Zasady wstępu do budynków NSA

 

ZARZĄDZENIE nr 71

PREZESA NACZELNEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO

z dnia 28 listopada 2023 r.

 

w sprawie zasad wstępu, stref dostępu oraz warunków przebywania

w budynkach Naczelnego Sądu Administracyjnego

 

Na podstawie art. 34 § 1 i art. 49 § 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2492 oraz z 2023 r. poz. 1615) w związku
z art. 54 §  2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U.
z 2023 r. poz. 217, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

 

Rozdział 1

Przepis ogólny

§ 1.

Zarządzenie określa:

 1. zasady wstępu do budynków Naczelnego Sądu Administracyjnego położonych
  w Warszawie przy ul. G. P. Boduena 3/5 oraz ul. Jasnej 6, zwanych dalej „budynkami Sądu” lub „budynkiem Sądu”, w tym sposobu stosowania środków zapewniających bezpieczeństwo oraz zapobiegających wnoszeniu broni, amunicji, materiałów wybuchowych oraz innych środków niebezpiecznych;
 2. strefy dostępu obowiązujące na terenie budynków Sądu;
 3. warunki przebywania w strefach, o których mowa w pkt 2.

 

Rozdział 2

Zasady wstępu do budynków Sądu

§ 2.

 1. Osoba wchodząca do budynków Sądu poddaje się kontroli bezpieczeństwa, która polega na:
 1. przejściu przez bramkowy wykrywacz metalu lub
 2. użyciu ręcznego wykrywacza metali lub
 3. poddaniu się manualnemu sprawdzeniu zawartości odzieży oraz przedmiotów znajdujących się na jej ciele lub przez nią posiadanych bez odsłaniania przykrytej odzieżą powierzchni ciała.

2. Podczas kontroli bezpieczeństwa osoba, o której mowa w ust. 1, wkłada do pojemnika znajdującego się przy urządzeniu do prześwietlania bagażu posiadane przy sobie przedmioty metalowe.

3. Osoba, u której bramkowy wykrywacz metali sygnalizuje obecność przedmiotów lub elementów metalowych, ponownie poddaje się kontroli bezpieczeństwa.

§ 3.

 1. Bagaż wnoszony przez osobę wchodzącą do budynku Sądu podlega sprawdzeniu przy użyciu urządzenia do prześwietlania zawartości bagażu lub wzrokowej i manualnej kontroli zawartości bagażu, w tym manualnemu sprawdzeniu znajdujących się w nim przedmiotów.
 2. Bagaż, którego wymiary nie pozwalają na sprawdzenie go przy użyciu urządzenia do prześwietlania zawartości bagażu, podlega kontroli przy użyciu ręcznego wykrywacza metali lub wzrokowej i manualnej kontroli zawartości bagażu, w tym manualnemu sprawdzeniu znajdujących się w nim przedmiotów.

§ 4.

Osoba posiadająca przy sobie przedmioty i urządzenia mogące stworzyć niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia ludzkiego lub mienia, obowiązana jest, na żądanie pracownika ochrony, do ich usunięcia lub oddania do depozytu.

§ 5.

 1. Odmawia się zezwolenia na wejście do budynków Sądu osobie, która:
 1. nie wyraża zgody na poddanie  się czynnościom, o których mowa w § 2 i § 3,
 2. posiada przy sobie przedmioty, o których mowa w § 8.
 1. W przypadku odmowy zezwolenia na wejście do budynków Sądu osobie, która posiada wezwanie lub zawiadomienie na rozprawę lub posiedzenie, pracownik ochrony informuje o tym sekretariat właściwego wydziału orzeczniczego.

§ 6.

 1. Z wykonania czynności, o których mowa w § 2 i § 3, dokonujący ich pracownik ochrony sporządza protokół w przypadku, gdy osoba poddana wskazanym czynnościom zgłosiła takie żądanie bezpośrednio po ich dokonaniu.
 2. Wzór protokołu stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.
 3. W przypadku gdy w trakcie czynności znaleziono przedmioty mogące stworzyć niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia ludzkiego lub mienia, a osoba poddana tym czynnościom nie zgłosiła żądania sporządzenia protokołu z dokonanej czynności, dokonanie czynności pracownik ochrony niezwłocznie dokumentuje w notatce służbowej.
 4. Wzór notatki służbowej stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.
 5. Protokół, o którym mowa w ust. 1, i notatkę służbową, o której mowa w ust. 3, przechowuje się w Wydziale Administracyjno-Gospodarczym w Kancelarii Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego przez okres 3 lat, w sposób zapewniający ich ochronę przed utratą, zniszczeniem, nieuprawnionym dostępem lub modyfikacją.

