Konferencje, staże zagraniczne

2017 r.

3 - 4 lipca 2017 r., Luksemburg                                                  

W dniach 3 - 4 lipca 2017 r. sędzia NSA Roman Wiatrowski (Izba Finansowa NSA) odbył wizytę studyjną w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu w ramach programu wymiany sędziów przygotowanego przez Europejską Sieć Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (EJTN). Program pobytu obejmował uczestnictwo w wykładach poświeconych funkcjonowaniu Trybunału, ogólnej procedurze postępowania przed Trybunałem, zadaniom Sekretarza i adwokatów generalnych, a także procedurze prejudycjalnej oraz zasadom dokonywania tłumaczeń pism procesowych i korzystania z elektronicznej bazy udostępnianej przez bibliotekę Trybunału. Wizyta obejmowała również udział sędziego w rozprawie przed Trybunałem w charakterze publiczności.

 

26-28 czerwca 2017 r., Strasburg

W dniach 26 – 28 czerwca 2017 r. sędzia NSA Zdzisław Kostka odbył wizytę studyjną w Europejskim Trybunale Praw Człowieka oraz w siedzibie Rady Europy, która została zorganizowana przez Europejską Sieć Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (EJTN) w ramach programu wymiany sędziów. Program pobytu obejmował spotkania z pracownikami tych instytucji, a także udział w charakterze publiczności w debacie podczas Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. W trakcie pobytu w siedzibie Rady Europy sędzia NSA Zdzisław Kostka spotkał się także z pracownikami Sekretariatu Generalnego Rady Europy, na którym to spotkaniu przedstawione zostały podstawowe kwestie związane z wykonywaniem wyroków ETPC oraz dotyczące Europejskiej Karty Socjalnej.

 

12 czerwca 2017, Berlin (Niemcy)

W dniu 12 czerwca 2017 r. w Akademii Europejskiej w Berlinie (EAB) odbyły się warsztaty organizowane przez Europejski Oddział Międzynarodowego Stowarzyszenia Sędziów Orzekających w Sprawach Uchodźców (IARLJ).

Tematami dyskusji podczas warsztatów były w szczególności najnowsze regulacje mające na celu ujednolicenie prawa azylowego Unii Europejskiej, przepisy prawa i sprawy sądowe z różnych państw członkowskich mające związek z koncepcją bezpiecznych krajów pochodzenia i bezpiecznych krajów trzecich, a także kwestie nadawania statusu uchodźcy lub przydzielania ochrony uzupełniającej uchodźcom z objętej wojną domową Syrii oraz problemy z powrotem do kraju pochodzenia osób, którym nie udzielono azylu.

Program warsztatów obejmował również inaugurację programu „Analiza Spraw Sądowych odnośnie do  Kwalifikacji do Ochrony Międzynarodowej” oraz spotkanie i rozmowy z Dr. Janem Heckerem, ekspertem ds. azylu w niemieckiej Kancelarii Federalnej.

Naczelny Sąd Administracyjny był reprezentowany przez Wiceprezesa NSA prof. UŁ Jacka Chlebnego – Prezesa Izby Ogólnoadministracyjnej.

 

8-20 maja 2017 r. , Königswinter – Lipsk – Szlezwik (Niemcy)

Sędzia NSA Andrzej Kuba – Przewodniczący Wydziału II Izby Gospodarczej NSA oraz Przemysław Florjanowicz-Błachut – główny specjalista w Zespole Współpracy Krajowej i Międzynarodowej w Kancelarii Prezesa NSA wzięli udział w Multilateralnym Programie Hospitacji dla Sędziów Administracyjnych i Kadr Wymiaru Sprawiedliwości, zorganizowanym przez Niemiecką Fundację Międzynarodowej Współpracy Prawnej (Deutsche Stiftung für internationale rechtliche Zusammenarbeit e.V.) oraz Związek Niemieckich Sędziów Administracyjnych (Bund deutscher Verwaltungsrichter und Verwaltungsrichterinnen).

Program stażu obejmował: seminarium wprowadzające, które dotyczyło prawa administracyjnego ogólnego i szczególnego, sądownictwa administracyjnego w Niemczech, organizacji sądu i podziału czynności, zasad procesowych w postępowaniu sądowoadministracyjnym, administracji sądowej i prawnej regulacji statusu sędziów, sędziowskich związków zawodowych, a także tygodniowy staż w Sądzie Administracyjnym i Wyższym Sądzie Administracyjnym Landu Szlezwik-Holsztyn w Szlezwiku oraz seminarium podsumowujące. Obydwa seminaria odbywały się w Koenigswinter k/ Bonn.

