Deklaracja dostępności

 
Wstęp
 
Naczelny Sąd Administracyjny zobowiązuje się zapewnić dostępność swoich stron internetowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. 
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Naczelnego Sądu Administracyjnego WWW i BIP oraz aplikacji webowych: Internetowa Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych i Portal Akt Sądowych Sądownictwa Administracyjnego
 
Data publikacji strony internetowej: 2014-12-24
Data publikacji deklaracji dostępności: 2019-11-05
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-03-31
 
Status dostępności cyfrowej
 
Serwis WWW i BIP został zaprojektowany tak, aby był możliwy do obsłużenia dla jak najszerszej grupy użytkowników, niezależnie od używanej technologii, oprogramowania lub posiadanej dysfunkcji. System strony WWW i BIP jest zgodny ze standardem WCAG 2.1 na poziomie min. AA. (TEST) potwierdzający wysoki stopień dostępności publikowanych stron dla osób z ograniczeniami: niedowidzących oraz niewidomych i ociemniałych, a także osób z innymi typami niepełnosprawności (ruchowymi, słuchowymi, poznawczymi).
 
Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. 
Obrazy (zdjęcia) dodane do treści strony posiadają tekst alternatywny pozwalający zapoznać się z treścią obrazu.
Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące:
zmiana wielkości czcionki,
wersja tekstowa,
zmiana kontrastu.
Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych np.: NVDA, Windows-Eyes czy JAWS.
Obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy myszki, jak i wyłącznie samej klawiatury z wykorzystaniem standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki:
TAB – przejście do kolejnego elementu (odnośnika),
SHIFT+TAB – przejście do poprzedniego elementu (odnośnika),
ENTER – wejście w element (odnośnik),
HOME – przejście na górę strony,
END – przejście na dół strony,
Strzałki kierunkowe – nawigowanie góra-dół strony.
Strony www/bip są zgodne z wymaganiami dostępności w zakresie wymagań technicznych obejmujących m.in. czcionki, kontrast, mechanizmy nawigacyjne, w szczególności obsługę przy pomocy myszki oraz klawiatury, rozpoznawalność serwisu przez programy czytające dla osób niewidomych.
Zapewniona jest  zgodność z wymaganiami dostępności, w szczególności w zakresie opisów i materiałów merytorycznych.
 
Aplikacja webowa Portal Akt Sądowych Sądownictwa Administracyjnego jest w pełni zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych
Portal Akt Sądowych Sądów Administracyjnych (TEST2)
 
Aplikacja webowa Internetowa Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
Internetowa Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych (TEST1):
brak możliwości zmiany kontrastu,
zmiana wielkości czcionki, alternatywnie tylko z wykorzystaniem funkcji przeglądarki internetowej,
brak opisów ikon graficznych (np.: kalendarz, lupa) w formie tekstu alternatywnego,
niektóre elementy wejściowe formularza mają więcej niż jedną powiązaną etykietę bądź nie mają jej wcale.
 
Zapewnienie pełnej dostępności Internetowej Bazy Orzeczeń Sądów Administracyjnych wymaga gruntownej przebudowy tego systemu (lub stworzenia nowego), co będzie możliwe po zakończeniu prac nad budową nowego systemu zasilającego aplikację.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2019-11-05

Data ostatniego przeglądu i aktualizacji: 2024-03-14

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
 
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
 
W przypadku problemów z dostępnością cyfrową strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Jarosław Czarnota, adres poczty elektronicznej jczarnota@nsa.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 551 65 04. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
 
Informacje na temat procedury
 
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.
Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.
 
Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich
 
Dostępność architektoniczna
 
Budynek Naczelnego Sądu Administracyjnego przy ul. Boduena 3/5 w Warszawie
 • Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli
   
Do budynku prowadzi jedno wejście od ul. Boduena.
Do wejścia prowadzą schody (sześć stopni).
Winda dla wózków znajduje się po lewej stronie schodów, z której mogą korzystać osoby z problemami motorycznymi, osoby na wózkach inwalidzkich, osoby z wózkami dziecięcymi, ciężkim bagażem itp. 
Drzwi wejściowe do pomieszczenia z windą otwierają się automatycznie.  Przy drzwiach znajduje się dzwonek, którym można przywołać osobę do pomocy w otwarciu drzwi. 
Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
Wejście do budynku odbywa się poprzez dwie pary dwuskrzydłowych drzwi. Drzwi otwierają się automatycznie. Przy drzwiach znajdują się dzwonki, którymi można przywołać osobę do pomocy w otwarciu drzwi. 
Za drzwiami wejściowymi usytuowane są schody (sześć stopni), które prowadzą do holu głównego na pierwszym piętrze.
Wejście do holu głównego Sądu jest zabezpieczone bramkami.
Recepcja znajduje się po lewej stronie, za bramkami. Recepcja wyposażona jest w pętlę indukcyjną. 
Po wejściu do budynku wszystkie osoby kontrolowane są przez pracowników ochrony pod kątem wnoszenia do budynku przedmiotów niebezpiecznych. Kontrola przeprowadzana jest za pomocą bramki do wykrywania metali, ręcznego wykrywacza metali oraz prześwietlarki rentgenowskiej.
 • Miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych
   
