzędnicza i etyka służby publicznej, autorzy: Hubert Izdebski, Tomasz Barankiewicz, Iwona Bogucka, Tatiana Chauvin, Dagmar Długosz, Bogusław Przywora, Paweł Skuczyński, Sebastian Sykuna, Warszawa 2016

 

ARTYKUŁY

 • Adamiak Barbara, Administracja publiczna pod rządami prawa a rozporządzalność jednostki prawem do obrony, w: Administracja publiczna pod rządami prawa. Księga pamiątkowa z okazji 70-lecia urodzin prof. zw. dra hab. Adama Błasia, pod red. Jerzego Korczaka, Wrocław 2016
 • Adamiak Barbara, Przestępstwo zdarzeniem prawnym utraty praw nabytych na podstawie decyzji administracyjnej, w: Na styku prawa karnego i prawa o wykroczeniach. Zagadnienia materialnoprawne oraz procesowe. Księga jubileuszowa Marka Bojarskiego, t. 2, Wrocław 2016
 • Adamiak Barbara, Zasada dwuinstancyjności postępowania administracyjnego w świetle zmian struktury organizacyjnej organów administracji publicznej. Miejsce zasady dwuinstancyjności w systemie gwarancji praw jednostki, w: Jednostka wobec działań administracji publicznej, pod red. Elżbiety Ury, Elżbiety Feret, Stanisława Pieprznego, Rzeszów 2016
 • Celińska-Grzegorczyk Katarzyna, Roman Hauser, Działalność uchwałodawcza Sądu Najwyższego oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego, w: Sine ira et studio. Księga jubileuszowa dedykowana sędziemu Jackowi Gudowskiemu, Warszawa 2016
 • Chróścielewski Wojciech, Przepisy porządkowe w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym – racjonalne odmienności czy nieuzasadnione zróżnicowanie rozwiązań prawnych?, „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 2016, nr 2
 • Chróścielewski Wojciech, Konsekwencje prawne złożenia odwołania przez osobę, która nie jest stroną postępowania administracyjnego, "Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego" 2016, nr 5
 • Chróścielewski Wojciech, Wojewódzkie kolegia administracyjne – nowe organy odwoławcze w postępowaniu administracyjnym, „Administracja. Teoria – Dydaktyka – Praktyka” 2016, nr 4
 • Czerwiński Wiesław, Postępowanie administracyjne w sprawie zezwolenia na sprzedaż alkoholu - analiza rozbieżności i propozycje zmian, "Radca prawny. Zeszyty Naukowe" 2016, nr 2
 • Dąbek Dorota, Sądowa kontrola i ochrona samorządu województwa - ocena istniejących regulacji i propozycje zmian, "Samorząd Terytorialny" 2016, nr 7/8
 • Dumas Anna, Sankcje w polskim prawie podatkowym (wybrane zagadnienia), w: Sądownictwo administracyjne w Polsce i Czechach. Wybrane zagadnienia omawiane w ramach polsko-czeskiej współpracy sędziów sądów administracyjnych w latach 2012–2015, Warszawa 2016
 • Golec Sylwester, Korzystanie z zasad prawa jako argumentu uzasadniającego zastosowanie analogii w sprawie podatkowej, "Przegląd Podatkowy" 2016, nr 7
 • Groński Paweł, Kontrola sądowa aktów planowania przestrzennego w Polsce, cz. 2, w: Sądownictwo administracyjne w Polsce i Czechach. Wybrane zagadnienia omawiane w ramach polsko-czeskiej współpracy sędziów sądów administracyjnych w latach 2012–2015, Warszawa 2016
 • Hanusz Antoni, Urzędowe interpretacje przepisów prawa podatkowego w Polsce oraz ich sądowoadministracyjna kontrola, w: Sądownictwo administracyjne w Polsce i Czechach. Wybrane zagadnienia omawiane w ramach polsko-czeskiej współpracy sędziów sądów administracyjnych w latach 2012–2015, Warszawa 2016
 • Hauser Roman, Wykładnia przepisów konstytucji w orzecznictwie sądów administracyjnych. Zagadnienia wybrane, w: Wykładnia konstytucji. Aktualne problemy i tendencje, pod red. Marka Smolaka, Warszawa 2016
