Komunikaty

Unijna tablica wyników wymiaru sprawiedliwości - 2017 r.

W dniu 10 kwietnia 2017 r. Komisja Europejska opublikowała unijną tablicę wyników wymiaru sprawiedliwości - 2017, która umożliwia porównanie jakości, niezależności i skuteczności systemów wymiaru sprawiedliwości państw członkowskich Unii Europejskiej.
więcej >

Postanowienie NSA w sprawie wstrzymania wykonania zarządzenia Ministra Kultury dotyczącego połączenia Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku i Muzeum Westerplatte i Wojny 1939

Postanowieniem z dnia 5 kwietnia 2017 r. (sygn. akt II OZ 299/17) Naczelny Sąd Administracyjny uchylił postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 30 stycznia 2017 r. i oddalił wniosek o wstrzymanie wykonania zarządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 6 września 2016 r. w sprawie połączenia państwowych instytucji kultury Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku i Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 oraz utworzenia państwowej instytucji kultury – Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.
więcej >

Opinia NSA w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o KRS

W związku z przesłanym projektem ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw, Naczelny Sąd Administracyjny przedstawił stanowisko, w którym stwierdzono m.in.
więcej >

Uchwała 7 sędziów NSA z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie wykładni przepisów Ordynacji podatkowej – sygn. akt I FPS 9/16

W dniu 27 marca 2017 r. Naczelny Sąd Administracyjny w składzie siedmiu sędziów po rozpoznaniu zagadnienia prawnego powstałego przy rozpatrywaniu skargi kasacyjnej w sprawie oznaczonej sygnaturą akt I FSK 573/15 podjął następującą uchwałę
więcej >

Pytanie prejudycjalne NSA z dnia 22 marca 2017 r. dotyczące podatku VAT (opodatkowanie przekazania przez spółkę akcyjną nieruchomości akcjonariuszowi z tytułu umorzenia jego akcji) - sygn. akt I FSK 1048/15

Postanowieniem z dnia 22 marca 2017 r. Naczelny Sąd Administracyjny w sprawie oznaczonej sygnaturą akt I FSK 1048/15 działając na podstawie art. 267 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (wersja skonsolidowana 2012 - Dz. Urz. U.E. z dnia 26 października 2012 r. Nr C 326 s. 1 i nast.) skierował do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej następujące pytanie prejudycjalne.
więcej >

Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej

Z dniem 1 marca 2017 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1947 ze zm.) oraz ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1948, ze zm.). Nowe regulacje zmieniają organizację służb celno-skarbowych.
więcej >

Uchwała 7 sędziów NSA z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie podmiotowości podatkowej wspólników spółki cywilnej w podatku od nieruchomości – sygn. akt II FPS 5/16.

W dniu 13 marca 2017 r. Naczelny Sąd Administracyjny w składzie siedmiu sędziów po rozpoznaniu zagadnienia prawnego powstałego przy rozpatrywaniu skargi kasacyjnej w sprawie oznaczonej sygnaturą akt II FSK 1962/16 podjął następującą uchwałę.
więcej >

Wyrok TSUE z dnia 7 marca 2017 r. (C 390-15) w sprawie wyłączenia publikacji cyfrowych dostarczanych drogą elektroniczną ze stosowania obniżonej stawki VAT

W dniu 7 marca 2017 r. Trybunał Sprawiedliwości wydał wyrok na skutek pytania prejudycjalnego Trybunału Konstytucyjnego w przedmiocie wyłączenia publikacji cyfrowych dostarczanych drogą elektroniczną ze stosowania obniżonej stawki VAT. Trybunał stwierdził, że zasada równego traktowania nie sprzeciwia się temu, aby książki, dzienniki i periodyki cyfrowe dostarczane drogą elektroniczną były wyłączone ze stosowania obniżonej stawki VAT.
więcej >

W dniu 6 marca 2017 r. NSA podjął uchwały dotyczące statusu komornika w podatku VAT oraz upoważnienia do działania w imieniu Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej

W dniu 6 marca 2017 r. Naczelny Sąd Administracyjny w składzie siedmiu sędziów podjął uchwały w sprawach oznaczonych sygnaturami akt I FPS 7/16 oraz I FPS 8/16.
więcej >

Pytanie prejudycjalne NSA z dnia 16 lutego 2017 r. dotyczące podatku VAT (opodatkowanie biur podrózy) - sygn. akt I FSK 831/15

Postanowieniem z dnia 16 lutego 2017 r. Naczelny Sąd Administracyjny w sprawie oznaczonej sygnaturą akt I FSK 831/15 skierował do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej pytanie prejudycjalne.
więcej >

Uchwały siedmiu sędziów NSA z dnia 27 lutego 2017 r.