Uczestnicy wymiany stażowej w trakcie pobytu w Niemczech mieli również okazję wziąć udział w ogólnoniemieckiej konferencji sędziów administracyjnych „Lipski dialog w sądownictwie administracyjnym”, zorganizowanej w siedzibie Federalnego Sądu Administracyjnego w Lipsku.

 

18-19 maja 2017 r., Paryż (Francja)

W Paryżu odbyła się 20. Doroczna Międzynarodowa Konferencja Sądownictwa (IJC – 20th Annual International Judicial Conference), współorganizowana przez Fundację Rodziny Furth oraz Międzynarodową Fundację Systemów Wyborczych.

Tegoroczna Konferencja została poświęcona: kształceniu ustawicznego sędziów poprzez rozwijanie działalności szkół sędziowskich, roli sądów karnych w sprawach terroryzmu, międzynarodowemu  prawu ochrony środowiska, najnowszym trendom w prywatnoprawnym rozstrzyganiu sporów z zakresu prawa antymonopolowego oraz zagadnieniu właściwości ogólnej sądów.

NSA był reprezentowany podczas seminarium przez sędziego NSA Ryszarda Pęka –  sędziego Izby Finansowej NSA, Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

 

17-18 maja 2017 r., Bruksela (Belgia)

W dniach 17-18 maja 2017 r. w Brukseli odbyło się seminarium nt. „Wyzwania epoki cyfrowej: lepszy dostęp do informacji prawnej dla obywateli Unii Europejskiej”, które zostało zorganizowane przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej. Spotkanie otworzył Rudolf Strohmeier – Dyrektor Generalny Urzędu Publikacji.

W konferencji wzięli udział przedstawiciele różnych instytucji unijnych, w tym Parlamentu, Rady i Komisji Europejskiej, Urzędu Publikacji, Europejskiego Banku Centralnego, Trybunału Sprawiedliwości UE, a także reprezentanci 26 państw członkowskich oraz Norwegii, w tym sądów najwyższych tych państw.

Podczas spotkania omówiono sposób tworzenia i konsolidowania tekstów aktów prawnych UE, działania elektronicznego Dziennika Urzędowego UE, elektronicznych baz danych prawa krajowego i elektronicznych wydań organów promulgacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem doświadczeń praktycznych Hiszpanii, Łotwy, Słowacji, Francji, Austrii, Rumunii, Irlandii, Włoch i Holandii a także Danii i Portugalii. Tematem obrad była również synergia między prawem UE i prawem krajowym, w tym kwestia dostępu obywateli do procesu stanowienia prawa oraz orzecznictwa europejskiego i krajowego, m.in. poprzez elektroniczne bazy danych EUR-Lex oraz N-Lex,  jak również tzw. Europejski identyfikator prawodawstwa (ELI) oraz Europejską sygnaturę orzecznictwa (ECLI).

NSA był reprezentowany podczas seminarium przez Martę Piłaszewicz-Kulikowską – Kierownika Zespołu Współpracy Krajowej i Międzynarodowej w Wydziale Organizacyjno-Prawnym Kancelarii Prezesa NSA.

 

15-16 maja 2017 r. Haga (Holandia) 

Prezes NSA prof. Marek Zirk–Sadowski oraz Wiceprezes NSA prof. UŁ Jacek Chlebny – Prezes Izby Ogólnoadministracyjnej NSA wzięli udział w dorocznym Zgromadzeniu Ogólnym Stowarzyszenia Rad Stanu i Najwyższych Sądów Administracyjnych UE (ACA-Europe) oraz seminarium nt. Better regulation (Lepsze stanowienie prawa) , współorganizowanym przez Radę Stanu Królestwa Niderlandów  W spotkaniu uczestniczyła także pani Marta Piłaszewicz–Kulikowska – Kierownik Zespołu Współpracy Krajowej i Międzynarodowej w Kancelarii Prezesa NSA. 

Głównym tematem spotkania były metody przekazywania opinii na temat jakości stanowionego prawa w poszczególnych krajach pomiędzy sądami administracyjnymi i organami doradczymi z jednej strony, a rządami i parlamentami z drugiej strony, mające na celu poprawienie jakości regulacji prawnych i ich znaczenie w kontekście zasady trójpodziału władz Podczas seminarium zaprezentowano raport generalny, opracowany na podstawie raportów krajowych nadesłanych przez 26 sądów państw członkowskich UE (w tym przez NSA) oraz przez sądy z Norwegii, Serbii i Szwajcarii.
Wiceprezes NSA, jako skarbnik Stowarzyszenia, wziął również udział w posiedzeniu Zarządu ACA-Europe.

