Biuro Orzecznictwa

 

Marek Zirk-Sadowski – Dyrektor Biura Orzecznictwa

 

Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego, ukończył studia prawnicze i filozoficzne na tej Uczelni. Stopień doktora nauk prawnych uzyskał w 1977 r., doktora habilitowanego w 1984 r., zaś profesorem nadzwyczajnym został w 1990 r. Tytuł profesora zwyczajnego otrzymał w 2000 roku. W latach 1993-1999 był prorektorem Uniwersytetu Łódzkiego, przez dwie kadencje sprawował również funkcję dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Obecnie jest zatrudniony na stanowisku profesora w Katedrze Teorii i Filozofii Prawa. Przedmiotem jego zainteresowań naukowych jest analityczna teoria prawa, hermeneutyczna filozofia prawa, teoria wykładni prawa administracyjnego. Jest również autorem ponad 200 opracowań naukowych (monografii, artykułów), poświęconych głównie problemom analitycznej filozofii prawa, hermeneutyce prawniczej, aksjologii prawa, sądowemu stosowaniu prawa oraz filozofii prawa europejskiego.

Profesor jest związany z sądownictwem administracyjnym od 1994 r. Początkowo był sędzią NSA w Ośrodku Zamiejscowym w Łodzi, a następnie sędzią NSA orzekającym w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Łodzi. 1 czerwca 2004 r. został przeniesiony do Naczelnego Sądu Administracyjnego, a postanowieniem Prezydenta z dnia 23 czerwca 2004 r. został powołany na urząd Wiceprezesa NSA, który sprawował do 2016 r. Kierował Izbą Finansową i był Prezesem tej Izby. W dniu 30 listopada 2015 r. Zgromadzenie Ogólne Sędziów NSA wskazało Profesora na kandydata na Prezesa NSA. Postanowieniem Prezydenta RP z dnia 15 lutego 2016 r. został powołany na urząd Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego, który sprawował do dnia 17 lutego 2022 r. W dniu 21 lutego 2022 r. został powołany na stanowisko dyrektora Biura Orzecznictwa NSA.

Profesor jest członkiem Międzynarodowego stowarzyszenia Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej (IVR). W latach 2006-2007 pełnił funkcję prezydenta tego Stowarzyszenia, a następnie wiceprezydenta. Jest redaktorem naczelnym czasopisma „Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej”. W 1998 roku otrzymał Złoty Krzyż Zasługi, w 2002 roku Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, a w roku 2013 Oficerski Krzyż Odrodzenia Polski.