Biuro Orzecznictwa

Prof. dr hab. Roman Hauser

Dyrektor Biura Orzecznictwa NSA

 

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Stopień naukowy doktora nauk prawnych uzyskał w 1979 r., a w 1988 r. - stopień doktora habilitowanego. W 2009 r. otrzymał tytuł profesora nauk prawnych. Jest zatrudniony na UAM w charakterze profesora zwyczajnego.

Sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego od dnia 5 sierpnia 1991 r. Po raz pierwszy na stanowisko Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego został powołany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 20 maja 1992 r. Po upływie sześcioletniej kadencji, ponownie został powołany na urząd Prezesa NSA. W latach 2004-2010 pełnił funkcję dyrektora Biura Orzecznictwa, a od 2006 r. - wiceprezesa NSA. Z dniem 23 maja 2010 r., został powołany, po raz trzeci, na stanowisko Prezesa NSA, które sprawował do 2015 r. W latach 2016-2019 był naczelnikiem wydziału gromadzenia i publikacji orzeczeń sądów administracyjnych w Biurze Orzecznictwa NSA. Z dniem 26 marca 2019 r. został powołany na stanowisko dyrektora Biura Orzecznictwa NSA.

Współautor założeń teoretycznych i współtwórca reformy sądownictwa administracyjnego, wprowadzającej dwuinstancyjny model postępowania sądowoadministracyjnego w Polsce. Autor kilkuset opracowań naukowych (monografii, komentarzy, podręczników, artykułów, glos i recenzji), których tematyka koncentruje się głównie wokół zagadnień ustrojowych prawa administracyjnego materialnego i postępowania administracyjnego.

Za wybitne zasługi dla sądownictwa administracyjnego oraz za osiągnięcia w pracy naukowej odznaczony w 2004 r. Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski. W 2000 r. został uhonorowany Orderem Zasługi Republiki Włoskiej II klasy zaś w 2015 r. Medalem „Zasłużony dla Wymiaru Sprawiedliwości – Bene Merentibus Iustitiae”.