Naprzeciwko wejścia do budynku, po drugiej stronie ulicy wyznaczono jedno miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej.
 • Opis dostępności korytarzy, schodów, wind i platform
   
Przestrzenie komunikacyjne budynków są wolne od barier poziomych i pionowych. Korytarze są na jednym poziomie.
Pomieszczenia są dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową.
Dla interesantów dostępne są piętra na poziomie O, poziomie +1 i poziomie +2.
Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na poziomie + 1 , po lewej stronie przy windach. W pomieszczeniu znajduje się stanowisko do przewijania dzieci i niemawląt. 
Do komunikacji pionowej służą schody oraz cztery windy, które są usytuowane w dwóch bocznych wieżach budynku – wieży wschodniej „A” i wieży zachodniej „B”.
Z wejścia głównego, które znajduje się na poziomie 1 piętra,  można dostać się do wszystkich przeznaczonych dla interesantów pomieszczeń.
Na pierwszym piętrze znajduje się biuro podawcze, recepcja, portiernia, szatnia, trzy sale rozpraw (sale A, B, C).
Czytelnia akt, kasa, biuro informacji sądowej oraz biblioteka znajdują się na półpiętrach dostępnych z poziomu pierwszego piętra. Do tych pomieszczeń prowadzą schody oraz windy – platformy przyschodowe obsługiwane przez portierów.
Na drugim piętrze znajdują się cztery sale rozpraw (D, E, F i G), Sala Zgromadzeń i sala konferencyjna.
Na poziomie 0 znajduje się bufet, do którego prowadzą schody oraz jedna z wind (prawa) usytuowanych we wschodniej wieży budynku.
Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na poziomie +1 oraz poziomie +2
Na wyposażeniu budynku znajdują się krzesełka transportowe. 
 • Wejście do budynku z psem asystującym i psem przewodnikiem
   
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • Dostęp alternatywny
   
Istnieje możliwość skorzystania z wsparcia innej osoby – wyznaczonego pracownika Sądu.
 
Budynek Naczelnego Sądu Administracyjnego przy ul. Jasnej 6 w Warszawie
 
 • Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli
   
Do budynku prowadzi jedno wejście od ul. Jasnej 6. Wejście usytuowane jest na poziomie ulicy.
Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
Wejście do budynku odbywa się poprzez jednoskrzydłowe, szerokie drzwi. Przy drzwiach znajduje się dzwonek, którym można przywołać osobę do pomocy w otwarciu drzwi. 
Po lewej stronie znajduje się bezdotykowy przycisk automatycznego otwierania drzwi.
Wejście na teren budynku Sądu jest zabezpieczone bramkami
Recepcja znajduje się na wprost wejścia do budynku i jest wyposażona w pętlę indukcyjną. 
Po wejściu do budynku wszystkie osoby kontrolowane są przez pracowników ochrony pod kątem wnoszenia do budynku przedmiotów niebezpiecznych. Kontrola przeprowadzana jest za pomocą bramki do wykrywania metali, ręcznego wykrywacza metali oraz prześwietlarki rentgenowskiej.
 • Miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych
   
Nie ma wyznaczonego miejsca parkingowego dla osoby niepełnosprawnej – najbliższe znajduje się naprzeciwko wejścia do budynku przy ul. Boduena 3/5.
 • Opis dostępności korytarzy, schodów, wind i platform
   
Przestrzenie komunikacyjne budynków są wolne od barier poziomych i pionowych.
Korytarze są na jednym poziomie.
Pomieszczenia są dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową.
Dla interesantów dostępne są piętra na poziomie:
niskiego parteru – kondygnacja -1,
parteru - kondygnacja 0,
wysokiego parteru – kondygnacja +1,
piątego piętra.
Do komunikacji pionowej służą schody oraz trzy windy.
Na poziomie parteru znajduje się portiernia i punkt informacyjny.
Na poziomie niskiego parteru znajduje się szatnia oraz windy.
Na poziom niskiego parteru można dostać się schodami oraz windą – platformą przychodową obsługiwaną przez portierów.
Na poziomie wysokiego parteru znajdują się 2 sale rozpraw (A i B ) oraz sala konferencyjna.
Na piątym piętrze znajduje się jedna sala rozpraw (C) oraz sala konferencyjna.
Toalety dla osób niepełnosprawnych znajdują się na każdym poziomie, z wyłączeniem parteru
Na wyposażeniu budynku znajdują się krzesełka transportowe.
 • Wejście do budynku z psem asystującym i psem przewodnikiem
   
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • Dostęp alternatywny
   
Istnieje możliwość skorzystania z wsparcia innej osoby – wyznaczonego pracownika Sądu.

