Wizyty w NSA

2017 r.

 

1-15 kwietnia, 2017 r.

W dniach od 1 do 15 kwietnia 2017 r. w Naczelnym Sądzie Administracyjnym oraz w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Krakowie przebywał na stażu sędzia prof. Harald Dörig – zastępca I Senatu Federalnego Sądu Administracyjnego w Lipsku oraz Profesor Honorowy Uniwersytetu im. Fryderyka Schillera w Jenie. Podczas pobytu sędzia Harald Dörig spotkał się z Prezesem NSA prof. dr hab. Markiem Zirk-Sadowskim. Ponadto złożył wizytę w Izbie Ogólnoadministracyjnej NSA i w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie i w Krakowie, a także wziął udział, w charakterze publiczności, w rozprawach przed Naczelnym Sądem Administracyjnym oraz krakowskim WSA. Ponadto w ramach programu stażu złożył wizytę w Sądzie Najwyższym, w Krajowej Radzie Sądownictwa, w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich oraz, w związku ze swoimi zainteresowaniami orzeczniczymi, w Urzędzie do Spraw Cudzoziemców oraz w Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej (FRONTEX) . W trakcie wizyty sędzia Harald Dörig wygłosił szereg wykładów na temat sądownictwa administracyjnego w Niemczech w szczególności dla sędziów oraz pracowników NSA i krakowskiego WSA.

 

5-7 kwietnia 2017 r.

W siedzibie Naczelnego Sądu Administracyjnego odbyło się seminarium „Postępowanie sądowe w sprawie naruszenia prawa wodnego Unii Europejskiej” organizowane przez Akademię Prawa Europejskiego w Trewirze (ERA). Seminarium zostało otworzone przez: Wiceprezesa NSA Jacka Chlebnego – Prezesa Izby Ogólnoadministracyjnej oraz Wicedyrektora ERA Jeana-Philippe’a Rageade’a – Dyrektora Programowego. Seminarium miało na celu zapewnienie uczestnikom przeglądu zarówno prawodawstwa Unii Europejskiej, jak i najnowszego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawach dotyczących usług wodnych.

29 marca 2017 r.

W siedzibie Naczelnego Sądu Administracyjnego odbyło się spotkanie z delegacją Ministerstwa Sprawiedliwości Ukrainy pod przewodnictwem Pełnomocnika Rządu ds. postępowań przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka, którym jest Ivan Lishchyna. Delegacji towarzyszyła Justyna Chrzanowska – Pełnomocnik Ministra Spraw Zagranicznych ds. postępowań przed ETPC.
W spotkaniu prowadzonym przez sędziego NSA dr hab. prof. UŁ Bartosza Wojciechowskiego –Naczelnika Wydziału Prawa Europejskiego w Biurze Orzecznictwa  uczestniczyli przedstawiciele NSA.
Podczas spotkania dyskutowano nad praktycznymi aspektami wykonywania wyroków ETPC w obu krajach, w szczególności nad współpracą krajowych instytucji w tym zakresie. Sędzia NSA Bartosz Wojciechowski przedstawił doświadczenia sądów administracyjnych, natomiast pani Justyna Chrzanowska podkreśliła doskonałą współpracę pomiędzy NSA a MSZ. Przedmiotem rozmów były też kwestie wykonywania przez organy administracji wyroków sądów administracyjnych w Polsce i na Ukrainie.

27 marca 2017 r.

W dniu 27 marca siedzibie Naczelnego Sądu Administracyjnego złożyła wizytę delegacja Wyższej Rady Sądownictwa Ukrainy, przebywająca w Polsce na zaproszenie Krajowej Rady Sądownictwa. Delegacji przewodniczył sędzia Igor Benedysiuk – Przewodniczący Rady, a towarzyszył jej Prezes Izby Cywilnej SN Dariusz Zawistowski – Przewodniczący KRS.

Delegację przyjął Prezes NSA  prof. dr hab. Marek Zirk-Sadowski wraz z przedstawicielami kierownictwa Sądu. Podczas spotkania omówiono m.in. organizację, rolę oraz sposób funkcjonowania Wyższej Rady Sądownictwa Ukrainy a także pozycję ustrojową polskich sądów administracyjnych. Dyskutowano również na temat roli sądów w procesie kontroli konstytucyjności prawa.

W trakcie spotkania Prezes NSA podkreślił dynamikę reform sądownictwa na Ukrainie, z kolei Przewodniczący WRS stwierdził, że polskie doświadczenia w obszarze wymiaru sprawiedliwości są źródłem inspiracji dla Ukrainy.

Delegacji towarzyszył pan Andrii Kazakin z Rady Europy, menedżer projektu „Wsparcie dla wprowadzenia reform sądownictwa na Ukrainie”.

21 marca 2017 r.

W siedzibie NSA złożył wizytę Pierre-Yves Le Borgn - członek Komisji Zagadnień Prawnych i Praw Człowieka Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. W spotkaniu prowadzonym przez sędziego NSA Jerzego Siegienia – zastępcę Dyrektora Biura Orzecznictwa NSA uczestniczyli przedstawiciele Naczelnego Sądu Administracyjnego. Głównym tematem rozmowy były zagadnienia dotyczące wykonywania wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka przez sądy administracyjne. Dyskutowano na temat zagadnienia przewlekłości postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego oraz poruszono kwestie popularyzowania i powoływania orzecznictwa ETPC przez sądy administracyjne.

 

15 marca 2017 r.

W siedzibie NSA wizytę złożyła grupa studentów z Wydziału Prawa Uniwersytetu im. François Rabelais w Tours, która przebywała w Polsce w ramach współpracy z polskimi uczelniami – Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego i Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego Uniwersytetu Warszawskiego. Ze strony NSA w spotkaniu wzięli udział sędzia NSA Andrzej Kuba – Przewodniczący Wydziału II Izby Gospodarczej NSA, Hieronim Kulczycki - Naczelnik Wydziału Administracyjno-Gospodarczego Kancelarii Prezesa NSA oraz Marta Kulikowska – Kierownik Zespołu Współpracy Krajowej i Międzynarodowej w Wydziale Organizacyjno-Prawnym Kancelarii Prezesa NSA. W trakcie spotkania omówiono praktyczne aspekty pracy sędziego i działalności NSA. Ponadto przedstawiono zarys konstytucyjnych i ustawowych regulacji dotyczących sądów administracyjnych w Polsce oraz historię budynku NSA. Grupie towarzyszyli prof. Patrick Baleynaud  (Université François-Rabelais de Tours) – Konsul Honorowy RP w Tours oraz Współdyrektor Szkoły Prawa Francuskiego UŁ i dr Beata Marczewska – pracownik naukowy Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego UW. Wizyta w NSA obejmowała również udział w symulacji rozprawy przed Naczelnym Sądem Administracyjnym oraz zwiedzanie gmachu Sądu.