 • Jakimowicz Wojciech, Kilka uwag na temat metod regulacji intertemporalnej w kontekście sytuacji prawnej jednostki, w: Administracja publiczna pod rządami prawa. Księga pamiątkowa z okazji 70-lecia urodzin prof. zw. dra hab. Adama Błasia, pod red. Jerzego Korczaka, Wrocław 2016
 • Jaśkowska Małgorzata, Wybrane problemy dostępu do informacji publicznej w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego, „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 2016, nr 6
 • Kmieciak Zbigniew, Dylematy reformy prawa o postępowaniu administracyjnym, „Państwo i Prawo” 2016, z. 1
 • Kmieciak Zbigniew, Skarżący w postępowaniu administracyjnym - słabsza strona stosunku prawnego, w: Ochrona strony słabszej stosunku prawnego. Księga jubileuszowa ofiarowana Profesorowi Adamowi Zielińskiemu, pod red. Marii Boratyńskiej, Warszawa 2016
 • Kmieciak Zbigniew, Wegner-Kowalska Joanna, O ułomności formuły sądowej kontroli uznania administracyjnego, „Przegląd Prawa Publicznego” 2016, nr 5
 • Krawczyk Agnieszka, Perspektywy unifikacji postępowania administracyjnego, w: Leges ab omnibus intellegi debent. Księga XV-lecia Rządowego Centrum Legislacji, pod red. Wojciecha Brzozowskiego, Adama Krzywonia, Warszawa 2015
 • Masternak-Kubiak Małgorzata, Rola sądu administracyjnego w procesie zarządzania referendum lokalnego, w: Aktualne problemy referendum, pod red. Beaty Tokaj, Anny Fei-Paszkiewicz, Bogusława Banaszaka, Warszawa 2016
 • Nasierowska Grażyna, Ewolucja polskiego systemu sądownictwa administracyjnego – ostatnie 20 lat, w: Sądownictwo administracyjne w Polsce i Czechach. Wybrane zagadnienia omawiane w ramach polsko-czeskiej współpracy sędziów sądów administracyjnych w latach 2012–2015, Warszawa 2016
 • Pietrasz Piotr, Konstytucyjne uwarunkowania informatyzacji postępowania przed sądami administracyjnymi, „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 2016, nr 2
 • Stelmasiak Jerzy, Spory kompetencyjne i spory o właściwość w zakresie ochrony środowiska w świetle orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego, w: Administracja publiczna pod rządami prawa. Księga pamiątkowa z okazji 70-lecia urodzin prof. zw. dra hab. Adama Błasia, pod red. Jerzego Korczaka, Wrocław 2016
 • Szustakiewicz Przemysław, Definicja informacji publicznej w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego, "Przegląd Prawa Publicznego" 2016, nr 10
 • Tarno Jan P., Nadużywanie prawa do skargi kasacyjnej przez organy administracji publicznej, w: Ochrona strony słabszej stosunku prawnego. Księga jubileuszowa ofiarowana Profesorowi Adamowi Zielińskiemu, pod red. Marii Boratyńskiej, Warszawa 2016
 • Wincenciak Mirosław, Sankcje administracyjne w prawie polskim – pojęcie, typologia, zagadnienia węzłowe, w: Sądownictwo administracyjne w Polsce i Czechach. Wybrane zagadnienia omawiane w ramach polsko-czeskiej współpracy sędziów sądów administracyjnych w latach 2012–2015, Warszawa 2016
 • Trzciński Janusz, Znaczenie autonomicznej wykładni konstytucji na przykładzie orzecznictwa sądów administracyjnych, w: Wykładnia konstytucji. Aktualne problemy i tendencje, pod red. Marka Smolaka, Warszawa 2016
 • Zirk-Sadowski Marek, Grzybowski Tomasz, Udział sądów najwyższych w legitymizacji polskiego porządku prawnego, "Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego" 2016, nr 5
 • Zirk-Sadowski Marek, Tożsamość konstytucyjna sądów administracyjnych, w: Wykładnia konstytucji. Aktualne problemy i tendencje, pod red. Marka Smolaka, Warszawa 2016
 • Zyglewska Teresa, Kontrola sądowa aktów planowania przestrzennego w Polsce, cz. 1, w: Sądownictwo administracyjne w Polsce i Czechach. Wybrane zagadnienia omawiane w ramach polsko-czeskiej współpracy sędziów sądów administracyjnych w latach 2012–2015, Warszawa 2016