§ 7.

Nie podlega obowiązkowi poddania się czynnościom, o których mowa w § 2 i § 3:

 1. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. Prezes Rady Ministrów;
 3. członkowie Rady Ministrów;
 4. Rzecznik Praw Obywatelskich;
 5. Rzecznik Praw Dziecka;
 6. Rzecznik Finansowy;
 7. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 8. osoba korzystająca z immunitetu parlamentarnego, sędziowskiego lub prokuratorskiego oraz referendarz sądowy;
 9. osoba korzystająca z immunitetu dyplomatycznego lub konsularnego na mocy ustaw, umów międzynarodowych albo powszechnie uznanych zwyczajów międzynarodowych;
 10. adwokat, radca prawny, notariusz, komornik sądowy, Prezes, wiceprezes, radca
  i referendarz Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej;
 11. kurator sądowy, rzecznik patentowy, biegły sądowy, doradca restrukturyzacyjny -
  w trakcie pełnienia czynności służbowych;
 12. funkcjonariusz Policji, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, w tym inspektor Biura Nadzoru Wewnętrznego oraz funkcjonariusz Służby Więziennej, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Celno-Skarbowej, Straży Ochrony Kolei, żołnierz Żandarmerii Wojskowej i pracownik Krajowej Administracji Skarbowej - w trakcie pełnienia czynności służbowych;
 13. inna osoba, w stosunku do której zgodę na wejście wyraził:
 1. Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego,
 2. Wiceprezes Naczelnego Sądu Administracyjnego,
 3. Sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego,
 4. Szef Kancelarii Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego lub jego Zastępca,
 5. Naczelnik Wydziału

- po uprzednim okazaniu legitymacji służbowej lub dokumentu umożliwiającego ustalenie    tożsamości i zajmowanego stanowiska lub pełnionej funkcji.

§ 8.

 1. Do budynków Sądu nie wolno wnosić:
 1. broni i amunicji w rozumieniu art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni
  i amunicji (Dz. U. z 2022 r. poz. 2516, z późn. zm.);
 2. materiałów wybuchowych w rozumieniu ustawy z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2378)
  i ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami
  i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1743);
 3. innych środków niebezpiecznych;
 4. napojów alkoholowych, narkotyków, innych środków odurzających i substancji psychotropowych;
 5. przedmiotów, które mogą być wykorzystane do zakłócania lub naruszania powagi, spokoju lub porządku czynności sądowych.
 1. Przepis ust. 1 pkt 1-3 nie dotyczy osób wykonujących w budynkach Sądu obowiązki służbowe wymagające posiadania broni.
 2. Do budynków Sądu nie wolno wprowadzać i wnosić zwierząt.
 3. Przepis ust. 3 nie dotyczy osób niepełnosprawnych wchodzących do budynków Sądu wraz z psem asystującym wyposażonym w uprząż.

§ 9.

Przepisy niniejszego zarządzenia stosuje się odpowiednio do przesyłek kurierskich doręczanych do budynków Sądu.

§ 10.

 1. Odmawia się zezwolenia na wejście do budynków Sądu osobie, wobec której zachodzi uzasadnione podejrzenie, że jest w stanie po użyciu alkoholu albo w stanie nietrzeźwości w rozumieniu art. 46 ust. 2 albo ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2023 r. poz. 2151) lub po użyciu środka działającego podobnie do alkoholu.
 2. Na żądanie osoby, wobec której powzięto uzasadnione podejrzenie, że jest w stanie po użyciu alkoholu albo w stanie nietrzeźwości lub po użyciu środka działającego podobnie do alkoholu, przeprowadza się stosowne badanie. W tym celu pracownik ochrony zawiadamia funkcjonariusza Policji Sądowej.
 3. Jeżeli przeprowadzone badanie wykaże obecność alkoholu w organizmie osoby wchodzącej do budynku Sądu wskazującą na stan po użyciu alkoholu albo stan nietrzeźwości lub po użyciu środka działającego podobnie do alkoholu osobie tej odmawia się zezwolenia na wejście do budynków Sądu.
 4. W przypadku powzięcia uzasadnionego podejrzenia wobec osoby, która posiada wezwanie lub zawiadomienie na rozprawę lub posiedzenie, że zachodzą okoliczności, o których mowa w ust. 1, pracownik ochrony lub funkcjonariusz Policji Sądowej zawiadamia o tym fakcie sekretariat właściwego wydziału orzeczniczego.

