Komunikaty

Pytanie prejudycjalne NSA w sprawie terminów wpłacania VAT przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu paliw silnikowych

Postanowieniem z dnia 17 października 2019 r. Naczelny Sąd Administracyjny w sprawie oznaczonej sygnaturą akt I FSK 2248/18, działając na podstawie art. 267 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (wersja skonsolidowana 2012 - Dz. Urz. U.E. z dnia 26 października 2012 r. Nr C 326 s. 1 i nast.), skierował do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej następujące pytanie prejudycjalne
więcej >

Konkurs na najlepszą pracę magisterską i doktorską – 2019 r.

Naczelny Sąd Administracyjny po raz kolejny ogłasza konkurs na najlepszą pracę magisterską, zaś po raz pierwszy również na najlepszą pracę doktorską
więcej >

Rzecznik Dyscyplinarny NSA podjął czynności wyjaśniające w sprawie sędziego WSA Tomasza Szmydta i sędziego NSA Rafała Stasikowskiego

Rzecznik Prasowy Naczelnego Sądu Administracyjnego informuje, że wobec obszernie opisywanych w mediach w ostatnich dniach zachowań sędziego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie Tomasza Szmydta i sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego Rafała Stasikowskiego
więcej >

Komunikat w sprawie wyroku NSA z dnia 28 czerwca 2019 r. dotyczącego udostępnienia informacji publicznej o sędziach popierających kandydatów do KRS – aktualizacja (30 lipca 2019 r.)

W związku z zainteresowaniem opinii publicznej wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego dotyczącym udostępnienia informacji publicznej w postaci zgłoszeń kandydatów na członków Krajowej Rady Sądownictwa w zakresie wykazów sędziów popierających te zgłoszenia, Rzecznik Prasowy NSA informuje, że Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem z dnia 28 czerwca 2019 r. (I OSK 4282/18) oddalił skargę kasacyjną Szefa Kancelarii Sejmu RP od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 29 sierpnia 2018 r. (sygn. akt I SA/Wa 484/18 – link), którym uchylono decyzję odmawiającą udzielenia żądanej informacji publicznej.
więcej >

Komunikat w sprawie kolejnego pytania prejudycjalnego do TSUE w sprawie odwołań od uchwał KRS (II GOK 2/18)

W związku z zainteresowaniem opinii publicznej Wydział Informacji Sądowej NSA informuje, że w Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych opublikowano postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26 czerwca 2019 r. o przedstawieniu Trybunałowi Sprawiedliwości Unii Europejskiej następującego pytania prejudycjalnego
więcej >

Uchwały 7 sędziów NSA w sprawie przekształcenia stosunku służby funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej (sygn. akt I OPS 1/19) oraz w sprawie zatrzymania prawa jazdy (sygn. akt I OPS 3/18)

W dniu 1 lipca 2019 r. Naczelny Sąd Administracyjny w składzie siedmiu sędziów rozpoznał odpowiednio wnioski Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz Rzecznika Praw Obywatelskich o podjęcie uchwał mających na celu wyjaśnienie przepisów prawnych, których stosowanie wywołało rozbieżności w orzecznictwie sądów administracyjnych.
więcej >

Uchwała 7 sędziów NSA w sprawie przerwania biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego (sygn. akt II FPS 1/19)

W dniu 3 czerwca 2019 r. Naczelny Sąd Administracyjny w składzie siedmiu sędziów po rozpoznaniu zagadnienia prawnego przedstawionego w trybie art. 187 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 ze zm.) przez Naczelny Sąd Administracyjny w postanowieniu z dnia 26 lutego 2019 r. o sygn. akt II FSK 3309/18 podjął następującą uchwałę
więcej >

Komunikat w związku z wejściem w życie przepisów o informatyzacji postępowania sądowoadministracyjnego

Z dniem 31 maja 2019 r. weszły w życie art. 4 ustawy z dnia 10 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 183 ze zm.) i ustawa z dnia 12 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 934), które wprowadzają informatyzację postępowania sądowoadministracyjnego.
więcej >

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie C-566/17 Związek Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach przeciwko Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej

W dniu 8 maja 2019 r. Trybunał Sprawiedliwości udzielił odpowiedzi na pytanie prejudycjalne przedstawione przez Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu na podstawie art. 267 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w postanowieniu z dnia 10 lipca 2017 r. sygn. akt. I SA/Wr 123/17
więcej >

Postanowienie pełnego składu NSA z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie sygn. akt I OPS 4/17 - komunikat prasowy

W dniu 1 kwietnia 2019 r. Naczelny Sąd Administracyjny, orzekając w pełnym składzie, wydał postanowienie w sprawie o sygn. akt I OPS 4/17 o odmowie podjęcia uchwały na wniosek Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej.
więcej >

Uchwała 7 sędziów NSA w sprawie doręczenia zawiadomienia o zawieszeniu biegu przedawnienia (sygn. akt I FPS 3/18)

W dniu 18 marca 2019 r. Naczelny Sąd Administracyjny w składzie siedmiu sędziów po rozpoznaniu zagadnienia prawnego przedstawionego w trybie art. 187 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 ze zm.) przez Naczelny Sąd Administracyjny w postanowieniu z dnia 30 października 2018 r. sygn. akt I FSK 1960/16 (link), podjął następującą uchwałę
więcej >

Komunikat w sprawie wypowiedzi sędziego NSA w stanie spoczynku Ireny Kamińskiej

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi wypowiedzi sędziego Ireny Kamińskiej na konferencji zorganizowanej w dniach 14-15 stycznia 2019 r. przez Fundację im. Stefana Batorego, Rzecznik Prasowy Naczelnego Sądu Administracyjnego informuje
więcej >

Komunikat Rzecznika Prasowego NSA w sprawie przejścia sędziów NSA w stan spoczynku

Z uwagi na duże zainteresowanie przedstawicieli mediów tematem przejścia sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego w stan spoczynku w związku z nowelizacją przepisów ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym (Dz. U. z 2018 r., poz. 5 ze zm.) oraz pewnymi nieścisłościami z tym związanymi, które pojawiły się w niektórych publikacjach prasowych
więcej >

Wyrok Trybunału w sprawie pytania prejudycjalnego NSA (sprawa C-422/17 Szef Krajowej Administracji Skarbowej przeciwko Skarpa Travel sp. z o.o.)

W dniu 19 grudnia 2018 r. Trybunał Sprawiedliwości udzielił odpowiedzi na pytanie prejudycjalne przedstawione przez Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 267 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w postanowieniu z dnia 16 lutego 2017 r. sygn. akt I FSK 831/15.
więcej >

NSA o możliwości zaskarżenia odmowy przywrócenia terminu w sprawach dot. aktualizacji opłaty za użytkowanie wieczyste – uchwała NSA z dnia 7 grudnia 2018 r. (sygn. akt I OPS 2/18)

W dniu 17 grudnia 2018 r. (sygn. akt I OPS 2/18) Naczelny Sąd Administracyjny w składzie siedmiu sędziów po rozpoznaniu wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich podjął następującą uchwałę
więcej >
strona 1 2 3 4 >