 

GLOSY

 • Chróścielewski Wojciech, Glosa do wyroku NSA z 27.10.2015, II OSK 269/15 [dot. skutku odmowy pozytywnego załatwienia zgłoszenia o dokonanie wpisu do rejestru związków międzygminnych], "Orzecznictwo Sądów Polskich" 2016, nr 7/8
 • Kmieciak Zbigniew, Glosa do uchwały NSA z 22 IX 2014, II GPS 1/14 [dot. przyznania izbie notarialnej statusu strony w postępowaniu w sprawie powołania lub odwołania notariusza], „Państwo i Prawo” 2016
 • Kręcisz Wojciech, Glosa do postanowienia NSA z 30.12.2014, II OSK 3070/14 [dot. referendum lokalnego], „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 2016, nr 1
 • Pietrasz Piotr, Glosa do wyroku NSA z 6 XI 2015, I GSK 580/15, [dot. problematyki podstawy opodatkowania produkcji piwa podatkiem akcyzowym], „Orzecznictwo Sądów Polskich” 2016, nr 6
 • Rząsa Grzegorz, Glosa do postanowienia NSA z 21.04.2015, II GSK 323/14 [dot. problematyki unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy], „Orzecznictwo Sądów Polskich” 2016, nr 4
 • Skoczylas Andrzej, Piątek Wojciech, Glosa do wyroku WSA w Krakowie z 18/08.2015, II SA/Kr 1691/14 [dot. nieważności postępowania sądowoadministracyjnego i względnej dewolutywności skargi kasacyjnej], "Orzecznictwo Sądów Polskich" 2016, nr 7/8
 • Szustakiewicz Przemysław, Glosa do wyroku NSA z 22 V 2015, I OSK 2208/13 [dot. wliczenia pracy w gospodarstwie rolnym do wysługi lat funkcjonariusza Policji], „Wojskowy Przegląd Prawniczy” 2016, nr 1
 • Szustakiewicz Przemysław, Glosa do wyroku NSA z 04.08.2015, I OSK 1638/14 [dot. określenia sposobu zachowania się podmiotu zobowiązanego do udzielenia informacji w sytuacji nieposiadania jej; stosowania ustawy z dnia 6 września 2001 r., gdy informacja może być uzyskana w innym trybie], "Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego" 2016, nr 4

  

2015

 

KSIĄŻKI

 • Borkowski Janusz, Adamiak Barbara, Metodyka pracy sędziego w sprawach administracyjnych, wyd. 3, Warszawa 2015
 • Knysiak-Sudyka Hanna, Skarga i skarga kasacyjna w postępowaniu sądowoadministracyjnym. Komentarz. Orzecznictwo, wyd. 3, Warszawa 2015
 • Mudrecki Artur, Rzetelny proces podatkowy, Warszawa 2015
 • Przybysz Piotr, Postępowanie egzekucyjne w administracji. Komentarz, wyd. 7, Warszawa 2015
 • Prawotwórstwo sądów administracyjnych, pod red. Tomasza Bąkowskiego, Jana P. Tarno, Warszawa 2015
 • Internacjonalizacja administracji publicznej, pod red. Zbigniewa Czarnika, Jerzego Posłusznego, Ludwika Żukowskiego, Warszawa 2015
 • Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, pod red. Hanny Knysiak-Molczyk, autorzy: Anna Golęba, Tadeusz Kiełkowski, Kamil Klonowski, Hanna Knysiak-Molczyk, Marta Romańska, Warszawa 2015
 • Postępowanie administracyjne, pod red. Tadeusza Wosia, wyd. 2, Warszawa 2015
 • Postępowanie sądowoadministracyjne w praktyce, pod red. Stefana Babiarza, Warszawa 2015
 • Proces inwestycji budowlanych. Zagadnienia prawne, pod red. Alicji Plucińskiej-Filipowicz, Marka Wierzbowskiego, Warszawa 2015