§ 11.

 1. Osoby wchodzące do budynku Sądu zobowiązane są do pozostawienia w szatni okryć wierzchnich, bagażu, a także przedmiotów, o których mowa w § 8 ust. 1 pkt 5.
 2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego, sędziów delegowanych do pełnienia obowiązków w Naczelnym Sądzie Administracyjnym oraz osób o których mowa w § 7 pkt 13.

 

§ 12.

 1. Osoby świadczące usługi w budynku Sądu w ramach zawartych umów cywilnoprawnych, w tym w szczególności wykonujące prace remontowe i serwisowe, podlegają obowiązkowi poddania się czynnościom, o których mowa w § 2 i § 3, z tym zastrzeżeniem, że kontrola, o której mowa w § 3:
 1. w godzinach urzędowania dokonywana jest w obecności pracownika właściwej komórki organizacyjnej Sądu;
 2. obejmuje bagaż, sprzęt i materiały wnoszone do budynku Sądu i z niego wynoszone;
 3. odbywa się również w przypadku każdorazowego wjazdu i wyjazdu z garażu mieszczącego się w budynku Sądu.
 1. Osoby, o których mowa w ust. 1, podczas wykonywania prac zleconych pozostają pod nadzorem pracownika właściwej komórki organizacyjnej Sądu lub pracownika ochrony.

 

§ 13.

Nie podlega obowiązkowi poddania się czynnościom, o których mowa w § 2 i § 3 oraz obowiązkowi określonemu w § 11 ust. 1 pracownik Naczelnego Sądu Administracyjnego, po uprzednim okazaniu identyfikatora służbowego, o którym mowa w § 16 ust. 1 pkt 2.

 

Rozdział 3

Warunki przebywania w strefach dostępu ustanowionych na terenie budynków Sądu

 

§ 14.

 1. Budynki Sądu dzielą się na strefę publiczną oraz strefę służbową.
 2. Strefę publiczną stanowi ogólnodostępna część budynku obejmująca:
 1. w budynku przy ul. Gabriela Piotra Boduena 3/5 - poziom „1” i „2”, gdzie usytuowane są sale rozpraw, czytelnia akt, biblioteka i kasa oraz część poziomu „0”, gdzie usytuowany jest bufet;
 2.  w budynku przy ul. Jasnej 6 - część poziomu „-1”, gdzie usytuowana jest szatnia, poziom „0” oraz część poziomu „+1”, gdzie usytuowane są sale rozpraw.
 1. Część budynku Sądu niewymieniona w ust. 2 stanowi strefę służbową.

 

§ 15.

 1. W strefie służbowej mogą przebywać:
 1. osoby posiadające identyfikator służbowy;
 2. osoby posiadające okresowe karty wstępu;
 3. inne osoby - na podstawie jednorazowej karty wstępu lub w obecności pracownika Naczelnego Sądu Administracyjnego.
 1. Osoby przychodzące do sędziów lub pracowników Naczelnego Sądu Administracyjnego winny fakt ten zgłosić pracownikowi ochrony (osobie upoważnionej do wykonywania czynności związanych z ochroną Sądu). Po uzyskaniu telefonicznego potwierdzenia faktu zaproszenia osoby te mogą wejść do strefy służbowej. Przepis ust. 1 pkt 3 stosuje się odpowiednio.

§ 16.