 

26 stycznia 2017 r.
W dniu 26 stycznia 2017 r. w Naczelnym Sądzie Administracyjnym złożyła wizytę czteroosobowa delegacja Rady Sądownictwa Królestwa Niderlandów, przebywająca w Polsce na zaproszenie Krajowej Rady Sądownictwa. Delegacji przewodniczył Przewodniczący Rady Sądownictwa sędzia Frits Bakker - Członek Rady Wykonawczej Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa (ENCJ). W imieniu Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego delegację przyjął Wiceprezes NSA prof. UŁ dr hab. Jacek Chlebny – Prezes Izby Ogólnoadministracyjnej NSA. W trakcie spotkania omówiono m.in. organizację polskiego sądownictwa administracyjnego oraz czas trwania postępowania przed sądami w Polsce i w Holandii, a także dyskutowano na temat postępowania mediacyjnego przed sądami administracyjnymi w obu krajach.

 

2016 r.

 

24 listopada 2016 r.

W dniu 24 listopada 2016 r. w Naczelnym Sądzie Administracyjnym złożyła wizytę czteroosobowa delegacja Najwyższej Rady Sądownictwa Portugalii, przebywająca w Polsce na zaproszenie Krajowej Rady Sądownictwa. Delegacji przewodniczył pan Mário Belo Morgado, Wiceprzewodniczący Rady, sędzia Sądu Najwyższego. Delegację, w imieniu Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego,  przyjął Wiceprezes NSA, prof. UŁ dr hab. Jacek Chlebny – Prezes Izby Ogólnoadministracyjnej NSA. W trakcie spotkania przedstawiono m.in. strukturę polskiego i portugalskiego sądownictwa administracyjnego, rolę, kompetencje oraz funkcjonowanie rad sądownictwa w Polsce i w Portugalii, a także dyskutowano na temat procedury powoływania sędziów w Polsce oraz w Portugalii.

 

24 października - 4 listopada 2016 r.

W dniach od 24 października do 4 listopada 2016 r. w Naczelnym Sądzie Administracyjnym, w ramach programu wymiany sędziów sądów administracyjnych organizowanego przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Najwyższych Sądów Administracyjnych (IASAJ), przebywał sędzia dr Vishnu Varunyou – Przewodniczący Wydziału Dyscypliny Budżetowej i Finansowej Najwyższego Sądu Administracyjnego oraz członek Krajowej Rady Sądownictwa Administracyjnego Tajlandii. Sędzia Vishnu Varunyou jest również pracownikiem naukowym – wykładowcą prawa publicznego, a w latach 2002-2008 był wiceprezesem Centralnego Sądu Administracyjnego w Bangkoku.Podczas pobytu sędzia Vishnu Varunyou spotkał się z Wiceprezesem NSA - Dyrektorem Biura Orzecznictwa sędzią NSA Marią Wiśniewską. Ponadto złożył wizytę w Izbie Ogólnoadministracyjnej NSA, w Izbie Gospodarczej NSA oraz w Wojewódzkich Sądach Administracyjnych w Warszawie i w Krakowie, a także wziął udział, w charakterze publiczności, w rozprawach przed Naczelnym Sądem Administracyjnym oraz warszawskim WSA. W ramach programu stażu złożył również wizytę w Sądzie Najwyższym, w Krajowej Radzie Sądownictwa oraz w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. W trakcie wizyty sędzia Vishnu Varunyou wygłosił dla sędziów i pracowników NSA wykład dotyczący sądownictwa administracyjnego w Tajlandii, podczas którego przedstawił zarówno historię powstania, jak i obecny ustrój, organizację oraz zakres właściwości sądów administracyjnych.

 

13-14 października 2016 r.

W dniach 13-14 października 2016 r. w Naczelnym Sądzie Administracyjnym odbyło się seminarium dotyczące prawa podatkowego zorganizowane przez Europejskie Stowarzyszenie Sędziów Administracyjnych (AEAJ) oraz Komisję Europejską - Dyrekcję Generalną ds. Podatków i Unii Celnej (DG TAXUD). Seminarium oficjalnie otworzyli i gości powitali Wiceprezes NSA sędzia Jan Rudowski - prezes Izby Finansowej oraz Prezes AEAJ dr Edith Zeller - sędzia Sądu Administracyjnego w Wiedniu. W spotkaniu udział wzięli sędziowie sądów administracyjnych z Austrii, Finlandii, Grecji, Litwy, Szwecji, Ukrainy, Włoch i Polski.

W trakcie seminarium omówiono zagadnienia dotyczące unikania opodatkowania w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) i sądów państw członkowskich na przykładzie orzecznictwa Rady Stanu Grecji oraz szwedzkich, litewskich i brytyjskich sądów administracyjnych, związki jakie występują między postępowaniami karnym i administracyjnym w kontekście unikania opodatkowania oraz zagadnienie dyskryminacyjnego opodatkowania wyników inwestycyjnych funduszy emerytalnych i towarzystw ubezpieczeń na życie  Ponadto omówiono zasady prawidłowego formułowania pytań prejudycjalnych kierowanych przez sądy krajowe do TSUE.

Wykłady wygłosili sędziowie sądów administracyjnych oraz praktycy z Grecji, Szwecji, Litwy i Wielkiej Brytanii, a także przedstawiciele Dyrekcji Generalnej ds. Podatków i Unii Celnej Komisji Europejskiej. Referat "Unikanie opodatkowania jako problem wykładni prawa" przedstawił Naczelnik Wydziału Prawa Europejskiego w Biurze Orzecznictwa – sędzia NSA prof. UŁ dr hab. Bartosz Wojciechowski.

Seminarium zostało zorganizowane przy wsparciu finansowym programu FISCALIS Unii Europejskiej.

 

21 sierpnia - 3 września 2016 r.

