Informacja w trybie art. 88a u.p.u.s.p.

 

W związku ze stanem epidemii ogłoszonym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i wynikające z niego znaczne ograniczenia w przemieszczaniu się osób oraz z uwagi na ograniczony zakres działalności Naczelnego Sądu Administracyjnego w związku z zagrożeniem zarażenia wirusem SARS-CoV-2, nie jest możliwe opublikowanie oświadczeń sędziów NSA, o których stanowi art. 88a ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. 2020 r., poz. 365) w termie określonym w przepisach prawa.

Zgodnie z art. 15zzr ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374) w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 bieg przewidzianych przepisami prawa administracyjnego terminów nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres.

Rejestr zmian
Data utworzenia:
Utworzył:
Data ostatniej publikacji:
Opublikował: