Komunikaty

Uchwała 7 sędziów NSA w sprawie przerwania biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego (sygn. akt II FPS 1/19)

W dniu 3 czerwca 2019 r. Naczelny Sąd Administracyjny w składzie siedmiu sędziów po rozpoznaniu zagadnienia prawnego przedstawionego w trybie art. 187 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 ze zm.) przez Naczelny Sąd Administracyjny w postanowieniu z dnia 26 lutego 2019 r. o sygn. akt II FSK 3309/18 podjął następującą uchwałę
więcej >

Komunikat w związku z wejściem w życie przepisów o informatyzacji postępowania sądowoadministracyjnego

Z dniem 31 maja 2019 r. weszły w życie art. 4 ustawy z dnia 10 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 183 ze zm.) i ustawa z dnia 12 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 934), które wprowadzają informatyzację postępowania sądowoadministracyjnego.
więcej >

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie C-566/17 Związek Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach przeciwko Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej

W dniu 8 maja 2019 r. Trybunał Sprawiedliwości udzielił odpowiedzi na pytanie prejudycjalne przedstawione przez Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu na podstawie art. 267 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w postanowieniu z dnia 10 lipca 2017 r. sygn. akt. I SA/Wr 123/17
więcej >

Postanowienie pełnego składu NSA z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie sygn. akt I OPS 4/17 - komunikat prasowy

W dniu 1 kwietnia 2019 r. Naczelny Sąd Administracyjny, orzekając w pełnym składzie, wydał postanowienie w sprawie o sygn. akt I OPS 4/17 o odmowie podjęcia uchwały na wniosek Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej.
więcej >

Uchwała 7 sędziów NSA w sprawie doręczenia zawiadomienia o zawieszeniu biegu przedawnienia (sygn. akt I FPS 3/18)

W dniu 18 marca 2019 r. Naczelny Sąd Administracyjny w składzie siedmiu sędziów po rozpoznaniu zagadnienia prawnego przedstawionego w trybie art. 187 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 ze zm.) przez Naczelny Sąd Administracyjny w postanowieniu z dnia 30 października 2018 r. sygn. akt I FSK 1960/16 (link), podjął następującą uchwałę
więcej >

Komunikat w sprawie wypowiedzi sędziego NSA w stanie spoczynku Ireny Kamińskiej

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi wypowiedzi sędziego Ireny Kamińskiej na konferencji zorganizowanej w dniach 14-15 stycznia 2019 r. przez Fundację im. Stefana Batorego, Rzecznik Prasowy Naczelnego Sądu Administracyjnego informuje
więcej >

Komunikat Rzecznika Prasowego NSA w sprawie przejścia sędziów NSA w stan spoczynku

Z uwagi na duże zainteresowanie przedstawicieli mediów tematem przejścia sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego w stan spoczynku w związku z nowelizacją przepisów ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym (Dz. U. z 2018 r., poz. 5 ze zm.) oraz pewnymi nieścisłościami z tym związanymi, które pojawiły się w niektórych publikacjach prasowych
więcej >

Wyrok Trybunału w sprawie pytania prejudycjalnego NSA (sprawa C-422/17 Szef Krajowej Administracji Skarbowej przeciwko Skarpa Travel sp. z o.o.)

W dniu 19 grudnia 2018 r. Trybunał Sprawiedliwości udzielił odpowiedzi na pytanie prejudycjalne przedstawione przez Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 267 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w postanowieniu z dnia 16 lutego 2017 r. sygn. akt I FSK 831/15.
więcej >

NSA o możliwości zaskarżenia odmowy przywrócenia terminu w sprawach dot. aktualizacji opłaty za użytkowanie wieczyste – uchwała NSA z dnia 7 grudnia 2018 r. (sygn. akt I OPS 2/18)

W dniu 17 grudnia 2018 r. (sygn. akt I OPS 2/18) Naczelny Sąd Administracyjny w składzie siedmiu sędziów po rozpoznaniu wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich podjął następującą uchwałę
więcej >

Pytanie prejudycjalne NSA w sprawie tzw. „ulgi na złe długi” w VAT – postanowienie z dnia 6 grudnia 2018 r. (sygn. akt I FSK 2261/15)

Postanowieniem z dnia 6 grudnia 2018 r. Naczelny Sąd Administracyjny w sprawie oznaczonej sygnaturą akt I FSK 2261/15, działając na podstawie art. 267 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (wersja skonsolidowana 2012 - Dz. Urz. U.E. z dnia 26 października 2012 r. Nr C 326 s. 1 i nast.), skierował do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej następujące pytanie prejudycjalne
więcej >

Komunikat w sprawie postanowienia NSA dotyczącego przedstawienia pytań prejudycjalnych do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (sygn. akt II GOK 2/18).

W związku z zainteresowaniem opinii publicznej Wydział Informacji Sądowej NSA informuje, że w dniu 21 listopada 2018 r. Naczelny Sąd Administracyjny rozpoznał pięć odwołań od uchwał Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 24 sierpnia 2018 r., nr 318/2018 oraz z dnia 28 sierpnia 2018 r., nr 330/2018 w przedmiocie przedstawienia (nieprzedstawienia) wniosków o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Najwyższego (sygn. akt II GOK 2/18, II GOK 3/18, II GOK 5/18, II GOK 6/18 i II GOK 7/18).
więcej >

Informacja Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego o realizacji przez NSA wymogów wynikających z postanowienia Wiceprezesa TSUE z dnia 19 października 2018 r.

W dniu 10 listopada 2018 r. prof. dr hab. Marek Zirk-Sadowski – Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego przekazał Koenowi Lenaertsowi ¬– Prezesowi Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej pismo zawierające informację o działaniach Naczelnego Sądu Administracyjnego mających na celu pełne zastosowanie się do postanowienia TSUE z dnia 19 października 2018 r. w sprawie C-619/18R.
więcej >

Wyrok NSA w sprawie Michałowic (wyrok z dnia 22.10.2018 r., sygn. akt I OSK 1279/18)

Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem z dnia 22 października 2018 r. uchylił wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 21 września 2016 r., sygn. akt I SA/Wa 493/14 (link), a także decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2013 r. stwierdzającą nieważność orzeczenia Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 15 października 1948 r. oraz utrzymanego nim w mocy orzeczenia Wojewody Warszawskiego z dnia 27 marca 1948 r. w części dotyczącej nieruchomości ziemskiej "Osiedle Michałowice" oraz "Osiedle Nowe Grocholice"
więcej >

Komunikat z dnia 22 października 2018 r. dotyczący postanowienia TSUE z dnia 19 października 2018 r. (aktualizacja)

W związku z postanowieniem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 19 października 2018 r. wydanym w sprawie C-619/18R zgodnie, z którym "Rzeczpospolita Polska zostaje zobowiązana, natychmiast i do czasu wydania postanowienia kończącego niniejsze postępowanie w przedmiocie środków tymczasowych
więcej >

Komunikat w sprawie postanowień NSA dotyczących zabezpieczenia w postępowaniu o uchylenie uchwał KRS

W związku z zainteresowaniem opinii publicznej treścią postanowień Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie udzielenia zabezpieczenia w postępowaniu o uchylenie uchwał Krajowej Rady Sądownictwa w przedmiocie wniosków o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Najwyższego, Rzecznik Prasowy NSA informuje, że do dnia dzisiejszego (16 października 2018 r.) Naczelny Sąd Administracyjny rozpoznał dziewięć wniosków o zabezpieczenie
więcej >
strona 1 2 3 4 >