W dniach od 21 sierpnia do 3 września 2016 r. w Naczelnym Sądzie Administracyjnym, w ramach organizowanego przez Europejską Sieć Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (EJTN) programu wymiany sędziów sądów administracyjnych, przebywał sędzia Dominique Reinhorn, Prezes Izby i Wiceprezes Trybunału Administracyjnego w Marsylii. Podczas pobytu sędzia Reinhorn spotkał się z Wiceprezes NSA - Dyrektor Biura Orzecznictwa sędzią NSA Marią Wiśniewską; ponadto złożył wizytę w Izbie Ogólnoadministracyjnej NSA i spotkał się z Wiceprezesem NSA - Prezesem Izby, sędzią NSA prof. UŁ dr hab. Jackiem Chlebnym. Został również przyjęty przez Naczelnika Wydziału Prawa Europejskiego w BO NSA – sędziego NSA prof. UŁ dr hab. Bartosza Wojciechowskiego. Pan Sędzia został również przyjęty przez Wiceprezesów warszawskiego WSA. Wziął też udział, w charakterze publiczności, w rozprawie przed NSA oraz w dwóch rozprawach przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie. W ramach programu wymiany złożył on również wizytę w Izbie Cywilnej Sądu Najwyższego, gdzie spotkał się z sędzią SN Mirosławą Wysocką – Przewodniczącą Wydziału oraz w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, gdzie został przyjęty przez Rzecznika dr. Adama Bodnara.Prezes Reinhorn spotkał się ponadto z przedstawicielami Krajowej Rady Sądownictwa oraz przedstawicielami Rady ds. Uchodźców. Odbył również krótką wizytę w Trybunale Konstytucyjnym. Ważnym elementem wizyty był wygłoszony przez gościa wykład dla sędziów i asystentów sędziów NSA dotyczący sądownictwa administracyjnego we Francji, podczas którego sędzia Reinhorn podzielił się swoimi osobistymi refleksjami i spostrzeżeniami dotyczącymi warsztatu i sposobu pracy sędziego oraz jego roli we współczesnym społeczeństwie.Obsługę merytoryczną i organizacyjną wizyty zapewnił Zespół Współpracy Krajowej i Międzynarodowej NSA.

 

14 czerwca 2016 r.

W Naczelnym Sądzie Administracyjnym złożyła wizytę dziesięcioosobowa delegacja sędziów z Mongolii pod przewodnictwem sędzi Tungalag Chuluun z Izby Administracyjnej Krajowego Sądu Najwyższego. Delegacja przebywała w Polsce na zaproszenie Krajowej Rady Sądownictwa i Naczelnego Sądu Administracyjnego. Delegację przyjął Wiceprezes NSA Janusz Drachal – prezes Izby Gospodarczej wraz z przedstawicielami kierownictwa Sądu. W trakcie spotkania przedstawiono m.in. strukturę polskiego sądownictwa administracyjnego ze szczególnym uwzględnieniem NSA, omówiono właściwość poszczególnych Izb Sądu, kompetencje Prezesa NSA i zadania Biura Orzecznictwa.

 

6-8 czerwca 2016 r.   

W Naczelnym Sądzie Administracyjnym złożyła wizytę ośmioosobowa delegacja sędziów oraz pracowników akademickich z Turcji pod przewodnictwem sędziego Alpaslan Azapağası - Dyrektora Generalnego Departamentu Strategii Rozwoju w Ministerstwie Sprawiedliwości. Delegację przyjął Prezes NSA prof. Marek Zirk-Sadowski wraz z przedstawicielami kierownictwa Sądu. Po spotkaniu odbyły się seminaria dotyczące pozycji ustrojowej, kompetencji oraz struktury organizacyjnej i trybu funkcjonowania NSA, a także problematyki postępowania przed sądami administracyjnymi, w których uczestniczyli również sędziowie NSA i pracownicy Biura Orzecznictwa. Inauguracyjny wykład na temat Reforma sądownictwa, kliniki prawa i edukacja prawnicza wygłosił sędzia Alpaslan Azapağası. W trakcie pobytu w Polsce członkowie delegacji odwiedzili Klinikę Prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego oraz Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi. Ponadto wzięli udział w spotkaniach z sędziami Trybunału Konstytucyjnego i Sądu Najwyższego, które pozwoliły na przybliżenie gościom tematyki funkcjonowania sądownictwa w Polsce.

 

12 maja 2016 r.

W Naczelnym Sądzie Administracyjnym złożyła wizytę delegacja Sądu Najwyższego Republiki Słowackiej, w składzie: Pani Daniela Švecová - Prezes SN Słowacji, Pan Libor Dul'a - Przewodniczący Wydziału Karnego SN Słowacji oraz  Pan Ivan Solej - Dyrektor Biura Prezesa SN Słowacji. Gościom towarzyszyli przedstawiciele Sądu Najwyższego: prof. Tadeusz Ereciński - Prezes SN, Pan Krzysztof Śledziewski - Dyrektor Biura Organizacyjnego SN. Delegację przyjął Prezes NSA prof. Marek Zirk-Sadowski wraz z przedstawicielami kierownictwa Sądu. W trakcie spotkania przedstawiono m.in. strukturę polskiego sądownictwa administracyjnego, zakres spraw podlegających kognicji sądów administracyjnych. Gości poinformowano także o trwającej informatyzacji postępowania sądowoadministracyjnego.

 

2015 r.

 

23 -  25 listopada 2015 r.

W Naczelnym Sądzie Administracyjnym złożyła wizytę delegacja Federalnego Sądu Administracyjnego oraz Wyższych Sądów Administracyjnych Berlina-Brandenburgii i Saksonii pod przewodnictwem Prezesa niemieckiego FSA - prof. dr. dr. h.c. Klausa Rennerta. Było to pierwsze tego typu spotkanie. Idea nawiązania formalnych kontaktów partnerskich między Naczelnym Sądem Administracyjnym a Federalnym Sądem Administracyjnym została zainicjowana w trakcie posiedzenia Zarządu Międzynarodowego Stowarzyszenia Najwyższych Sądów Administracyjnych (IASAJ) w Warszawie we wrześniu 2014 r. przez ówczesnego Prezesa NSA prof. dr hab. Romana Hausera oraz Prezesa prof. dr. dr. h.c. Klausa Rennerta. W ramach programu wizyty odbyło się polsko-niemieckie seminarium sędziów administracyjnych z udziałem wiceprezesów NSA, prezesów WSA: w Gliwicach, Gorzowie Wielkopolskim, Krakowie, Poznaniu, Warszawie i Wrocławiu, sędziów NSA i WSA oraz pracowników NSA. Seminarium oficjalnie otworzył i gości powitał Wiceprezes NSA – p.o. Prezesa NSA prof. dr hab. Marek Zirk-Sadowski. W trakcie seminarium wygłoszono referaty m.in. na temat pozycji ustrojowej, kompetencji i struktury organizacyjnej sądów administracyjnych w Polsce i w Niemczech ze szczególnym zaznaczeniem pozycji Naczelnego Sądu Administracyjnego i Federalnego Sądu Administracyjnego, a także na temat współpracy polskich i niemieckich sądów administracyjnych z Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz środków ochrony prawnej w niemieckim i polskim prawie i postępowaniu administracyjnym. Goście odwiedzili także Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie. Ponadto delegacja niemieckiego FSA złożyła wizytę w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich w Warszawie. W trakcie pobytu niemieckiej delegacji w listopadzie 2015 r., kierownictwo obu sądów potwierdziło także swój zamiar kontynuowania i wzmocnienia rozpoczętej współpracy. Wiceprezes NSA – p.o. Prezesa NSA prof. dr hab. Marek Zirk–Sadowski oraz Prezes FSA prof. dr. dr. h.c. Klaus Rennert ustalili, że przyszłe - planowane w cyklu 2-letnim - wizyty robocze oraz wzajemne pobyty studyjne sędziów powinny stworzyć podstawę intensywniejszej współpracy oraz stanowić forum wzajemnej wymiany wiedzy i doświadczeń w zakresie wykładni i stosowania prawa administracyjnego przez polskie i niemieckie sądy administracyjne.