W dniu 27 lutego 2017 r. Naczelny Sąd Administracyjny w składzie siedmiu sędziów podjął następujące uchwały w sprawach oznaczonych sygnaturami akt II OPS 2/16, II OPS 3/16 oraz I OPS 2/16
więcej >

Postanowienie NSA z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie wstrzymania wykonania decyzji GIOŚ o wstrzymaniu użytkowania instalacji do przetwarzania odpadów

Naczelny Sąd Administracyjny postanowieniem z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie oznaczonej sygnaturą akt II OZ 174/17 oddalił zażalenia Głównego Inspektora Ochrony Środowiska oraz lokalnego Stowarzyszenia na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 5 grudnia 2016 r. (sygn. akt IV SA/Wa 2971/16), którym wstrzymano wykonanie decyzji Głównego Inspektora Ochrony Środowiska wstrzymującej użytkowanie instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów, prowadzonej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m. st. Warszawie sp. z o.o. zlokalizowanej na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów "Kampinoska OUZ 1" i eksploatowanej bez wymaganego pozwolenia zintegrowanego.
więcej >

W dniu 27 lutego 2017 r. odbędą się posiedzenia składu 7 sędziów NSA (budownictwo, realizacja inwestycji drogowej, nabycie z mocy prawa własności nieruchomości)

W dniu 27 lutego 2017 r. Naczelny Sąd Administracyjny w składzie siedmiu sędziów rozpozna wnioski Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz Rzecznika Praw Obywatelskich o podjęcie uchwał mających na celu wyjaśnienie przepisów prawnych, których stosowanie wywołało rozbieżności w orzecznictwie sądów administracyjnych, a także rozstrzygnie zagadnienie prawne budzące poważne wątpliwości Naczelnego Sądu Administracyjnego, powstałe przy rozpatrywaniu skargi kasacyjnej w konkretnej sprawie.
więcej >

Sędzia Jan Bała przeszedł w stan spoczynku

Z dniem 31 stycznia 2017 r. w stan spoczynku przeszedł sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego Jan Bała orzekający w Izbie Gospodarczej Sądu.
więcej >

Uchwały składu siedmiu sędziów NSA z dnia 30 stycznia 2017 r. (sygn. akt I FPS 5/16 oraz I FPS 6/16)

W dniu 30 stycznia 2017 r. Naczelny Sąd Administracyjny w składzie siedmiu sędziów podjął dwie uchwały dotyczące przepisów prawa podatkowego.
więcej >

Postanowienie NSA w sprawie wstrzymania wykonania zarządzenia Ministra Kultury dotyczącego połączenia Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku i Muzeum Westerplatte i Wojny 1939

Postanowieniem z dnia 24 stycznia 2017 r. (sygn. akt II OZ 1432/16) Naczelny Sąd Administracyjny uchylił postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 16 listopada 2016 r. wstrzymującego wykonanie zarządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 6 września 2016 r. w sprawie połączenia państwowych instytucji kultury Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku i Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 oraz utworzenia państwowej instytucji kultury - Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Postanowienie Sądu I instancji zostało zaskarżone przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
więcej >

W dniu 30 stycznia 2017 r. odbędą się posiedzenia NSA w składzie 7 sędziów dotyczące przepisów prawa podatkowego

W dniu 30 stycznia 2017 r. Naczelny Sąd Administracyjny w składzie siedmiu sędziów rozstrzygnie zagadnienia prawne budzące poważne wątpliwości, powstałe przy rozpatrywaniu skarg kasacyjnych w sprawach oznaczonych sygnaturami akt: I FSK 294/15, I FSK 326/15, I FSK 2069/14.
więcej >