 1. Identyfikatory służbowe wydawane są:
 1.  sędziom Naczelnego Sądu Administracyjnego;
 2.  pracownikom Naczelnego Sądu Administracyjnego.
 1. Identyfikatory służbowe wydawane sędziom Naczelnego Sądu Administracyjnego nie podlegają wymianie w przypadku przejścia lub przeniesienia sędziego w stan spoczynku.
 2. Okresowe karty wstępu są wydawane na czas określony i uprawniają do poruszania się w strefie służbowej lub w jej określonych rejonach - zgodnie z przyznanym zakresem uprawnień.
 3. Okresowe karty wstępu mogą być wydawane:
 1.  osobom świadczącym usługi w budynku Sądu w ramach zawartych umów cywilnoprawnych, w tym w szczególności wykonującym prace remontowe i serwisowe;
 2.  osobom odbywającym praktyki zawodowe w Naczelnym Sądzie Administracyjnym;
 3.  osobom, których zakres obowiązków służbowych wymaga, z uwagi na ich więź funkcjonalną, częstych kontaktów z Naczelnym Sądem Administracyjnym.
 1. Sędziom delegowanym do pełnienia obowiązków sędziego w Naczelnym Sądzie Administracyjnym wydawane są identyfikatory służbowe lub okresowe karty wstępu.
 2.  Jednorazowe karty wstępu uprawniają do przebywania wyłącznie w określonych rejonach strefy służbowej.
 3.  Jednorazowe karty wstępu wydawane są po okazaniu dokumentu tożsamości ze zdjęciem oraz po uprzednim zgłoszeniu osoby wchodzącej do budynku Sądu przez sędziego lub pracownika Sądu. Jednorazowa karta wstępu podlega zwrotowi przed opuszczeniem budynku Sądu.

 

§ 17.

 1. Wydział Administracyjno - Gospodarczy w Kancelarii Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego wydaje, ewidencjonuje, dokonuje wymiany oraz przyjmuje zwrócone identyfikatory służbowe oraz okresowe i jednorazowe karty wstępu.
 2. Szef Kancelarii Prezesa Sądu, na wniosek lub z własnej inicjatywy, może polecić wydanie identyfikatorów służbowych lub okresowych kart wstępu innym osobom, niż wymienione w § 16 ust. 1, 4 i 5, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami Sądu.
 3. Szef Kancelarii Prezesa  Naczelnego Sądu Administracyjnego określi w drodze decyzji:
 1. wzór identyfikatora służbowego okresowej karty wstępu oraz jednorazowej karty wstępu;
 2. tryb wydawania i ewidencjonowania identyfikatora służbowego, okresowej karty wstępu oraz jednorazowej karty wstępu.

 

§ 18.

 1. Osoba, której wydano identyfikator służbowy, okresową kartę wstępu lub jednorazową kartę wstępu, w czasie przebywania w budynku Sądu, obowiązana jest do jej posiadania przy sobie oraz do jej okazywania wraz z dokumentem tożsamości na wezwanie osób upoważnionych do wykonywania czynności związanych z ochroną Sądu.
 2. Osoba, której wydano dokument, o którym mowa w ust. 1, w przypadku jego utraty, obowiązana jest do powiadomienia:
 1. Naczelnika Wydziału Administracyjno - Gospodarczego w Kancelarii Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz osoby upoważnionej do wykonywania czynności związanych z ochroną Sądu - w przypadku utraty identyfikatora służbowego lub okresowej karty wstępu;
 2. osoby upoważnionej do wykonywania czynności związanych z ochroną Sądu -
  w przypadku utraty jednorazowej karty wstępu.
 1. Identyfikator służbowy oraz okresowa i jednorazowa karta wstępu mogą być używane wyłącznie przez osoby, którym zostały wydane. Niedozwolone jest użyczanie tych dokumentów innym osobom oraz używanie ich przez osoby nieuprawnione.

§ 19.

 1. Osoby przebywające w budynku Sądu obowiązuje zachowanie ciszy, powagi i spokoju oraz podporządkowanie się poleceniom Sądu, Policji Sądowej i osób upoważnionych do wykonywania czynności związanych z ochroną Sądu.
 2. Rejestracja obrazu i dźwięku na sali rozpraw dopuszczalna jest za zgodą przewodniczącego składu orzekającego.

 

§ 20.

W zarządzeniu nr 1 Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 7 stycznia
2013 r. w sprawie zasad wstępu do budynków Naczelnego Sądu Administracyjnego[1]) uchyla się § 1 - § 8 oraz § 10, § 11 i § 12 w zakresie upoważnienia do określenia wzoru, trybu wydawania i ewidencjonowania identyfikatora służbowego oraz okresowej i jednorazowej karty wstępu.

 

Rozdział 4

Przepis końcowy

 

§ 21.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2023 r.[1]) Wymienione zarządzenie zostało zmienione zarządzeniem nr 32 Prezesa NSA z dnia 3 listopada 2016 r. oraz nr 5 Prezesa NSA z dnia 12 stycznia 2023 r.