 

29 października 2015 r.

W Naczelnym Sądzie Administracyjnym złożyła wizytę delegacja Sądu Konstytucyjnego Węgier w składzie: Pan Barnabás Lencovics - Prezes Sądu Konstytucyjnego Węgier, Pan Tamás Sulyok - Wiceprezes Sądu Konstytucyjnego Węgier oraz Pan Attila Szabó - Szef Gabinetu Prezesa Sądu Konstytucyjnego Węgier. Gościom towarzyszyli przedstawiciele Trybunału Konstytucyjnego: Prof. Andrzej Rzepiński – Prezes Trybunału Konstytucyjnego, Pan Maciej Graniecki - Szef Biura Trybunału Konstytucyjnego oraz Pan Mariusz Bobiński - Wicedyrektor Zespołu Prezydialnego. Ze strony NSA w spotkaniu wzięli udział: prof. Roman Hauser - Prezes NSA, Pan Janusz Drachal – Wiceprezes NSA, Prezes Izby Gospodarczej, Pani Maria Wiśniewska – Wiceprezes NSA, Dyrektor Biura Orzecznictwa, Pan Jerzy Siegień - Z-ca Dyrektora Biura Orzecznictwa, Pan Zbigniew Dyzio - Szef Kancelarii Prezesa NSA oraz Pani Agata Cieplińska -  pracownik Kancelarii Prezesa NSA. W trakcie spotkania przedstawiono Gościom historię powstania sądownictwa administracyjnego w Polsce, nawiązując także do wspólnej historii polsko-węgierskiej, oraz zapoznano z obecną strukturą sądownictwa administracyjnego, zakresem spraw podlegających kognicji sądów administracyjnych, a także procesem powoływania sędziów. Ponadto omówiono zasady współpracy pomiędzy Naczelnym Sądem Administracyjnym, Trybunałem Konstytucyjnym i Rzecznikiem Praw Obywatelskich.

 

20 października 2015 r.

W Naczelnym Sądzie Administracyjnym złożyła wizytę druga grupa pracowników Sądu Konstytucyjnego Ukrainy. Delegacja przebywała w Polsce w ramach wizyty studyjnej w Trybunale Konstytucyjnym. W spotkaniu wzięło udział ośmiu przedstawicieli pracowników Sądu Konstytucyjnego Ukrainy. Gościom towarzyszyła dwuosobowa delegacja Trybunału Konstytucyjnego. Naczelny Sąd Administracyjny reprezentowali przedstawiciele Biura Orzecznictwa i Kancelarii Prezesa NSA. W trakcie spotkania przedstawiono m.in. historię powstania Naczelnego Sądu Administracyjnego, jego strukturę oraz sposób funkcjonowania i zasady powoływania sędziów NSA. Poinformowano o trwającej informatyzacji sądów. Ponadto omówiono zakres działania NSA, wskazując różnice między sądami polskimi a ukraińskimi, a także zasady współpracy z Trybunałem Konstytucyjnym i z Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Po części merytorycznej spotkania oprowadzono gości po siedzibie NSA, prezentując m.in. sale rozpraw, czytelnię akt, bibliotekę oraz archiwum Sądu.

 

23 września 2015 r.

W Naczelnym Sądzie Administracyjnym złożyła wizytę grupa pracowników Sądu Konstytucyjnego Ukrainy. Delegacja przebywała w Polsce w ramach wizyty studyjnej w Trybunale Konstytucyjnym. Ze strony Sądu Konstytucyjnego Ukrainy w spotkaniu wzięli udział: Pani Natalia Osnytska – Dyrektor Działu Finansów i Rozliczeń SKU, Pani Iryna Novikova – Dyrektor Sekretariatu Sędziów SKU, Pani Tetiana Hrusheva – Zastępca Szefa Kadr SKU, Pan Yurii Irkha – Konsultant (orzecznik) Sędziego SKU, Pani Viktoria Havrilkina – Konsultant (orzecznik) Sędziego SKU, Pani Svitlana Hromova - Asystent Sędziego SKU, Pan Yaroslav Michuda - Konsultant (orzecznik) Sędziego SKU. Gościom towarzyszyli Ludmiła Wołyńska oraz Agnieszka Szmetyłło-Popowska z Trybunału Konstytucyjnego. Naczelny Sąd Administracyjny był reprezentowany przez: Panią Wiceprezes NSA, Dyrektora Biura Orzeczenictwa Marię Wiśniewską, Zastępcę Dyrektora BO Pana Jerzego Siegienia, Członka BO prof. Andrzeja Gomułowicza, Członka BO Panią Irenę Chojnacką, Naczelników Wydziałów BO, tj. prof. Ninę Półtorak, Pana Mariana Wolanina oraz Pana Hieronima Sęka, a także prof. Zygmunta Niewiadomskiego, dr hab. Marcina Wiącka.

 

24 czerwca 2015r.

W Naczelnym Sądzie Administracyjnym odbyło się spotkanie z przedstawicielami władz oraz organizacji odpowiedzialnymi za reformę samorządową na Ukrainie. Naczelny Sąd Administracyjny był reprezentowany przez Wiceprezes NSA, Dyrektor Biura Orzecznictwa Marię Wiśniewską, Zastępcę Dyrektora BO Jerzego Siegienia, Naczelników w Biurze Orzecznictwa: Ninę Półtorak, Mariana Wolanina, Hieronima Sęka, Andrzeja Skoczylasa, Przemysława Szustakiewicza oraz Członków Biura Orzecznictwa prof. Zygmunta Niewiadomskiego, prof. Andrzeja Gomułowicza, dr hab. Wojciecha Sawczyna oraz Irenę Chojnacką. Ze strony Kancelarii Prezesa NSA w spotkaniu wzięła udział Agnieszka Wilk-Ilewicz. Problematykę organizacji i zadań Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz kwestie związane z sądownictwem administracyjnym w Polsce przedstawił Naczelnik Wydziału IV Biura Orzecznictwa Przemysław Szustakiewicz, kontrolę działań administracji publicznej oraz zmiany w działaniu organów i sądów po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej przedstawiła Naczelnik Wydziału Prawa Europejskiego w Biurze Orzecznictwa Nina Półtorak, prawne aspekty wdrażania reformy samorządowej (1989–1990 i 1997–1999) przedstawił prof. Zygmunt Niewiadomski i wreszcie kwestie finansowe organów samorządowych zaprezentował prof. Andrzej Gomułowicz.