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie C - 37/16

W dniu 18 stycznia 2017 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok w sprawie C-37/16 Minister Finansów przeciwko Stowarzyszeniu Artystów Wykonawców Utworów Muzycznych i Słowno-Muzycznych SAWP. Orzeczenie to zostało wydane na skutek pytania prejudycjalnego Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie o sygn. akt I FPS 2/14.
więcej >

Zmiana przepisów dotyczących przejścia sędziów w stan spoczynku

W dniu 5 stycznia 2017 r. w Dzienniku Ustaw została opublikowana ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r., poz. 38). Ustawa ta wprowadza istotne zmiany dotyczące wieku, w którym sędziowie przechodzą w stan spoczynku. Zgodnie z art. 31 ustawy wchodzi ona w życie w dniu 1 października 2017 r.
więcej >

Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego NSA

W związku z zainteresowaniem opinii publicznej przebiegiem prac nad elektronicznym systemem do obsługi postępowania sądowoadministracyjnego poniżej przedstawiamy tekst przekazanego Ministerstwu Cyfryzacji Raportu z dnia 9 stycznia 2017 r.
więcej >

Zmiana ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych

W dniu 22 grudnia 2016 r. w Dzienniku Ustaw została opublikowana ustawa z dnia 30 listopada 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r., poz. 2103). Ustawa ta wprowadza istotne zmiany dotyczące statusu sędziego m.in. zasadę jawności oświadczeń majątkowych sędziów.
więcej >

Pytanie prejudycjalne NSA z dnia 22 grudnia 2016 r. dotyczące podatku VAT (sygn. akt I FSK 972/15)

Postanowieniem z dnia 22 grudnia 2016 r. Naczelny Sąd Administracyjny w sprawie oznaczonej sygnaturą akt I FSK 972/15 skierował do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej pytanie prejudycjalne.
więcej >

Uchwała 7 sędziów NSA z dnia 19 grudnia 2016 r. (sygn. akt II FPS 4/16) dotycząca podatku dochodowego od osób fizycznych

W dniu 19 grudnia 2016 r. Naczelny Sąd Administracyjny w składzie siedmiu sędziów rozstrzygnął zagadnienie prawne budzące poważne wątpliwości, powstałe przy rozpatrywaniu skargi kasacyjnej w sprawie oznaczonej sygnaturą akt II FSK 2306/14.
więcej >

Uchwała 7 sędziów NSA z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie udzielenia przez radę gminy upoważnienia do załatwiania spraw związanych z opłatami za gospodarowanie odpadami.

W dniu 5 grudnia 2016 r. Naczelny Sąd Administracyjny w składzie siedmiu sędziów, po rozpoznaniu wniosku Prezesa NSA podjął uchwałę oznaczoną sygnaturą akt II FPS 3/16
więcej >

Uchwała 7 sędziów NSA z dnia 5 grudnia 2016 r. (sygn. akt II GPS 2/16) dotycząca wyłączenia członka zarządu województwa.

W dniu 5 grudnia 2016 r. Naczelny Sąd Administracyjny w składzie siedmiu sędziów, po rozpoznaniu wniosku Prezesa NSA, podjął następującą uchwałę:
więcej >

Pytanie do składu 7 sędziów NSA dotyczące opodatkowania podatkiem VAT komorników sądowych

Postanowieniem z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie oznaczonej sygnaturą akt I FSK 1801/16 Naczelny Sąd Administracyjny przedstawił do rozstrzygnięcia składowi siedmiu sędziów NSA wyłaniające się na tle rozpoznawanej sprawy następujące zagadnienie prawne budzące poważne wątpliwości.
więcej >

Pytanie do składu 7 sędziów NSA o uprawnienia Generalnego Inspektor Kontroli Skarbowej do delegowania swoich kompetencji

Postanowieniem z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie oznaczonej sygnaturą akt I FSK 478/15 Naczelny Sąd Administracyjny przedstawił do rozstrzygnięcia składowi siedmiu sędziów NSA wyłaniające się na tle rozpoznawanej sprawy następujące zagadnienie prawne budzące poważne wątpliwości.
więcej >

Trybunał Konstytucyjny rozstrzygnął skargę konstytucyjną dotyczącą braku możliwości zaskarżenia orzeczenia NSA w zakresie kosztów postępowania