 

21 kwietnia 2017 r., Ryga (Łotwa)

W dniu 21 kwietnia 2017 r. w Rydze, w Aula Magna Uniwersytetu Łotewskiego, odbyła się międzynarodowa konferencja „Sądy Najwyższe jako gwaranci efektywności systemów sądowniczych w Unii Europejskiej”, zorganizowana przez Sąd Najwyższy Łotwy we współpracy z Sądami Najwyższymi Węgier, Litwy i Hiszpanii, jak również z Uniwersytetami w Antwerpii i Lublanie, w ramach projektu współfinansowanego przez Dyrekcję Generalną ds. Sprawiedliwości i Konsumentów Komisji Europejskiej.

W trakcie konferencji zaprezentowano publikację pt. „Przewodnik dobrych praktyk zarządzania sądami najwyższymi”, opracowaną na podstawie odpowiedzi na kwestionariusz nadesłanych przez 26 Sądów Najwyższych z państw członkowskich UE (w tym przez Naczelny Sąd Administracyjny). Publikacja zawiera wskazówki i dobre praktyki, które mogą być wdrażane w pracy sądów najwyższych w czterech obszarach, tj.: działalność wydziałów analitycznych i dokumentacyjnych sądów najwyższych, ogólna organizacja działalności orzeczniczej, w tym działania zmierzające do przyspieszenia terminów rozpoznawania spraw, a także komunikacja ze społeczeństwem oraz udział w pracach krajowych rad sądownictwa. 

W konferencji wzięli udział przedstawiciele Sądów Najwyższych lub Najwyższych Sądów Administracyjnych Austrii, Belgii, Czech, Estonii, Hiszpanii, Litwy, Łotwy, Polski, Słowenii, Szwecji i Węgier, jak również Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa (ENCJ).

NSA był reprezentowany przez Martę Piłaszewicz-Kulikowską – Kierownika Zespołu Współpracy Krajowej i Międzynarodowej w Wydziale Organizacyjno-Prawnym Kancelarii Prezesa NSA oraz Przemysława Florjanowicza-Błachuta – głównego specjalistę w tym Zespole.

 

27-28 marca 2017 r. Luksemburg

W dniach 27-28 marca w siedzibie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu odbyły się uroczystości związane z obchodami sześćdziesięciolecia podpisania Traktatu Rzymskiego. W organizowanym z tej okazji Forum sędziów „Sieć europejskiego wymiaru sprawiedliwości: gwarancja jakości wymiaru sprawiedliwości”, jak i w rozprawie przed Wielką Izbą Trybunału wziął udział Wiceprezes NSA prof. UŁ Jacek Chlebny – Prezes Izby Ogólnoadministracyjnej NSA.

 

23-24 marca 2017 r. Lublana (Słowenia)

Wiceprezes NSA prof. UŁ Jacek Chlebny – Prezes Izby Ogólnoadministracyjnej NSA oraz Marta Kulikowska – Kierownik Zespołu Współpracy Krajowej i Międzynarodowej wzięli udział w seminarium dotyczącym problematyki sankcji administracyjnych organizowanym przez Stowarzyszenie Rad Stanu i Najwyższych Sądów Administracyjnych UE (ACA-Europe) oraz Sąd Najwyższy Słowenii. W trakcie seminarium przedstawiono szczegółowo wybrane raporty krajowe sądów członkowskich a także orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz Trybunału Sprawiedliwości UE dotyczące sankcji administracyjnych.

 

8-9 marca, Lizbona (Portugalia)

W dniach 8-9 marca 2017 r. odbyło się w Lizbonie spotkanie osób wyznaczonych do kontaktu w ramach instytucji będących członkami Europejskiej Sieci Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości (European Judicial Training Network - EJTN). Polska reprezentowana była przez pracowników Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury (KSSiP) – polskiego członka EJTN: prok. Rafała Nozdryn-Płotnickiego - Kierownika Działu Współpracy Międzynarodowej w KSSiP oraz panią Annę Notowską-Michrowską. W spotkaniu uczestniczył także przedstawiciel Naczelnego Sądu Administracyjnego (partnera EJTN w Polsce), pani Marta Piłaszewicz-Kulikowska - Kierownik Zespołu Współpracy Krajowej i Zagranicznej w Wydziale Organizacyjno-Prawnym Kancelarii Prezesa NSA. W trakcie spotkania omówiono działalność EJTN w roku 2016 r. a także dyskutowano na temat planowanych działań oraz perspektyw w roku bieżącym oraz w 2018.

EJTN jest międzynarodowym stowarzyszeniem non-profit organizującym i promującym szkolenia dla sędziów i prokuratorów oraz wymianę wiedzy na temat europejskiego sądownictwa. NSA jest partnerem EJTN od listopada 2016 r.