 

19 maja 2015 r.

W Naczelnym Sądzie Administracyjnym złożyła wizytę delegacja Naczelnej Rady Sądownictwa Mongolii w składzie: Pan prof. Nanzaddorj Lundendorj - Przewodniczący Naczelnej Rady Sądownictwa, Pani Jamba Soronzon - żona Przewodniczącego oraz Pani Chinbat Khaliun - Dyrektor Wydziału Stosunków Zagranicznych Naczelnej Rady Sądownictwa. Delegacji towarzyszył Ambasador Mongolii w RP Pan Ganbaatar Adiya, Pan Dorj Barkhas - radca w Ambasadzie oraz przedstawiciele Krajowej Rady Sądownictwa: płk Piotr Raczkowski - Wiceprzewodniczący KRS; Krzysztof Wojtaszek - Wiceprzewodniczący KRS; Andrzej Jagiełło - Sędzia WSA w Kielcach; Grzegorz Borkowski - Szef Biura KRS oraz Konrad Dąbrowski - dyrektor Wydziału Współpracy Międzynarodowej Biura KRS. Ze strony NSA w spotkaniu udział wzięli: Roman Hauser - Prezes NSA, Jerzy Siegień - Zastępca Dyrektora Biura Orzecznictwa, Wojciech Mazur - Prezes WSA w Warszawie oraz Zbigniew Dyzio - Szef Kancelarii Prezesa.

 

21 kwietnia 2015 r.

W Naczelnym Sądzie Administracyjnym złożyła wizytę delegacja członków Najwyższej Rady Sądownictwa Republiki Gruzji w składzie: Levan Murusidze - Sekretarz Rady, sędzia Sądu Najwyższego; Kakhaber Sopromadze - członek Rady, prawnik, członek Rady Służb Pomocy Prawnej; Merab Gabinashvili - członek Rady, Prezes Sądu Rejonowego w Zestaponii. Delegacji towarzyszyli: płk Piotr Raczkowski - Wiceprzewodniczący KRS; Krzysztof Wojtaszek - Wiceprzewodniczący KRS; Waldemar Żurek - Członek KRS, Rzecznik Prasowy; Andrzej Jagiełło - Sędzia WSA w Kielcach; Konrad Dąbrowski - dyrektor Wydziału Współpracy Międzynarodowej Biura KRS. Ze strony NSA w spotkaniu udział wzięli: Roman Hauser - Prezes NSA, Jacek Chlebny - Wiceprezes NSA oraz Zbigniew Dyzio - Szef Kancelarii Prezesa.

 

4-6 marca 2015 r.

W Naczelnym Sądzie Administracyjnym odbyło się seminarium dotyczące udziału społeczeństwa i kwestii proceduralnych z zakresu prawa ochrony środowiska. Spotkanie zostało zorganizowane przez Akademię Prawa Europejskiego (ERA). W seminarium wzięło udział 30 sędziów z całej Europy, w tym 8 sędziów z Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz Wojewódzkich Sądów Administracyjnych (SNSA Jerzy Stelmasiak, SNSA Przemysław Szustakiewicz, SWSA del. do NSA Mirosław Wincenciak, SWSA w Gliwicach Iwona Bogucka, SWSA w Gliwicach Rafał Wolnik, SWSA w Poznaniu Tomasz Grossmann, SWSA w Olsztynie Beata Jezielska, SWSA w Białymstoku Paweł Lewkowicz).

 

2014 r.

 

16 grudnia 2014 r.

W Naczelnym Sądzie Administracyjnym złożyli wizytę Pan Erich Künzler – Prezes Wyższego Sądu Administracyjnego Saksonii w Budziszynie oraz Pan Matthias Grünberg – Wiceprezes Wyższego Sądu Administracyjnego Saksonii. Gościom towarzyszył Prezes WSA we Wrocławiu SNSA Ryszard Pęk. Ze strony NSA na spotkaniu obecni byli: Marek Zirk-Sadowski - Wiceprezes NSA, Jerzy Siegień - Zastępca Dyrektora Biura Orzecznictwa, Nina Półtorak – Naczelnik Wydziału Prawa Europejskiego Biura Orzecznictwa oraz  Agnieszka Wilk-Ilewicz - Główny Specjalista w Kancelarii Prezesa NSA.

 

5 grudnia 2014 r.

W Naczelnym Sądzie Administracyjnym złożył wizytę sprawozdawca Komisji Zagadnień Prawnych i Praw Człowieka Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy Pan Klaas de Vries. Towarzyszyli mu: Pani Agnieszka Szklanna – sekretarz Komisji Zagadnień Prawnych i Praw Człowieka ZPRE oraz Pani Hanna Kucharska-Leszczyńska – Sekretarz Delegacji Parlamentarnej RP do ZPRE. Ze strony NSA na spotkaniu obecni byli: Maria Wiśniewska - Dyrektor Biura Orzecznictwa, Jerzy Siegień - Zastępca Dyrektora Biura Orzecznictwa, Nina Półtorak – Naczelnik Wydziału Prawa Europejskiego Biura Orzecznicwa oraz Agnieszka Wilk-Ilewicz - Główny Specjalista w Kancelarii Prezesa NSA.

 

26 listopada 2014 r.

