Świadczenie usługi tłumacza języka migowego

 
 
 
 
 
Świadczenie przysługuje osobom uprawnionym do korzystania z usług tłumacza języka migowego w kontaktach z organami administracji publicznej na zasadach określonych w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243 ze zm.).
 
Realizowane będzie podczas wizyty osoby uprawnionej w siedzibie Naczelnego Sądu Administracyjnego w zakresie niezbędnym do uzyskania informacji o sprawach i udostępniania akt.

Osoba uprawniona zobowiązana jest zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia usługi tłumacza języka migowego, co najmniej na 3 dni robocze przed zaplanowanym terminem wizyty, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Zgłoszenia dokonać można:
  • elektronicznie na adres informacje@nsa.gov.pl , bądź za pośrednictwem platformy ePUAP (dostęp przez: Dane adresowe, kontakt)
  • telefonicznie pod  nr 22 551 65 10, 22 551 65 04
  • faksem na numer 22 551 65 06
  • pocztą na adres ul. G. P. Boduena 3/5; 00-011 Warszawa
  • w Wydziale Informacji Sądowej NSA p. 110
     

Po przyjęciu zgłoszenia Naczelny Sąd Administracyjny zapewnia obsługę osoby uprawnionej, w terminie przez nią wyznaczonym lub z nią uzgodnionym.
W przypadku braku możliwości realizacji świadczenia Naczelny Sąd Administracyjny zawiadamia wraz z uzasadnieniem osobę uprawnioną, wyznaczając możliwy termin realizacji świadczenia lub wskazując inną formę realizacji uprawnień.

 

Osoba do kontaktu
Jarosław Czarnota
tel. 22 551 65 08


Zakres działalności NSA - wideo

Sądy administracyjne, na czele z Naczelnym Sądem Administracyjnym, sprawują wymiar sprawiedliwości w Rzeczypospolitej Polskiej poprzez orzekanie o zgodności z prawem zaskarżonych do sądu konkretnych decyzji, postanowień oraz innych aktów i czynności podejmowanych w sferze administracji publicznej, a także uchwal organów samorządu terytorialnego i aktów normatywnych terenowych organów administracji rządowej. Sądy administracyjne zajmują się ponadto kontrolą terminowości załatwiania indywidualnych spraw administracyjnych w ramach skarg na bezczynność lub przewlekłość postępowania administracyjnego.

Kontrola działalności administracji publicznej pod kątem legalności w pierwszej instancji sprawowana jest przez szesnaście wojewódzkich sądów administracyjnych.

Naczelny Sąd Administracyjny z siedzibą w Warszawie sprawuje tę kontrolę jako sąd drugiej instancji, rozpoznając środki odwoławcze od orzeczeń wojewódzkich sądów administracyjnych. Ponadto rozstrzyga on spory kompetencyjne między organami jednostek samorządu terytorialnego, samorządowymi kolegiami odwoławczymi i między tymi organami a organami administracji rządowej oraz podejmuje uchwały wyjaśniające zagadnienia prawne.

Orzeczenia sądów administracyjnych, w tym NSA, co do zasady, nie zastępują ostatecznych rozstrzygnięć organów administracji publicznej. Istota tych orzeczeń polega na uchyleniu lub stwierdzeniu nieważności zaskarżonego aktu bądź zobowiązaniu organu do określonego zachowania się w toku dalszego załatwiania sprawy administracyjnej.

Zadania oraz organizację sądownictwa administracyjnego określają w szczególności: Konstytucja RP (art. 175 oraz art. 184) i ustawa z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych oraz ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
 


Informacja o Naczelnym Sądzie Administracyjnym w tekście łatwym do czytania i zrozumienia (ETR)