Wyrokiem z dnia 15 listopada 2016 r. (sygn. akt SK 46/16) Trybunał Konstytucyjny po rozpoznaniu skargi konstytucyjnej spółki jawnej orzekł, że art. 194 § 1 w związku z art. 15 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 718, ze zm.) w zakresie, w jakim nie przewiduje możliwości zaskarżenia orzeczenia o kosztach postępowania wydanego po raz pierwszy przez Naczelny Sąd Administracyjny, jest zgodny z art. 78 w związku z art. 45 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
więcej >

Uchwały NSA podjęte w dniu 24 października 2016 r. dotyczące zagadnień z zakresu prawa podatkowego (podatek VAT)

W dniu 24 października 2016 r. Naczelny Sąd Administracyjny w składzie siedmiu sędziów rozstrzygnął zagadnienia prawne budzące poważne wątpliwości, powstałe przy rozpatrywaniu skarg kasacyjnych w sprawach oznaczonych sygnaturami akt I FSK 724/14 oraz I FSK 118/15.
więcej >

Pytanie prejudycjalne NSA w sprawie wysokości akcyzy od piw smakowych (sygn. akt I GSK 588/15)

W dniu 19 października 2016 r. Naczelny Sąd Administracyjny w sprawie oznaczonej sygnaturą akt I GSK 588/15 skierował do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej pytanie prejudycjalne:
więcej >

Uchwały NSA podjęte w dniu 3 października 2016 r. (wpis od skargi w sprawach o odszkodowanie za nieruchomość oraz zagadnienie z zakresu prawa budowlanego).

W dniu 3 października 2016 r. Naczelny Sąd Administracyjny w składzie siedmiu sędziów rozpoznał wnioski Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz Rzecznika Praw Obywatelskich o podjęcie uchwał mających na celu wyjaśnienie przepisów prawnych, których stosowanie wywołało rozbieżności w orzecznictwie sądów administracyjnych.
więcej >

W dniu 3 października 2016 r. NSA rozpozna wnioski o podjęcie uchwał w sprawach z zakresu prawa budowlanego oraz wpisu od skargi.

W dniu 3 października 2016 r. w sali G, o godz. 12.00, Naczelny Sąd Administracyjny rozpozna wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich o podjęcie uchwały mającej na celu wyjaśnienie przepisów prawnych, których stosowanie wywołało rozbieżności w orzecznictwie sądów administracyjnych.W tym samym dniu w sali G, o godz. 13.00, NSA rozpozna wniosek Prezesa NSA o podjęcie uchwały.
więcej >

Pytanie prejudycjalne NSA w sprawie podatku VAT (sygn. akt I FSK 1857/13)

W dniu 14 września 2016 r. Naczelny Sąd Administracyjny w sprawie oznaczonej sygnaturą akt I FSK 1857/13 skierował do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej pytanie prejudycjalne.
więcej >

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie C-406/14.

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie C-406/14 Wrocław - Miasto na prawach powiatu przeciwko Ministrowi Infrastruktury i Rozwoju wydany na skutek pytania prejudycjalnego WSA w Warszawie w sprawie o sygn. akt V SA/Wa 14/14
więcej >

Pytanie prejudycjalne NSA w sprawie II OSK 1346/16

Postanowieniem z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie oznaczonej sygnaturą akt II OSK 1346/16 Naczelny Sąd Administracyjny skierował do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej pytanie prejudycjalne.
więcej >

W dniu 27 czerwca 2016 r. NSA podjął uchwałę w sprawie wykładni art. 52 § 3 w zw. z art. 53 § 2 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

W dniu 27 czerwca 2016 r. Naczelny Sąd Administracyjny w składzie siedmiu sędziów, po rozpoznaniu zagadnienia prawnego budzącego poważne wątpliwości jednego ze składów orzekających (sygn. akt I FSK 161/16) podjął uchwałę.
więcej >

6 czerwca 2016 r. NSA podjął uchwałę dotyczącą przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W dniu 6 czerwca 2016 r. Naczelny Sąd Administracyjny w składzie siedmiu sędziów, po rozpoznaniu zagadnienia prawnego budzącego poważne wątpliwości jednego ze składów orzekających (sygn. akt II FSK 412/15) podjął uchwałę.
więcej >

W dniu 23 maja 2016 r. w NSA odbyły się posiedzenia w składzie siedmiu sędziów

W dniu 23 maja 2016 r. NSA w składzie siedmiu sędziów rozpoznał wnioski Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego o podjęcie uchwał mających na celu wyjaśnienie przepisów prawnych, których stosowanie wywołało rozbieżności w orzecznictwie sądów administracyjnych, a także rozstrzygnął zagadnienie prawne budzące poważne wątpliwości, powstałe przy rozpatrywaniu skargi kasacyjnej w sprawie interpretacji przepisów podatkowych.
więcej >

Pytanie prejudycjalne NSA w sprawie I FSK 224/15.