W Naczelnym Sądzie Administracyjnym złożyła wizytę delegacja Najwyższej Rady Sprawiedliwości Republiki Ukrainy w składzie: Pan Oleksii MURAVIOV, Członek Rady, Sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego Ukrainy, Pani Alla OLIINYK, Członek Rady, Sędzia Wyższego Wyspecjalizowanego Sądu do Spraw Karnych i Cywilnych Ukrainy, Pani Natalya VOLKOVYTSKA, Członek Rady, Sędzia Naczelnego Sądu Gospodarczego Ukrainy, Pan Stanislav SHCHOTKA, Członek Specjalnej Tymczasowej Komisji ds. Lustracji Sędziów, Sędzia Sądu Najwyższego w stanie spoczynku, Pani  Viktoriia MAKSIMOVA, Szef Wydziału Skarg Obywatelskich, Biuro Najwyższej Rady Sprawiedliwości Ukrainy, Pani Alla VASYLENKO, Szef Wydziału Odpowiedzialności Dyscyplinarnej Sędziów, Biuro Najwyższej Rady Sprawiedliwości Ukrainy, Pan Andrii KAVAKIN, Menedżer Projektu, Projekt Rady Europy „Umacnianie niezależności, wydajności i profesjonalizmu sądownictwa na Ukrainie”. Ze strony NSA w spotkaniu wzięli udział: Prezes NSA Roman Hauser, Dyrektor Biura Orzecznictwa Maria Wiśniewska, Przewodniczący Wydziału Informacji Sądowej Janusz Drachal, Zastępca Dyrektora Biura Orzecznictwa Jerzy Siegień, Szef Kancelarii Prezesa NSA Zbigniew Dyzio oraz Agnieszka Wilk-Ilewicz - Główny Specjalista w Kancelarii Prezesa NSA.

 

30 października 2014 r.

W Naczelnym Sądzie Administracyjnym złożyła wizytę delegacja Rady ds. Administracji Sądów Republiki Estonii, w składzie Pan Priit Pikamäe - Prezes Sądu Najwyższego, Pani Tiina Pappel - sędzia Sądu Okręgowego w Tartu, Pani Piia Jaaksoo - sędzia Sądu Rejonowego w  Pärnu oraz Pani Liis Lindström -  radca prawny Prezesa Sądu Najwyższego Republiki Estonii. Ze strony NSA w spotkaniu wzięli udział: Prezes NSA Roman Hauser, Szef Kancelarii Prezesa NSA Zbigniew Dyzio oraz Agnieszka Wilk-Ilewicz - Główny Specjalista w Kancelarii Prezesa NSA.

 

21 października 2014 r.

W Naczelnym Sądzie Administracyjnym złożyła wizytę delegacja prawników z Uzbekistanu, przebywająca w Polsce w ramach wyjazdu edukacyjnego wspieranego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP, w składzie: Pan Alijon Ochilov, Szef Departamentu Edukacji i Informacji Prawnej Ministerstwa Sprawiedliwości Republiki Uzbekistanu, Pani Lola Saidova, Kierownik Katedry Prawa Międzynarodowego i Praw Człowieka, Centrum Szkolenia Prawników w ramach Ministerstwa Sprawiedliwości Republiki Uzbekistanu, Pan Bakhodir Ismailov, Kierownik Katedry Państwowo-Prawnej Dyscypliny, Centrum Szkolenia Prawników w ramach Ministerstwa Sprawiedliwości Republiki Uzbekistanu, Pan Bobokul Toshev, Kierownik Katedry Teorii i Praktyki Budowania Społeczeństwa Demokratycznego w Uzbekistanie, Centrum Szkolenia Prawników w ramach Ministerstwa Sprawiedliwości Republiki Uzbekistanu, Pan Bakhtiyor Umarov, Kierownik Działu Analiz i Liberalizacji Przepisów w zakresie Działalności Sądowniczej, Centrum Badań Demokratyzacji i Liberalizacji Prawodawstwa oraz Zapewniania Niezależności Systemowi Sądownictwa w ramach Sądu Najwyższego Republiki Uzbekistanu oraz Pan Ildar Fayzullin, Krajowy Specjalista Projektu OBWE w Biurze Koordynatora Projektu w Uzbekistanie. Ze strony NSA w spotkaniu wzięli udział: Wiceprezes NSA Włodzimierz Ryms, Szef Kancelarii Prezesa NSA Zbigniew Dyzio oraz Agnieszka Wilk-Ilewicz - Główny Specjalista w Kancelarii Prezesa NSA.

 

1 października 2014 r.

W Naczelnym Sądzie Administracyjnym złożyła wizytę delegacja Sądu Najwyższego Litwy w składzie Pan Gintaras Kryževičius - Prezes Sądu Najwyższego Litwy, Pani Sigita Rudėnaitė - Prezes Izby Cywilnej Sądu Najwyższego Litwy oraz Pan Jonas Prapiestis - Prezes Izby Karnej Sądu Najwyższego Litwy. Delegacji towarzyszyli Pan prof. dr hab. Lech Paprzycki – Prezes Sądu Najwyższego, Pan Krzysztof Śledziewski – Dyrektor Biura Organizacyjnego Sądu Najwyższego. Ze strony NSA w spotkaniu wzięli udział: Wiceprezes NSA Włodzimierz Ryms, Wiceprezes NSA Marek Zirk - Sadowski, Wiceprezes NSA Andrzej Kisielewicz, Naczelnik Wydziału V Biura Orzecznictwa Piotr Pietrasz, Szef Kancelarii Prezesa NSA Zbigniew Dyzio oraz Naczelnik Wydziału Organizacyjno-Prawnego w Kancelarii Prezesa NSA Mieszko Nowicki.

 

22-23 września 2014 r.

W Naczelnym Sądzie Administracyjnym odbyło się posiedzenie zarządu oraz seminarium nt. Szybkości wyrokowania Międzynarodowego Stowarzyszenia Najwyższych Sądów Administracyjnych (IASAJ), w którym uczestniczyli przedstawiciele najwyższych sądów z dwudziestu dwóch państw świata (m. in. Belgii, Chile, Chin, Czadu, Francji, Grecji,  Kanady, Libanu,Tajlandii oraz Turcji).

 

22 września 2014 r.

W Naczelnym Sądzie Administracyjnym odbyło się spotkanie Prezesa NSA prof. Romana Hausera z Prezesem Federalnego Sądu Administracyjnego Republiki Federalnej Niemiec prof. Klausem Rennertem.

 

22 września 2014 r.

W Naczelnym Sądzie Administracyjnym odbyło się spotkanie Prezesa NSA Romana Hausera, Dyrektor Biura Orzecznictwa Marii Wiśniewskiej, Szefa Kancelarii Prezesa NSA Zbigniewa Dyzio oraz Głównego Specjalisty w Kancelarii Prezesa Agnieszki Wilk-Ilewicz z Wiceprezesem Naczelnego Sądu Administracyjnego Tajlandii Panem Cheunchompoonut oraz Prezesem Izby Naczelnego Sądu Administracyjnego Tajlandii Panem Siengkong.

 

22 września 2014 r.

W Naczelnym Sądzie Administracyjnym złożyła wizytę delegacja przedstawicieli sądów najwyższych Chińskiej Republiki Ludowej:  Pan ZHENG E, Pan LUO Dianlong, Pan DONG Zhiliang, Pan SHAO Changmao  oraz Pani  GAO Yuan. Ze strony NSA w spotkaniu bilateralnym wzięli udział: Prezes NSA Roman Hauser, Dyrektor Biura Orzecznictwa Maria Wiśniewska, Szef Kancelarii Prezesa NSA Zbigniew Dyzio oraz Agnieszka Wilk-Ilewicz - Główny Specjalista w Kancelarii Prezesa NSA .