 

27 stycznia 2017, Kijów (Ukraina)

Sędziowie Izby Finansowej NSA – dr hab. prof. UŁ Bartosz Wojciechowski – Naczelnik Wydziału Prawa Europejskiego w Biurze Orzecznictwa NSA, dr hab. Artur Mudrecki – Naczelnik Wydziału III w BO NSA oraz dr Krzysztof Winiarski wzięli udział w charakterze wykładowców w międzynarodowej konferencji naukowej „AntiBEPS regulations in Ukraine and EU” (Regulacje przeciwdziałające erozji podstawy opodatkowania i transferowi zysków w Ukrainie i w Unii Europejskiej”, zorganizowanej przez Kijowski Uniwersytet Narodowy im. Tarasa Szewczenki oraz ukraińskie Stowarzyszenie Doradców Podatkowych.

Po konferencji polscy sędziowie złożyli również wizytę w Wyższym Sądzie Specjalnym ds. Cywilnych i Karnych Ukrainy. Spotkanie odbyło się na zaproszenie sędziego Olega Tkaczuka – sekretarza ds. naukowych Rady Naukowej Sądu i obejmowało wymianę doświadczeń między sędziami obu krajów, zapoznanie się z organizacją procesu integracji europejskiej na Ukrainie oraz pozytywnymi doświadczeniami w zakresie reformy ukraińskiego sądownictwa.  Polscy sędziowie przedstawili specyfikę ustroju polskiego sądownictwa administracyjnego.

Tego samego dnia członkowie polskiej delegacji wzięli również udział w dyskusji panelowej zorganizowanej przez Aspen Institute w Kijowie.

 

27 stycznia 2017 r., Strasburg (Francja)

Sędzia NSA Roman Wiatrowski, działając w imieniu Prezesa NSA, reprezentował polskie sądownictwo administracyjne podczas uroczystej inauguracji kolejnego roku orzeczniczego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, która odbyła się 27 stycznia 2017 r. w Strasburgu. Sędzia wziął również udział w towarzyszącym inauguracji seminarium z zakresu prawa azylowego pt. “Zasada Non-refoulement jako instytucja prawa międzynarodowego oraz rola sądownictwa w jej implementacji”. Po seminarium odbyło się uroczyste posiedzenie Trybunału z udziałem Prezesa ETPC Guido Raimondiego oraz Silvii Alejandry Fernández de Gurmendi - Prezes Międzynarodowego Trybunału Karnego.

 

16-17 stycznia 2017 r. Valletta (Malta)

Wiceprezes NSA prof. UŁ Jacek Chlebny - Prezes Izby Ogólnoadministracyjnej NSA uczestniczył w dorocznym spotkaniu koordynacyjnym Europejskiego Urzędu Wsparcia w sprawach Azylowych. Spotkanie było poświęcone omówieniu działalności Urzędu planowanej na rok 2017 i lata następne.

 

2016 r.

 

6 – 16 grudnia 2016 r. Lipsk (Niemcy)

Sędzia WSA w Krakowie prof. UJ. dr hab. Dorota Dąbek oraz sędzia WSA w Poznaniu Tomasz Grossmann odbyli wizytę studyjną w Federalnym Sądzie Administracyjnym Niemiec w ramach partnerskiej współpracy i wymiany sędziów pomiędzy najwyższymi sądami administracyjnymi Polski i Niemiec. W trakcie wizyty polscy sędziowie spotkali się z Prezesem FSA prof. Klausem Rennertem oraz sędziami tego Sądu. Ponadto mieli możliwość uczestniczenia zarówno w naradach przedsesyjnych, jak i w rozprawach przed Federalnym Sądem Administracyjnym. W ramach programu wizyty odbyło się również seminarium sędziowskie dotyczące najnowszego orzecznictwa FSA z zakresu prawa komunalnego (samorządowego) oraz pomocy publicznej (finansowej) z środków budżetu Unii Europejskiej.

 

21 listopada – 1 grudnia 2016 r.  Bangkok (Tajlandia)

Sędzia NSA dr Małgorzata Wolf-Kalamala wzięła udział w stażu sędziowskim w Najwyższym Sądzie Administracyjnym Królestwa Tajlandii, który został zorganizowany przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Najwyższych Sądów Administracyjnych (IASAJ) w ramach programu wymiany sędziów sądów administracyjnych.

Podczas pobytu Sędzia spotkała się z Prezesem Najwyższego Sądu Administracyjnego, Wiceprezesami tego Sądu oraz Przewodniczącym Wydziału Dyscypliny Budżetowej i Finansowej Sądu. Ponadto wzięła udział - w charakterze publiczności - w rozprawie przed Najwyższym Sądem Administracyjnym oraz złożyła wizytę w Centralnym Sądzie Administracyjnym w Bangkoku i w Sądzie Administracyjnym w Petchburi. W trakcie spotkań z sędziami tych sądów przedstawiono ustrój i organizację sądów w Tajlandii, w tym sądów powszechnych, porównywano zasady procesu w obu krajach, dyskutowano nad przyczynami przewlekłości postępowań sądowych, a także zaprezentowano sprawy podatkowe najczęściej występujące w obydwu krajach.