 

ARTYKUŁY

 • Adamiak Barbara, Refleksje na temat dopuszczalności postępowania administracyjnego, „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 2015, nr 5
 • Adamiak Barbara, Instytucja samorządowych kolegiów odwoławczych stała się istotnym elementem systemu gwarancji praworządności działania organów samorządu terytorialnego, „Casus” 2015, nr 79
 • Adamiak Barbara, O potrzebie jednolitości koncepcji strony postępowania administracyjnego, „Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji” 2015, nr 100
 • Adamiak Barbara, Przestępstwo przesłanką wadliwości decyzji administracyjnej, w: Problemy współczesnego prawa karnego i polityki kryminalnej. Księga jubileuszowa Profesor Zofii Sienkiewicz, pod red. Marka Bojarskiego, Joanny Brzezińskiej, Katarzyny Łucarz, Wrocław 2015
 • Brolik Jacek, Doręczanie indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego – znaczenie prawne doręczenia – przegląd orzecznictwa, „Glosa” 2015, nr 1
 • Chróścielewski Wojciech, Opłaty od środków zaskarżenia – propozycje zmiany przepisów dotyczących opłat i kosztów postępowania administracyjnego, „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 2015, nr 4
 • Chróścielewski Wojciech, Kasacyjny czy reformacyjny model administracyjnego postępowania odwoławczego?, „Państwo i Prawo” 2015, z. 1
 • Chróścielewski Wojciech, Spory wokół instytucji wyłączenia pracownika organu administracji i samego organu w orzecznictwie sądowym, „Administracja. Teoria – Dydaktyka – Praktyka” 2015, nr 3
 • Dumas Anna, Samorządowe kolegium odwoławcze – organ podatkowy w świetle ordynacji podatkowej, „Casus” 2015, nr 75
 • Hanusz Antoni, Urzędowe interpretacje przepisów prawa podatkowego w Polsce oraz ich sądowoadministracyjna kontrola, „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 2015, nr 6
 • Hauser Roman, Odrębność władzy sądowniczej w doktrynie i orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego – zagadnienia wybrane, „Krajowa Rada Sądownictwa. Kwartalnik” 2015, nr 1
 • Hauser Roman, Konstytucyjna zasada niezawisłości sędziowskiej, „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 2015, nr 1
 • Hauser Roman, Orzecznictwo sądowoadministracyjne w sprawach samorządu terytorialnego. Zagadnienia wybrane, „Samorząd Terytorialny” 2015, nr 3
 • Hauser Roman, Skoczylas Andrzej Środki odwoławcze w postępowaniu sądowoadministracyjnym w świetle ustawy nowelizującej z dnia 9 kwietnia 2015 r. – analiza najistotniejszych zmian, „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 2015, nr 4 (wspólnie z W. Piątkiem)
 • Hauser Roman Wniosek o unieważnienie prawomocnego orzeczenia sądu administracyjnego, „Państwo i Prawo” 2015, z. 2 (wspólnie z W. Piątkiem)
 • Kabat Andrzej, Rzecznik Praw Obywatelskich w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (zagadnienia wybrane), w: Meandry prawa karnego i kryminalistyki. Księga jubileuszowa prof. zw. dra hab. Stanisława Pikulskiego, pod red. Jerzego Kasprzaka, Wojciecha Cieślaka, Izabeli Nowickiej, Szczytno 2015
 • Kisielewicz Andrzej, Wygaśnięcie mandatu samorządowego w orzecznictwie sądowoadministracyjnym, w: System oświaty – wygaszanie mandatów – finanse JST. Problematyka kontroli i nadzoru w świetle teorii i praktyki, pod red. Dawida Sześciło, Warszawa 2015
 • Krawczyk Agnieszka, Umowa administracyjna w kodeksie postępowania administracyjnego (propozycje regulacji), „Państwo i Prawo” 2015, z. 2