 

21- 22 września 2014 r.

Oficjalna wizyta delegacji Tureckiej Rady Stanu, której przewodniczyła Pani Zerrin Güngör - Prezes Rady Stanu Turcji ; Prezes IASAJ, Yalçın EKMEKÇI – Członek Rady Stanu Turcji, Ismail, Hakki SAYIN - Członek Rady Stanu Turcji, Selnur ÇAKMAK – Sędzia Rady Stanu Turcji, Muhammed ÇAPRAK - Sędzia Rady Stanu Turcji. Ze strony NSA w spotkaniu bilateralnym wzięli udział: Prezes NSA Roman Hauser, Wiceprezes NSA Włodzimierz Ryms, Dyrektor Biura Orzecznictwa Maria Wiśniewska, Szef Kancelarii Prezesa NSA Zbigniew Dyzio oraz Agnieszka Wilk-Ilewicz - Glówny specjalista w Kancelarii Prezesa NSA. Podczas seminarium polsko - tureckiego dotyczącego problematyki informatyzacji sądownictwa, ze strony NSA uczestniczyli sędziowie: Przewodniczący Wyziału I Izby Ogólnoadministracyjnej NSA Marek Stojanowski, Zastępca Dyrektora Biura Orzecznictwa Jerzy Siegień, Naczelnik Wydziału Prawa Europejskiego Biura Orzecznictwa Nina Półtorak, Naczelnik Wydziału III Biura Orzecznictwa Hieronim Sęk oraz Naczelnik Wydziału V Biura Orzecznictwa Piotr Pietrasz.

 

17 lipca 2014 r.

W ramach wizyty studyjnej Rady Sądowej Republiki Słowenii delegacja w składzie: Pan Janez Vlaj, Przewodniczący Rady, sędzia Sądu Najwyższego, Pani Maja Jurak, Sekretarz Generalny Rady, Sędzia Sądu Apelacyjnego, Pan Milan Petek, Członek Rady, sędzia Sądu Okręgowego odbyła wizytę w Naczelnym Sądzie Administracyjnym. Delegacji towarzyszyli członkowie Krajowej Rady Sądownictwa: sędzia Piotr Raczkowski, Wiceprzewodniczący Rady, sędzia Janusz Zimny oraz sędzia Waldemar Żurek. Ze strony NSA w spotkaniu wzięli udział: Prezes NSA Roman Hauser, Wiceprezes NSA Marek Zirk Sadowski, Szef Kancelarii Prezesa NSA Zbigniew Dyzio oraz Agnieszka Wilk-Ilewicz - Główny Specjalista w Kancelarii Prezesa NSA.

 

23-24 czerwca 2014 r.

W Naczelnym Sądzie Administracyjnym obyła się międzynarodowa konferencja podsumowująca projekt naukowy pt. Niewykorzystany potencjał europejskiego dialogu sędziowskiego na przykładzie stosowania praw podstawowych przez sądy krajowe państw członkowskich realizowany wspólnie z Europejskim Instytutem Uniwersyteckim we Florencji, zorganizowana przez NSA dla ponad 100 uczestników. Uczestników konferencji powitał Prezes NSA prof. Roman Hauser oraz dyrektor Biura Orzecznictwa sędzia NSA Maria Wiśniewska. W pierwszym dniu konferencji referat pt. Dialog czy konflikt? O relacji Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i sądów konstytucyjnych, w dziedzinie zastosowania praw podstawowych wygłosił prof. Marek Safjan, Sędzia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Referat pt. Niewykorzystany potencjał europejskiego dialogu między jurysdykcjami wygłosiła prof. Ewa Łętowska, Instytut Nauk Prawnych PAN. Następnie o Dialogu między sądami konstytucyjnymi mówił prof. Stanisław Biernat, Wiceprezes Trybunału Konstytucyjnego, a Uwagi na temat dialogu sędziowskiego przedstawiły Edith Zeller, Sekretarz Generalny Europejskiego Stowarzyszania Sędziów Sądów Administracyjnych oraz Barbara Stukan – Pytlowany Przewodnicząca Wydziału I Izby Gospodarczej. Na zakończenie pierwszego dnia o Dialogu sędziowskim opowiedzieli prof. Fabrizio  Cafaggi, Europejski Instytut Uniwersytecki oraz Nina Półtorak, Naczelnik Wydziału Prawa Europejskiego Biuro Orzecznictwa NSA. W drugim dniu konferencji w panelu prowadzonym przez SWSA Ninę Półtora paneliści (Małgorzata Wąsek-Wiaderek, Biuro Studiów i Analiz Sądu Najwyższego, Francesco Perrone, włoska Najwyższa Szkoła Sądownictwa, Justyna Chrzanowska, pełnomocnik Ministra Spraw Zagranicznych ds. postępowań przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka, Beatrice Andresan Grigoriu, rumuński Krajowy Instytut Sądownictwa, Adrijana Lisičin, sędzia sądu cywilnego w Zagrzebiu, przedstawicielka chorwackiej Akademii sądownictwa) dyskutowali na temat praw podstawowych w dialogu sędziowskim. Wreszcie, przedstawiciele EUI – Filippo Fontanelli oraz Karolina Podstawa, przedstawili rezultaty projektu (wskazówki dla sędziów, podręczniki oraz bazę danych).

 

12- 14 czerwca 2014 r.

W Naczelnym Sądzie Administracyjnym odbyło się spotkanie czesko-polskiej grupy sędziów sądów administracyjnych, które poświęcono problematyce obejścia (nadużycia) prawa podatkowego oraz sądowej kontroli różnych form działania administracji. W trakcie spotkania referaty wygłosili sędzia NSA Wojciech Stachurski - prezes WSA w Białymstoku oraz sędzia NSA prof. UMCS Jerzy Stelmasiak.

 

 

20 maja 2014 r.

W Naczelnym Sądzie Administracyjnym złożyła wizytę kilkudziesięcioosobowa grupa sędziów sądów powszechnych, administracyjnych i socjalnych oraz prokuratorów i urzędników państwowych - dawnych i obecnych współpracowników naukowych Federalnego Trybunału Konstytucyjnego RFN. Delegacji przewodniczyli sędziowie niemieckiego Federalnego Sądu Administracyjnego: dr Ulrike Bick, dr Bernd Brunn, dr Dieter Deiseroth oraz  współpracownicy naukowi FTK: dr Nina Stamm, dr Ulrike Pletscher, Judith Schmidt i dr Sebastian Strohmayr. Ze strony NSA w spotkaniu wzięli udział: wiceprezes NSA dr Andrzej Kisielewicz, sędzia WSA Jerzy Siegień - zastępca dyrektora Biura Orzecznictwa, sędzia WSA Hieronim Sęk – naczelnik Wydziału III w Biurze Orzecznictwa oraz Przemysław Florjanowicz-Błachut – asystent specjalista ds. prawa europejskiego w Biurze Orzecznictwa.

