ONSAiWSA

Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych

Dwumiesięcznik wydawany na podstawie art. 42 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2188) i zarządzenia nr 12 Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 18 czerwca 2004 r. w sprawie wydawania zbioru urzędowego orzeczeń sądów administracyjnych.
 

Wydawca - Naczelny Sąd Administracyjny
 

Celem jest udostępnienie w jak najszerszym zakresie orzeczeń sądów administracyjnych, które uznano za reprezentatywne dla linii orzecznictwa. W zbiorze są publikowane wszystkie uchwały i orzeczenia składów powiększonych Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz wybrane orzeczenia składów zwykłych, a także sądów wojewódzkich.
Zbiór jest adresowany przede wszystkim do organów administracji publicznej, a także do przedstawicieli szeroko rozumianych zawodów prawniczych. Ukazuje się od 1982 r.
Orzeczenia kwalifikuje do publikacji Kolegium działające przy osobie Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego, a opracowuje do druku zespół redakcyjny w składzie:

 

Przewodniczący Kolegium Redakcyjnego:

  • Prezes NSA Jacek Chlebny

 

Zastępcy Przewodniczącego Kolegium Redakcyjnego:

  • s. NSA Roman Marek Hauser
  • s. NSA Bartosz Adam Wojciechowski

 

Członkowie Kolegium Redakcyjnego:

  • Prezes Izby Finansowej
  • Prezes Izby Gospodarczej
  • Prezes Izby Ogólnoadministracyjnej
  • s. NSA Tamara Dziełakowska
  • s. NSA Joanna Kabat-Rembelska
  • s. NSA Krzysztof Winiarski

 

Druk zarządza Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego.

 

Dystrybucję zbioru urzędowego prowadzi Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska sp. z o.o. 
ul. Przyokopowa 33
01-208 Warszawa

Link do strony Wydawnictwa Wolters Kluwer Polska sp. z o.o. 


Dział Czasopism

e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl

tel. +48 22 535 82 03, faks +48 22 535 80 01
Infolinia: 801 044 545