W ramach programu stażu sędzia NSA Małgorzata Wolf-Kalamala spotkała się z również Prezesem Sądu Konstytucyjnego, Rzecznikiem Praw Obywatelskich oraz z Przewodniczącym Narodowej Komisji Praw Człowieka i Komisarzem tej Organizacji i złożyła wizytę w Sądzie Najwyższym, gdzie przeprowadzona została dyskusja na temat praw kobiet oraz statusu kobiet-sędziów w Tajlandii.

 

14 - 15 listopada 2016 r., Luksemburg

Sędzia NSA prof. UŁ dr hab. Bartosz Wojciechowski - naczelnik Wydziału Prawa Europejskiego w Biurze Orzecznictwa NSA oraz sędzia NSA Małgorzata Miron wzięli udział w „Forum sędziów i prokuratorów z państw członkowskich” zorganizowanym przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w dniach 14 - 15 listopada 2016 r. w Luksemburgu. Pierwszego dnia prace Forum były podzielone na posiedzenia plenarne oraz sesje warsztatowe. Podczas posiedzeń plenarnych omówiono tematykę odesłań prejudycjalnych – najnowszego orzecznictwa dotyczącego kwestii proceduralnych, zmian w orzecznictwie w dziedzinie azylu i imigracji czy aktualnej sytuacji i najnowszego orzecznictwa Sądu Unii Europejskiej. Z kolei sesje warsztatowe dotyczyły relacji pomiędzy zasadą wzajemnego zaufania a prawem karnym, polityką azylową i imigracyjną oraz prawem cywilnym. Drugiego dnia odbyła się prezentacja sprawy C-612/15 Kolev i in., a następnie uczestnicy Forum wzięli udział w rozprawie w ww. sprawie przed wielką izbą Trybunału. Na zakończenie omówiono przebieg rozprawy oraz zaprezentowano uczestnikom Forum wyrok w sprawie C-268/15 Ullens de Schooten.

 

7 listopada 2016 r. Haga (Holandia)

Wiceprezes NSA prof. UŁ Jacek Chlebny – Prezes Izby Ogólnoadministracyjnej NSA, sędzia NSA Roman Wiatrowski oraz Piotr Wróbel – asystent sędziego w Izbie Finansowej NSA wzięli udział w seminarium dotyczącym problematyki pytań prejudycjalnych organizowanym przez Stowarzyszenie Rad Stanu i Najwyższych Sądów Administracyjnych UE (ACA-Europe) oraz Radę Stanu Holandii. W trakcie seminarium omówiono zagadnienia związane ze współpracą sądową pomiędzy instytucjami członkowskimi Stowarzyszenia oraz pomiędzy tymi instytucjami a Komisją Europejską, jak również przedstawiono propozycje mające na celu usprawnienie procedury pytań prejudycjalnych.

 

14 października 2016 r., Wilno (Litwa)

Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego prof. dr hab. Marek Zirk-Sadowski wziął udział w międzynarodowej konferencji naukowej Sądy administracyjne na straży praw człowieka na zaproszenie Prezesa Najwyższego Sądu Administracyjnego Litwy, prof. dr. Irmantasa Jarukaitisa. Konferencja została zorganizowana z okazji obchodów piętnastolecia powstania litewskiego Najwyższego Sądu Administracyjnego. W trakcie jej trwania Prezesa NSA wygłosił wykład zatytułowany Instytucjonalne relacje pomiędzy sądami administracyjnymi a sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym na przykładzie ochrony prawa dostępu do informacji publicznej. W konferencji wzięli również udział przedstawiciele Sądu Unii Europejskiej, Rady Stanu Francji a także Federalnego Sądu Administracyjnego Niemiec.

 

29 - 31 maja 2016 r. Praga (Czechy)

Prezes NSA prof. Marek Zirk–Sadowski oraz Wiceprezes NSA prof. UŁ Jacek Chlebny – Prezes Izby Ogólnoadministracyjnej NSA wzięli udział w dorocznym Zgromadzeniu Ogólnym Stowarzyszenia Rad Stanu i Najwyższych Sądów Administracyjnych UE (ACA-Europe) oraz XXV Kolokwium Stowarzyszenia nt. Udostępniać czy chronić? Sądy administracyjne między Scyllą wolności dostępu do informacji a Charybdą prywatności. W spotkaniu uczestniczyła także pani Marta Piłaszewicz – Kulikowska  – Kierownik Zespołu Współpracy Krajowej i Międzynarodowej w Kancelarii Prezesa NSA. W trakcie kolokwium przedstawione zostały krajowe regulacje dotyczące cyberprzestępczości i zagrożenia dla baz danych wymiaru sprawiedliwości. Wiceprezes NSA, jako skarbnik Stowarzyszenia, dodatkowo wziął udział w posiedzeniu Zarządu ACA-Europe.