 

19 maja 2014 r.

W Naczelnym Sądzie Administracyjnym złożyła wizytę delegacja kilkudziesięciu przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości oraz administracji publicznej Królestwa Tajlandii. Delegację, której przewodniczył sędzia tajlandzkiego Najwyższego Sądu Administracyjnego Prawit Boontiam, przyjęli: Prezes NSA prof. Roman Hauser, dyrektor Biura Orzecznictwa sędzia NSA Maria Wiśniewska oraz Szef Kancelarii Prezesa NSA Zbigniew Dyzio.

 

18- 21 maja 2014 r.

W Naczelnym Sądzie Administracyjnym złożyła wizytę delegacja sądownictwa administracyjnego Łotwy. W spotkaniu ze strony NSA wzięli udział: Prezes NSA prof. Roman Hauser, dyrektor Biura Orzecznictwa sędzia NSA Maria Wiśniewska, sędzia NSA dr hab. Jacek Chlebny - prezes WSA w Warszawie oraz sędzia NSA Bogusław Dauter, który przedstawił podczas krótkiego seminarium najważniejsze kwestie związane z postępowaniem sądowoadministracyjnym. Następnie delegacja udała się do WSA w Kielcach, gdzie spotkała się z prezesem tego sądu sędzią WSA Andrzejem Jagiełło oraz sędziami WSA. Gościom towarzyszyła Marta Piłaszewicz-Kulikowska - asystent specjalista ds. prawa europejskiego w Biurze Orzecznictwa.

 

30 kwietnia 2014r.

W Naczelnym Sądzie Administracyjnym złożyła wizytę delegacja sędziów Sądu Najwyższego Izraela. Z ramienia NSA w spotkaniu uczestniczyli: wiceprezes NSA prof. Marek Zirk-Sadowski, dyrektor Biura Orzecznictwa sędzia NSA Maria Wiśniewska, Szef Kancelarii Prezesa NSA Zbigniew Dyzio oraz dr Agnieszka Wilk-Ilewicz - główny specjalista w Kancelarii Prezesa NSA.

 

9-11 kwietnia 2014r.

W Naczelnym Sądzie Administracyjnym złożyła wizytę delegacja sędziów Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w składzie: prof. Vassilios Skouris - Prezesa TSUE, prof. Koen Lenaerts - wiceprezes TSUE, Antonio Tizzano - prezes I Izby TSUE, Marko Ilešič - prezes III Izby TSUE, Lars Bay Larsen - prezes IV Izby TSUE, prof. Marek Safjan - prezes IX Izby TSUE, José Luís Da Cruz Vilaça - prezes VII Izby TSUE, prof. Juliane Kokott - Rzecznik Generalna TSUE, George Arestis - sędzia TSUE, Alexander Arabadjiev - sędzia TSUE, prof. Camelia Toader - sędzia TSUE, prof. Maciej Szpunar - Rzecznik Generalny TSUE oraz Ireneusz Kołowca. Podczas spotkania odbyła się debata sędziów TSUE z sędziami Naczelnego Sądu Administracyjnego, Trybunału Konstytucyjnego i Sądu Najwyższego pt. Dialog sędziów sądów krajowych z sędziami TSUE. Z ramienia NSA w debacie uczestniczyli: Prezes NSA prof. Roman Hauser, wiceprezesi NSA: Włodzimierz Ryms, dr Andrzej Kisielewicz, dyrektor Biura Orzecznictwa sędzia NSA Maria Wiśniewska, Szef Kancelarii Prezesa NSA Zbigniew Dyzio, sędziowie NSA: Zofia Flasińska, dr hab. Artur Mudrecki, Stefan Babiarz, Andrzej Kuba, sędzia WSA prof. UJ Nina Półtorak - naczelnik Wydziału Prawa Europejskiego w Biurze Orzecznictwa oraz dr Agnieszka Wilk-Ilewicz - główny specjalista w Kancelarii Prezesa NSA.

 

2 kwietnia 2014 r.

W Naczelnym Sądzie Administracyjnym odbyło się seminarium w ramach projektu naukowego pt. Niewykorzystany potencjał europejskiego dialogu sędziowskiego na przykładzie stosowania praw podstawowych przez sądy krajowe państw członkowskich, realizowanego wspólnie z Europejskim Instytutem Uniwersyteckim. Ponad 50 uczestników seminarium (sędziów NSA oraz prezesów i sędziów WSA) powitała dyrektor Biura Orzecznictwa sędzia NSA Maria Wiśniewska. Referat pt. Sądy jako wspólnota sędziów wygłosił wiceprezes NSA prof. Marek Zirk-Sadowski, a prof. Ireneusz Kamiński przedstawił problematykę związaną z Dialogiem sądów administracyjnych z Europejskim Trybunałem Praw Człowieka. Uczestnicy zostali zobowiązani do przedstawienia oceny projektu podręcznika przygotowanego przez Europejski Instytut Uniwersytecki w ramach projektu Niewykorzystany potencjał europejskiego dialogu sędziowskiego na przykładzie stosowania praw podstawowych przez sądy krajowe państw członkowskich.

 

21 marca 2014 r.

W Naczelnym Sądzie Administracyjnym złożyła wizytę międzynarodowa grupa studentów w ramach programu Baltic Moot Court. Wizyta obejmowała: spotkanie z sędzią NSA Januszem Drachalem – przewodniczącym Wydziału Informacji Sądowej NSA i rzecznikiem prasowym NSA, który przedstawił zarys informacji o działalności NSA, udział w rozprawie w charakterze publiczności oraz zwiedzanie gmachu.

 

16 stycznia 2014 r.

W Naczelnym Sądzie Administracyjnym złożyła wizytę pięcioosobowa delegacja Najwyższej Rady Sądownictwa Republiki Bułgarii pod przewodnictwem prokuratora Mihail’a Kozharev’a. Delegację przyjął Prezes NSA prof. Roman Hauser wraz z przedstawicielami kierownictwa Sądu. Rozmowy dotyczyły organizacji sądownictwa administracyjnego w Polsce i Bułgarii oraz roli samorządu sędziowskiego w budowie i umacnianiu niezależności wymiaru sprawiedliwości.