 • Kmieciak Zbigniew, Idea procedur administracyjnych trzeciej generacji (na przykładzie postępowania w sprawach dofinansowania projektów w ramach programów operacyjnych), „Państwo i Prawo” 2015, z. 5
 • Kmieciak Zbigniew, Samorządowe kolegia odwoławcze a formuła instancyjności postępowania administracyjnego (na tle prawnoporównawczym), „Samorząd Terytorialny” 2015, nr 6
 • Kmieciak Zbigniew, Merytoryczne orzekanie przez sądy administracyjne w świetle konstytucyjnej zasady podziału władz, „Przegląd Legislacyjny” 2015, nr 2
 • Kmieciak Zbigniew, O merytorycznym orzekaniu przez sądy administracyjne raz jeszcze, "Gdańskie Studia Prawnicze. Przegląd Orzecznictwa" 2015, nr 4
 • Kmieciak Zbigniew, Współczesna formuła ochrony interesów w prawie administracyjnym (aspekt procesowy), „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 2015, nr 2
 • Kmieciak Zbigniew, W poszukiwaniu modelu postępowania odpowiadającego naturze administracji publicznej, „Państwo i Prawo” 2015, z. 11
 • Kmieciak Zbigniew, O merytorycznym orzekaniu przez sądy administracyjne raz jeszcze, „Gdańskie Studia Prawnicze. Przegląd Orzecznictwa” 2015, nr 4
 • Kmieciak Zbigniew, Komentarz do założeń projektu nowego Kodeksu postępowania administracyjnego przygotowanego przez zespół ekspercki powołany decyzją Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego nr 8 z dnia 10 października 2012 r., „Administracja. Teoria – Dydaktyka – Praktyka” 2015, nr 3
 • Knysiak-Molczyk Hanna, Skutki naruszenia zasady udzielania informacji w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym, w: Państwo demokratyczne, prawne i socjalne. Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Zbigniewowi Antoniemu Maciągowi, pod red. Mariana Grzybowskiego, t. 3: Studia prawne, Kraków 2014
 • Kolanowski Tomasz, Sprzedaż nieruchomości – kontrowersyjne źródło przychodów w podatku dochodowym od osób fizycznych – przegląd orzecznictwa, „Glosa” 2015, nr 2
 • Kolanowski Tomasz, Sprzedaż nieruchomości kontrowersyjne źródło przychodów w podatku dochodowym od osób fizycznych (cz. II) – przegląd orzecznictwa, „Glosa” 2015, nr 3
 • Kremer Elżbieta, Kontrola orzecznictwa samorządowych kolegiów odwoławczych przez sądy administracyjne, „Casus” 2015, nr 75
 • Pietrasz Piotr, Sądowa kontrola pisemnych interpretacji przepisów prawa podatkowego wydawanych w indywidualnych sprawach – aspekt doktrynalny i orzeczniczy (ujęcie krytyczne), „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 2015, nr 1
 • Plucińska-Filipowicz Alicja, Strona w sprawie o pozwolenie na budowę (art. 28 ust. 2 PrBudU), „Nieruchomości” 2015, nr 8
 • Przybysz Piotr, Organizacja administracyjnego aparatu egzekucyjnego, w: Organizacja administracji publicznej w perspektywy powierzanych jej zadań, pod red. Tomasza Bąkowskiego, Warszawa 2015
 • Skoczylas Andrzej, Decyzje generalne w kodeksie postępowania administracyjnego, „Państwo i Prawo” 2015, z. 10 (wspólnie z W. Piątkiem)
 • Stelmasiak Jerzy Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia w świetle orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego, w: Prawne aspekty gospodarowania zasobami środowiska, t. 2, pod red. Bartosza Rakoczego, Małgorzaty Szalewskiej, Karoliny Karpus, Toruń 2014 (wspólnie z A. Wilk-Ilewicz)
 • Szustakiewicz Przemysław, Problemy dostępu do informacji publicznej na tle orzecznictwa sądów administracyjnych, „Samorząd Terytorialny” 2015, nr 4