 

18 – 21 maja 2016 r. Waszyngton (Stany Zjednoczone)

Sędzia NSA prof. UŁ Bartosz Wojciechowski – naczelnik Wydziału Prawa Europejskiego w Biurze Orzecznictwa NSA oraz sędzia NSA Roman Wiatrowski wzięli udział w 19 Dorocznej Międzynarodowej Konferencji Sądownictwa (IJC – 19th Annual International Judicial Conference), współorganizowanej przez Fundację Rodziny Furth, Szkołę Prawa Uniwersytetu Michigan oraz Międzynarodową Fundację Systemów Wyborczych. Tegoroczna konferencja została poświęcona m.in. inicjatywom na rzecz urzeczywistniania zasady rządów prawa poprzez wzmacnianiu roli niezależnego sądownictwa, zarządzaniu sądami i wpływowi spraw, ochronie indywidualnych praw jednostki, transparencji i uzasadnianiu orzeczeń sądowych oraz transparencji i etyce sędziowskiej. W trakcie sesji tematycznej poświęconej zagadnieniu Transparencja a uzasadnienie sądowe (Transparency and Judical Reasoning) w charakterze panelisty wystąpił sędzia NSA Bartosz Wojciechowski.

 

6 maja 2016 r. Wilno (Litwa)

Sędzia NSA prof. UŁ Bartosz Wojciechowski – naczelnik Wydziału Prawa Europejskiego w Biurze Orzecznictwa NSA wziął udział w międzynarodowej konferencji naukowej nt. Efektywny wymiar sprawiedliwości: wyzwania i priorytety dla sądów (administracyjnych), podczas której przedstawił referat pt. Sądowe uzasadnienie jako ograniczenie uznania sędziego sądu administracyjnego. Wileńska konferencja została zorganizowana przez Litewskie Stowarzyszenie Sędziów, Komisję ds. Prawnych Sejmu Republiki Litewskiej, Wydział Prawa Uniwersytetu Wileńskiego, Litewski Instytut Prawa, Radę Sądownictwa Republiki Litewskiej oraz Europejskie Stowarzyszenie Sędziów Administracyjnych (AEAJ) z okazji jubileuszu 5-lecia Sekcji Sądów Administracyjnych Litewskiego Stowarzyszenia Sędziów, 25-lecia Litewskiego Instytutu Prawa oraz 375-lecia Wydziału Prawa Uniwersytetu Wileńskiego. Uczestniczyli w niej sędziowie sądów administracyjnych i przedstawiciele nauki z różnych europejskich państw m.in. z Litwy, Polski i Niemiec.

 

2-6 maja 2016 r. Stambuł (Turcja)

Wiceprezes NSA prof. UŁ Jacek Chlebny - Prezes Izby Ogólnoadministracyjnej NSA oraz sędzia NSA Antoni Hanusz reprezentowali Naczelny Sąd Administracyjny podczas 12 Kongresu Międzynarodowego Stowarzyszenia Najwyższych Sądów Administracyjnych (IASAJ) nt. Alternatywne metody rozstrzygania sporów w sprawach administracyjnych. W trakcie kongresu odbyło się również zebranie Zarządu IASAJ, na którym podjęto decyzję o poszerzeniu składu Zarządu o Naczelny Sąd Administracyjny.

 

21-22 kwietnia 2016 r. Wilno (Litwa)

Sędzia NSA prof. Andrzej Skoczylas oraz pani Marta Piłaszewicz-Kulikowska - główny specjalista w Kancelarii Prezesa NSA wzięli udział w seminarium organizowanym przez Najwyższy Sąd Administracyjny Litwy oraz Stowarzyszenie Rad Stanu i Najwyższych Sądów Administracyjnych UE (ACA-Europe), które poświęcone było problematyce uzasadnionych oczekiwań w prawie administracyjnym.

 

7-8 kwietnia 2016 r. Valletta (Malta)

Wiceprezes NSA prof. UŁ Jacek Chlebny - Prezes Izby Ogólnoadministracyjnej NSA uczestniczył w pierwszym spotkaniu grupy roboczej powołanej przez Europejski Urząd Wsparcia w sprawach Azylowych. Grupa została powołana w celu opracowywania materiałów szkoleniowych dla sędziów sądów państw członkowskich UE dotyczących zakończenia ochrony cudzoziemców. Jednocześnie wiceprezes NSA prof. UŁ Jacek Chlebny został koordynatorem tej grupy razem z panią Majella Twomey - członkiem irlandzkiego Trybunału Apelacyjnego do spraw Uchodźców.

