Struktura organizacyjna NSA

 

PREZESNACZELNEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO

 

Marek Zirk-Sadowski - Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego

 

Sekretariat
Dariusz Rosiak
e- mail: prezesnsa@nsa.gov.pl
tel.: 22 827 79 43
       22 551 67 00
fax: 22 827 66 87


Izba Finansowa

Wiceprezes NSA

Prezes Izby Finansowej
Jan Rudowski

Kierownik Sekretariatu
Dorota Lato
e-mail: izbafin@nsa.gov.pl
tel.: 22 551 63 00
fax: 22 551 63 05

Izba Finansowa sprawuje nadzór nad orzecznictwem wojewódzkich sądów administracyjnych w sprawach zobo­wiązań podatkowych i innych świadczeń pieniężnych, do których stosują się przepisy podatkowe, oraz o egzekucji świadczeń pieniężnych.

Symbolowa właściwość spraw
6110, 6112-6119


Izba Gospodarcza

 

Joanna Sieńczyło-Chlabicz (od dnia 10 kwietnia 2020 r. z upoważnienia Prezesa NSA wykonuje czynności z zakresu administracji sądowej związane z działalnością Izby Gospodarczej)

Kierownik Sekretariatu
Renata Woźniak
e-mail: izbagosp@nsa.gov.pl
tel.: 22 551 64 00
fax: 22 551 64 09

Izba Gospo­darcza sprawuje nadzór nad orzecznictwem wojewódzkich sądów administra­cyjnych w sprawach działalności gospodarczej, ochrony własności przemys­łowej, budżetu, dewizowych, papierów wartościowych, bankowości, ubezpie­czeniowych, ceł, cen, stawek taryfowych oraz opłat.

Symbolowa właściwość spraw:
6017, 602, 6033, 6035, 6037, 6038, 604, 606, 6075, 608, 6111, 6124, 6167, 617, 6203, 6204, 622, 623, 625, 630, 6310, 6338, 635, 637, 646, 651, 652, 653, 655


Izba Ogólnoadministracyjna

 

Prezes Izby Ogólnoadministracyjnej
Jacek Chlebny -  (w związku z upływem kadencji od dnia 10 kwietnia 2020 r. z upoważnienia Prezesa NSA wykonuje czynności z zakresu administracji sądowej związane z działalnością Izby Ogólnoadministracyjnej)

Kierownik Sekretariatu
Małgorzata Malewska
e-mail: izbaadm@nsa.gov.pl
tel.: 22 551 62 00
fax: 22 551 62 05

Izba Ogólno­administracyjna NSA sprawuje nadzór nad orzecznictwem wojewódzkich sądów administracyjnych w pozostałych sprawach administracyjnych, w szczegól­ności w sprawach z zakresu budownictwa i nadzoru budowlanego, zagospoda­rowania przestrzennego, gospodarki wodnej, ochrony środowiska, rolnictwa, lecznictwa, zatrudnienia, ustroju samorządu terytorialnego, gospodarki nieru­chomościami, prywatyzacji mienia, powszechnego obowiązku wojskowego, spraw wewnętrznych, a także cen, opłat i stawek taryfowych - związanych ze sprawami należącymi do właściwości tej Izby.

Symbolowa właściwość spraw:
6010-6016, 6018, 6019, 6030-6032, 6034, 6036, 6039, 605, 6070-6074, 6076, 6079, 609, 610, 6120-6123, 6129, 613-615, 6160-6166, 6168, 6169, 618, 619, 6200-6202, 6205, 6209, 621, 624, 626-629, 6311-6313, 6319, 632, 6330-6337, 6339, 634, 636, 645-650, 654


Biuro Orzecznictwa

Dyrektor Biura Orzecznictwa
Roman Hauser

Sekretariat
Marta Szustkiewicz 
tel.: 22 551 66 00

Z-ca Dyrektora BO
Jerzy Siegień

Sekretariat
tel.: 22 551 66 30
fax: 22 551 66 90
e-mail: borzecznictwa@nsa.gov.pl

Wydziały w Biurze Orzecznictwa:

Wydział I - Naczelnik Wydziału Marian Wolanin
Wydział II - Naczelnik Wydziału Arkadiusz Despot-Mładanowicz
Wydział III - Naczelnik Wydziału Artur Mudrecki
Wydział IV - Naczelnik Wydziału Joanna Kabat-Rembelska
Wydział V - Naczelnik Wydziału Bartosz Wojciechowski

 


Wydział Prawa Europejskiego
Naczelnik Wydziału
Bartosz Wojciechowski
tel.: 22 551 66 30
e-mail: wpe@nsa.gov.pl


Wydział Informacji Sądowej
Przewodniczący Wydziału - Rzecznik Prasowy
Sylwester Marciniak
tel.: 22 551 65 01

Kierownik Sekretariatu
Małgorzata Stojanowska
tel.: 22 551 65 00
fax: 22 551 65 06

Zastępca Przewodniczącego Wydziału
Wojciech Jakimowicz
 

Informacja o sprawach w toku (Czytelnia Akt)
tel.: 22 551 65 55
       22 828 95 19
e-mail: informacje@nsa.gov.pl

Informacja o właściwości sądu oraz wnioski dotyczące działalności sądu
tel.: 22 828 95 19
e-mail: informacje@nsa.gov.pl

 


KANCELARIA PREZESA NSA
Szef Kancelarii Prezesa
Zbigniew Dyzio

Sekretariat
Wanda Michalska
tel.: 22 827 67 75
fax: 22 826 75 06

Z-ca Szefa Kancelarii Prezesa
Paweł Maszkiewicz

Sekretariat
Dorota Augustyniak
tel.: 22 827 94 35
fax: 22 551 68 10

 

Z-ca Szefa Kancelarii Prezesa

Hieronim Kulczycki 

Sekretariat
tel.: 22 551 67 71
fax: 22 551 68 57


Wydział Organizacyjno-Prawny
Naczelnik Wydziału
Mieszko Nowicki
tel: 22 551 66 10
fax: 22 551 66 59

Wydział ds. Sędziów, Asesorów i Referendarzy
Naczelnik Wydziału
Jadwiga Grudzień
Sekretariat
Katarzyna Radlińska
tel.: 22 551 67 30
fax: 22 551 67 91

Wydział Finansowo Budżetowy
Naczelnik Wydziału
Agnieszka Dziedzic
tel: 22 551 67 04
fax: 22 827 84 06

Wydział Spraw Ogólnych i Osobowych
Naczelnik Wydziału
Iwona Rymarz-Mańka
Sekretariat
Justyna Sas
tel.: 22 551 67 50
fax: 22 551 67 90

Wydział Administracyjno-Gospodarczy
Naczelnik Wydziału
p.o. Hieronim Kulczycki
e-mail: wag@nsa.gov.pl
tel.: 22 551 67 70
fax: 22 551 68 57
 

Wydział Techniki i Inwestycji
p.o. Naczelnika Wydziału
Krystyna Cichocka
Sekretariat
Grażyna Bereżnicka
tel.: 22 551 66 80
fax: 22 826 74 49

Wydział Informatyki
Naczelnik Wydziału
Patrycja Węgrzynowicz
tel.: 22 551 68 20
fax: 22 551 68 37
 


BibliotekaUrszula Radziuk
Danuta Szcześniak
tel.: 22 551 65 24
fax: 22 551 65 25