W budynkach w przypadku ogłoszenia ewakuacji uruchamiany jest Dźwiękowy System Ostrzegawczy (DSO).Ewakuacja osób ze szczególnymi potrzebami opiera się na wsparciu udzielanym przez osoby wyznaczone do kierowania ewakuacją.
W budynkach znajdują się krzesła do ewakuacji osób ze szczególnymi potrzebami.

Dostępność informacyjno – komunikacyjna
 
Nazwy pomieszczeń i sal rozpraw opisane są dużym drukiem. Informacji o rozkładzie pomieszczeń udziela również portier. 
W budynkach są oznaczenia w alfabecie Braille’a, oraz dotykowa informacja o rozkładzie pomieszczeń (tablica tyflograficzna). Pomieszczenia zostały oznakowane tabliczkami informacyjnymi w systemie Braille’a z piktogramem i czarnodrukiem. Na poręczach zamontowane są nakładki naprowadzające w systemie Braille’a, schody oznaczone są nakładkami kontrastowymi. W budynku przy ul. Boduena są zamontowane linie naprowadzające i pola uwagi. 
Istnieje możliwość skorzystania w kontakcie z Sądem z pomocy osoby przybranej.
Istnieje możliwości składania pism w postępowaniu sądowoadministracyjnym za pośrednictwem ePUAP, jak również innych pism za pomocą zwykłej poczty elektronicznej.
Istnieje możliwość składania wniosków i pism do protokołu.
 
Dostępność dla osób niesłyszących lub słabosłyszących
 
Budynki wyposażone są w przenośne środki wspierające komunikowanie się (pętle indukcyjne) na recepcjach obu budynków oraz w Informacji o sprawach. Jedna przenośna pętla indukcyjna jest przeznaczona do korzystania w salach rozpraw.  
Naczelny Sąd Administracyjny oferuje usługę Wideotłumacz dla osób niesłyszących. Z usługi tej można skorzystać w Czytelni akt, która znajduje się w pok. 111, na parterze budynku przy ul. Boduena 3/5. Skorzystanie z usługi Wideotłumacz nie wymaga wcześniejszego umawiania się. Wystarczające będzie poinformowanie o chęci skorzystania z tej usługi pracowników Sądu. Najlepiej zrobić to zaraz po wejściu do budynku Sądu, przedstawiając kartkę z napisem „chciałbym skorzystać z Wideotłumacza”. Czytelnia akt czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00.
Istnieje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego, po uprzednim zgłoszeniu, co najmniej na 3 dni robocze przed zaplanowanym terminem wizyty, z wyłączeniem sytuacji nagłych.
Świadczenie przysługuje osobom uprawnionym do korzystania z usług tłumacza języka migowego w kontaktach z organami administracji publicznej na zasadach określonych w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2023 r. poz. 20).
Świadczenie realizowane będzie podczas wizyty osoby uprawnionej w siedzibie Naczelnego Sądu Administracyjnego w zakresie niezbędnym do uzyskania informacji o sprawach i udostępniania akt.
 
Zgłoszenia dokonać można:
 
elektronicznie na adres informacje@nsa.gov.pl, bądź za pośrednictwem platformy ePUAP (dostęp przez: Dane adresowe, kontakt)
telefonicznie pod  nr 22 551 60 00
faksem na numer 22 551 65 06
pocztą na adres ul. G. P. Boduena 3/5; 00-011 Warszawa
w Wydziale Informacji Sądowej NSA p. 110
 
Po przyjęciu zgłoszenia Naczelny Sąd Administracyjny zapewnia obsługę osoby uprawnionej, w terminie przez nią wyznaczonym lub z nią uzgodnionym.
W przypadku braku możliwości realizacji świadczenia Naczelny Sąd Administracyjny zawiadamia wraz z uzasadnieniem osobę uprawnioną, wyznaczając możliwy termin realizacji świadczenia lub wskazując inną formę realizacji uprawnień.
Na stronie internetowej Sądu znajduje się informacja o zakresie działalności NSA w Polskim Języku Migowym, tekst odczytywalny maszynowo oraz Informacja o Naczelnym Sądzie Administracyjnym w tekście łatwym do zrozumienia i czytania (ETR)
swiadczenie-uslugi-tlumacza-jezyka-migowego.php


Koordynator dostępności w NSA
Agnieszka Żurawska
telefon: 22 551 67 48
mail: koordynator.dostepnosci@nsa.gov.pl