 

2015 r.

 

2 grudnia 2015 r. Luksemburg

Sędzia NSA Roman Wiatrowski i sędzia NSA Sylwester Marciniak przysłuchiwali się rozprawie przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczącej pytania prejudycjalnego skierowanego przez Naczelny Sąd Administracyjny w sprawie sygn. akt I FSK 1563/13 (sygn. akt przed TSUE: C-40/15 Aspiro SA, dawniej BRE Ubezpieczenia).

 

23 czerwca 2015 r.

Wiceprezes NSA prof. UŁ Jacek Chlebny - Prezes Izby Ogólnoadministracyjnej NSA wziął udział w spotkaniu grupy roboczej Stowarzyszenia Rad Stanu i Najwyższych Sądów Administracyjnych UE (ACA-Europe) w Brukseli.

 

20-22 maja 2015 r.

Sędzia NSA prof. Jan Paweł Tarno uczestniczył w Międzynarodowej Konferencji Sądownictwa (IJC), która odbyła się w Antalya w Turcji. Tegoroczna Konferencja została poświęcona 4 zagadnieniom: 1) Stosunkowi prawa międzynarodowego do prawa krajowego w poszczególnych systemach prawnych; 2) Zarządzaniu wpływem spraw do poszczególnych sądów i roli (funkcji) Sądów Najwyższych; 3) Sędziowskiej niezależności (niezawisłości) i wpływom zewnętrznym na sędziów oraz 4) Wojnie z terroryzmem i zasadzie praworządności.

 

17-19 maja 2015 r.

Wiceprezes NSA prof. UŁ Jacek Chlebny - Prezes Izby Ogólnoadministracyjnej NSA wziął udział w seminarium, w zebraniu Zarządu oraz w Zgromadzeniu Ogólnym Stowarzyszenia Rad Stanu i Najwyższych Sądów Administracyjnych UE (ACA-Europe) w Brnie.

 

2014 r.

 

1-12 grudnia 2014 r. Londyn (Wielka Brytania)

Sędzia NSA prof. Joanna Sieńczyło-Chlabicz wzięła udział w stażu sędziowskim w Sądzie Najwyższym Wielkiej Brytanii w Londynie. Staż został zorganizowany przez Stowarzyszenie Rad Stanu i Najwyższych Sądów Administracyjnych UE (ACA-Europe).

 

7-8 listopada 2014 r.  Brno (Czechy)

Sędzia NSA prof. UŁ Jacek Chlebny - prezes WSA w Warszawie oraz pani Marta Piłaszewicz-Kulikowska - asystent specjalista ds. prawa europejskiego  w Biurze Orzecznictwa wzięli udział w seminarium Stowarzyszenia Rad Stanu i Najwyższych Sądów Administracyjnych UE (ACA-Europe). Pan Prezes dodatkowo wziął udział w zebraniu Zarządu ACA- Europe.

 

2-4 listopada 2014 r. Szanghaj (Chiny)

Sędzia NSA prof. Joanna Sieńczyło-Chlabicz wzięła udział w konferencji Word Jurist Assiociation, gdzie przedstawiła referat dotyczący naruszeń prawa autorskiego w internecie oraz koncepcji rozszerzenia zakresu dozwolonego użytku prywatnego i publicznego.

 

16-18 października 2014 r. Budapeszt (Węgry)

Sędzia NSA prof. Jerzy Stelmasiak oraz dr Agnieszka Wilk-Ilewicz - główny specjalista w Kancelarii Prezesa NSA wzięli udział w corocznej konferencji stowarzyszenia Forum Sędziów Unii Europejskiej na rzecz Środowiska (EUFJE).

 

3-4 września 2014 r. Luksemburg

Uczestnictwo sędziów NSA: Małgorzaty Niezgódki-Medek, Marka Kołaczka oraz Romana Wiatrowskiego w rozprawie przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu (sprawa o sygn. akt I FSK 221/12).

 

15-17 czerwca 2014 r. Paryż (Francja)

Sędzia NSA dr hab. Jacek Chlebny - prezes WSA w Warszawie oraz dr Agnieszka Wilk-Ilewicz - główny specjalista w Kancelarii Prezesa NSA wzięli udział w Zgromadzeniu Ogólnym Stowarzyszenia Rad Stanu i Najwyższych Sądów Administracyjnych UE (ACA-Europe) oraz w seminarium na temat krajowych sektorowych regulacji w zakresie gospodarki. Podczas spotkania przedstawiono sprawozdanie dotyczące przepisów regulacyjnych w Polsce i spraw rozstrzyganych w tym zakresie przez sądy administracyjne.