 

GLOSY

 • Adamiak Barbara, Glosa do wyroku NSA z 16.11.2012, I FSK 1930/11 [dot. granic trwałości decyzji], „Orzecznictwo Sądów Polskich” 2015, nr 1
 • Babiarz Stefan, Glosa do wyroku NSA z 12.02.2014, II FSK 500/12 [dot. zagadnienia opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych], „Rejent” 2015, nr 12
 • Chróścielewski Wojciech, Glosa do wyroku NSA z 29.04.2014, II GSK 320/13 [dot. kolizji między dwiema konstrukcyjnymi zasadami ogólnymi postępowania administracyjnego – zasadą dwuinstancyjności i zasadą prawdy obiektywnej], „Orzecznictwo Sądów Polskich” 2015, nr 2
 • Chróścielewski Wojciech, Glosa do wyroku NSA z 24.04.2015, I FSK 1881/14 [dot. zagadnienia przewlekłości postępowania; konieczności uzasadnienia, że zastój procesowy miał miejsce z naruszeniem prawa], „Orzecznictwo Sądów Polskich” 2015, nr 12
 • Czerwiński Wiesław, Glosa do wyroku WSA w Warszawie z 23.06.2014, II SA/Wa 295/14 [dot. nieważności decyzji rektora odmawiającej przyznania stypendium doktoranckiego], „Orzecznictwo Sądów Polskich” 2015, nr 4
 • Krawczyk Agnieszka, Glosa do uchwały składu siedmiu sędziów NSA z 13.01.2014, II GPS 3/13 [dot. dopuszczalności drogi postępowania sądowoadministracyjnego w sprawie ze skargi na postanowienie o odmowie rozpatrzenia sprzeciwu przedsiębiorcy na podjęcie i wykonywanie czynności kontrolnych z naruszeniem prawa], „Państwo i Prawo” 2015, z. 11
 • Masternak-Kubiak Małgorzata, Glosa do wyroku TK z 11.03.2015, P 4/14 [dot. zgodności z Konstytucją przepisów ustawy o grach hazardowych], „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 2015, nr 5
 • Przybysz Piotr, Glosa do wyroku składu siedmiu sędziów NSA z 13.04.2015, I OPS 4/14 [dot. tematyki związanej z kosztami usunięcia pojazdu z drogi i wynagrodzeniem dla właściciela parkingu], „Orzecznictwo Sądów Polskich” 2015, nr 12
 • Szustakiewicz Przemysław, Glosa do wyroku NSA z 8.08.2012, I OSK 2012/13 [dot. problematyki przyznania statusu weterana poszkodowanego w działaniach poza granicami państwa], „Wojskowy Przegląd Prawniczy” 2015, nr 1
 • Szustakiewicz Przemysław, Glosa do wyroku NSA z 14.12.2012, I OSK 2208/12 [dot. pierwszeństwa regulacji ustawy o ochronie danych osobowych przed ustawą o dostępie do informacji publicznej], „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 2015, nr 2
 • Szustakiewicz Przemysław, Glosa do wyroku NSA z 25.04.2014, I OSK 2499/13 [dot. wzajemnych relacji pomiędzy ustawą o dostępie do informacji publicznej a ustawą o ochronie danych osobowych], „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 2015, nr 5