Postanowieniem z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie I FSK 224/15 Naczelny Sąd Administracyjny skierował do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej następujące pytanie prejudycjalne:
więcej >

W dniu 16 maja 2016 r. NSA podjął uchwałę w sprawie przepisów ustawy o grach hazardowych

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 16 maja 2016 r. zagadnienia prawnego przekazanego przez Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego wnioskiem z dnia 8 marca 2016 r., nr BO-4660-5/16, o podjęcie przez skład siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego na podstawie art. 15 § 1 pkt 2 w związku z art. 264 § 1-3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.) uchwały mającej na celu wyjaśnienie przepisów ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 612, ze zm.) podjął następującą uchwałę:
więcej >

Komunikat w sprawie wyroku NSA z dnia 26 kwietnia 2016 r. sygn. akt I OSK 3507/15 (strefa płatnego parkowania w Augustowie)

Rzecznik Prasowy Naczelnego Sądu Administracyjnego informuje, że NSA po rozpoznaniu skargi kasacyjnej Prokuratora Okręgowego w Suwałkach od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 3 września 2015 r. sygn. akt II SA/Bk 397/15 w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Augustowie na uchwałę Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 29 maja 2013 r. nr XXVI/206/13 w przedmiocie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz wysokości stawek za parkowanie pojazdów wyrokiem z dnia 26 kwietnia 2016 r. (sygn. akt I OSK 3507/15) uchylił zaskarżony wyrok i stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały w § 2 punkt 2 w części obejmującej wyrażenie "oraz w soboty od 9.00 do 13.00". Orzeczenie NSA jest prawomocne.
więcej >

Komunikat Rzecznika Prasowego NSA w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 kwietnia 2016 r.

W związku z dużym zainteresowaniem mediów dotyczącym skutków wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 kwietnia 2016 r. w sprawie oznaczonej sygnaturą P 5/14 Rzecznik Prasowy NSA zawiadamia, co następuje.
więcej >

W dniu 21 marca 2016 r. NSA odmówił podjęcia uchwały w sprawie opłat za udostępnienie informacji publicznej

Postanowieniem z dnia 21 marca 2016 r. Naczelny Sąd Administracyjny w składzie siedmiu sędziów (sygn. akt I OPS 3/15) odmówił podjęcia uchwały w sprawie zagadnienia prawnego budzącego poważne wątpliwości Sądu rozpoznającego skargę kasacyjną sygn. akt I OSK 1992/14.
więcej >

16 lutego 2016 r. NSA podjął uchwały w sprawach dotyczących zażalenia na postanowienie nakładające obowiązek przedstawienia ekspertyzy stanu technicznego obiektu budowlanego (sygn. akt II OPS 4/15) oraz legitymacji procesowej powiatu w postępowaniu, w którym w pierwszej instancji orzekał starosta (sygn. akt I OPS 2/15)

16 lutego 2016 r. NSA podjął uchwały w sprawach dotyczących zażalenia na postanowienie nakładające obowiązek przedstawienia ekspertyzy stanu technicznego obiektu budowlanego (sygn. akt II OPS 4/15) oraz legitymacji procesowej powiatu w postępowaniu, w którym w pierwszej instancji orzekał starosta (sygn. akt I OPS 2/15).
więcej >

1 lutego 2016 r. NSA podjął uchwałę w sprawie dotyczącej kosztów uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób prawnych (sygn. akt II FPS 5/15)

W dniu 1 lutego 2016 r. Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu zagadnienia prawnego budzącego poważne wątpliwości jednego ze składów orzekających podjął uchwałę.
więcej >