 

28-31 maja 2014 r. Kopenhaga (Dania)

Sędzia WSA prof. UJ Nina Półtorak - naczelnik Wydziału Prawa Europejskiego w Biurze Orzecznictwa wzięła udział w kongresie FIDE (Międzynarodowa Federacja Prawa Europejskiego).

 

21-23 maja 2014 r. Valetta (Malta)

Sędzia NSA prof. Zbigniew Kmieciak wziął udział w XVII Międzynarodowej Konferencji Sądownictwa.

 

19–20 maja 2014 r. Bukareszt (Rumunia)

Sędzia WSA dr Dagmara Dominik - Ogińskia oraz polska koordynatorka projektu dr Agnieszka Wilk-Ilewicz - główny specjalista w Kancelarii Prezesa NSA wzięły udział w konferencji podsumowującej projekt naukowy Niewykorzystany potencjał europejskiego dialogu sędziowskiego na przykładzie stosowania praw podstawowych przez sądy krajowe państw członkowskich zorganizowanej przez rumuńskiego partnera projektu – Krajową Szkołę Sądownictwa.

 

19-20 maja 2014 r. Bruksela (Belgia)

Sędzia WSA prof. UJ Nina Półtorak - naczelnik Wydziału Prawa Europejskiego w Biurze Orzecznictwa wzięła udział w konferencji pod patronatem Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich stowarzyszenia ReNEUAL, której przedmiotem była dyskusja na temat projektowanych zasad modelowych dotyczących procedur administracyjnych w prawie UE (Draft Model Rules on EU Administrative Procedural Law).

 

15-17 maja 2014 r. Wilno (Litwa)

Wiceprezes NSA prof. Marek Zirk-Sadowski - prezes Izby Finansowej NSA wziął udział w uroczystościach związanych z XV-leciem założenia sądów administracyjnych na Litwie.

 

9 maj 2014 r. Bruksela (Belgia)

Sędzia NSA dr hab. Jacek Chlebny - prezes WSA w Warszawie wziął udział w seminarium zorganizowanym przez Stowarzyszenie Rad Stanu i Najwyższych Sądów Administracyjnych UE (ACA-Europe) dotyczącym problematyki praw uchodźców oraz obywateli państw trzecich w świetle prawa Unii Europejskiej oraz przepisów Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.

 

9-10 maja 2014 r. Florencja (Włochy)

Sędzia WSA prof. UJ Nina Półtorak - naczelnik Wydziału Prawa Europejskiego w Biurze Orzecznictwa, sędzia WSA Teresa Kurcyusz-Furmanik (Gliwice), sędzia WSA Małgorzata Jarecka (Warszawa), sędzia WSA dr Mirosław Gdesz (Warszawa), sędzia WSA Marek Krawczak (Warszawa) oraz krajowa koordynatorka projektu dr Agnieszka Wilk-Ilewicz - główny specjalista w Kancelarii Prezesa NSA wzięli udział w konferencji organizowanej przez Europejski Instytut Uniwersytecki we Florencji w ramach projektu Niewykorzystany potencjał europejskiego dialogu sędziowskiego na przykładzie stosowania praw podstawowych przez sądy krajowe państw członkowskich.

 

5-6 marca 2014 r. Luksemburg

Sędzia NSA Roman Wiatrowski oraz pan Piotr Wróbel - asystent specjalista ds. prawa europejskiego w Biurze Orzecznictwa przysłuchiwali się rozprawie przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

 

31 stycznia - 1 lutego 2014r. Florencja (Włochy)

W ramach projektu Niewykorzystany potencjał europejskiego dialogu sędziowskiego na przykładzie stosowania praw podstawowych przez sądy krajowe państw członkowskich w Europejskim Instytucie Uniwersyteckim odbyły się wa­rsztaty Wolność wypowiedzi, w których udział wzięli sędzia WSA prof. UJ Nina Półtorak - naczelnik Wydziału Prawa Europejskiego w Biurze Orzecznictwa, sędzia NSA dr. hab. Jacek Chlebny - prezes WSA w Warszawie (członkowie Komitetu Sterującego) oraz sędziowie WSA: Ewa Michna (Kraków), Walentyna Długaszewska (Poznań), Agnieszka Góra-Błaszczykowska (Warszawa) i Marek Krawczak (Warszawa).

 

30 stycznia – 1 lutego 2014 r. Strasburg (Francja)         

Wiceprezes NSA dr Andrzej Kisielewicz - prezes Izby Gospodarczej NSA uczestniczył w seminarium oraz inauguracji roku orzeczniczego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.