Posiedzenie siedmiu sędziów NSA w sprawie zagadnienia prawnego dotyczącego podatku dochodowego od osób prawnych

W dniu 1 lutego 2016 r. o godzinie 12.00 w sali G Naczelny Sąd Administracyjny w składzie siedmiu sędziów rozstrzygnie zagadnienie prawne budzące poważne wątpliwości, powstałe przy rozpatrywaniu skargi kasacyjnej w sprawie oznaczonej sygnaturą akt II FSK 3069/13.
więcej >

17 grudnia 2015 r. NSA podjął uchwałę w sprawie dotyczącej postępowania egzekucyjnego (sygn. akt II GPS 1/15)

W dniu 17 grudnia 2015 r. Naczelny Sąd Administracyjny w składzie siedmiu sędziów podjął uchwałę w sprawie zlecenia urzędowi skarbowemu wykonania w trybie art. 195a ustawy Kodeks karny wykonawczy postanowienia prokuratora o zabezpieczeniu na majątku (sygn. akt II GPS 1/15).
więcej >

Uchwały NSA w sprawach podatkowych z dnia 14 grudnia 2015 r.

W dniu 14 grudnia 2015 r. Naczelny Sąd Administracyjny podjął uchwały w sprawach dotyczących zagadnień prawnych związanych z prawem podatkowym.
więcej >

17 grudnia 2015 r. odbędzie się posiedzenie poszerzonego składu NSA w sprawie dotyczącej zagadnienia prawnego związanego z postępowaniem egzekucyjnym

W dniu 17 grudnia 2015 r., o godzinie 11.00 w sali C, Naczelny Sąd Administracyjny w składzie siedmiu sędziów rozstrzygnie zagadnienie prawne budzące poważne wątpliwości, powstałe przy rozpatrywaniu skargi kasacyjnej w konkretnej sprawie dotyczącej zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym.
więcej >

Komunikat Rzecznika Prasowego NSA z dnia 20 listopada 2015 r.

W związku z publikacjami dotyczącymi zarzutu przyjęcia przez byłego posła Jana Burego „700 tys. zł za załatwienie korzystnego orzeczenia przed Naczelnym Sądem Administracyjnym” wyjaśniam, że poza lakonicznymi doniesieniami prasowymi Naczelny Sąd Administracyjny nie posiada jakiejkolwiek wiedzy odnośnie do poruszanych kwestii. Ich wyjaśnienie należy do odpowiednich organów Państwa. Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego będzie mógł podjąć stosowne kroki w tym zakresie po uzyskaniu konkretnych informacji w sprawie.
więcej >

14 grudnia 2015 r. odbędą się posiedzenia poszerzonego składu NSA w sprawach dotyczących zagadnień prawnych związanych z prawem podatkowym.

W dniu 14 grudnia 2015 r. Naczelny Sąd Administracyjny NSA w składzie siedmiu sędziów rozstrzygnie zagadnienia prawne budzące poważne wątpliwości, powstałe przy rozpatrywaniu skarg kasacyjnych w konkretnych sprawach dotyczących podatków dochodowych, a także rozpozna wniosek Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego o podjęcie uchwały mającej na celu wyjaśnienie przepisów prawnych, których stosowanie wywołało rozbieżności w orzecznictwie sądów administracyjnych.
więcej >

Uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie podatku VAT

W dniu 16 listopada 2015 r. Naczelny Sąd Administracyjny podjął uchwałę w sprawie oznaczonej sygnaturą akt I FPS 5/15
więcej >

Uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26 października 2015 r.

W dniu 26 października 2015 r. Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu zagadnień prawnych, budzących poważne wątpliwości składów rozpoznających skargi kasacyjne, podjął uchwały.
więcej >

26 października 2015 r. siedmiu sędziów NSA rozstrzygnie wątpliwości prawne powstałe w sprawach podatkowych

W dniu 26 października 2015 r. w sali G, Naczelny Sąd Administracyjny w rozszerzonym składzie siedmiu sędziów rozstrzygnie zagadnienia prawne budzące poważne wątpliwości, powstałe przy rozpatrywaniu skarg kasacyjnych w Izbie Finansowej NSA.
więcej >

Uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 19 października 2015 r.

W dniu 19 października 2015 r. Naczelny Sąd Administracyjny podjął uchwały.
więcej >