Opcje wyszukania

Wyszukane posiedzenia: 81
Sygnatura Data Godz. Sala Typ Symbol Sygnatura WSA Skład sędziowski Przedmiot / Wynik
I GSK 1785/18 2021-09-24 Sala B niejawne 6559 V SA/Wa 2230/16 B. Mleczko-Jabłońska (spr.) określenie przypadającej do zwrotu kwoty dofinansowania z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej
I GSK 1940/18 2021-09-24 Sala B niejawne 6559 V SA/Wa 539/16 B. Mleczko-Jabłońska (spr.) określenie przypadającej do zwrotu kwoty dofinansowania z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej
I GSK 235/21 2021-09-24 Sala B niejawne 6401/6536 III SA/Gl 340/20 H. Kamińska (spr.)
B. Mleczko-Jabłońska
T. Smoleń
szczegółowe zasady, sposób i tryb udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym
I GSK 252/21 2021-09-24 Sala B niejawne 6537 III SA/Łd 636/20 H. Kamińska
B. Mleczko-Jabłońska (spr.)
T. Smoleń
odmowa przywrócenia terminu do złożenia zarzutów na postępowanie egzekucyjne
I GSK 256/21 2021-09-24 Sala B niejawne 6537 III SA/Po 424/20 H. Kamińska
B. Mleczko-Jabłońska
T. Smoleń (spr.)
obciążenie wierzyciela kosztami postępowania egzekucyjnego
I GSK 261/21 2021-09-24 Sala B niejawne 6539 V SA/Wa 1549/19 H. Kamińska
P. Kraczowski (spr.)
B. Mleczko-Jabłońska
nakaz zwrotu środków przekazanych tytułem dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych
I GSK 265/21 2021-09-24 Sala B niejawne 6532 I SA/Kr 1226/19 H. Kamińska
P. Kraczowski (spr.)
B. Mleczko-Jabłońska
odmowa przyznania dotacji celowej ze środków z budżetu miasta
I GSK 288/21 2021-09-24 Sala B niejawne 6537 I SA/Gd 756/20 H. Kamińska
B. Mleczko-Jabłońska
T. Smoleń (spr.)
odmowa umorzenia postępowania egzekucyjnego
I GSK 289/21 2021-09-24 Sala B niejawne 6537 I SA/Gd 2171/19 H. Kamińska (spr.)
B. Mleczko-Jabłońska
T. Smoleń
zarzuty w postępowaniu egzekucyjnym
I GSK 290/21 2021-09-24 Sala B niejawne 6537 I SA/Gd 2173/19 H. Kamińska
B. Mleczko-Jabłońska (spr.)
T. Smoleń
zarzuty w postępowaniu egzekucyjnym
I GSK 297/21 2021-09-24 Sala B niejawne 6550 III SA/Po 365/20 H. Kamińska (spr.)
B. Mleczko-Jabłońska
T. Smoleń
płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego
I GSK 300/21 2021-09-24 Sala B niejawne 6550 I SA/Sz 733/20 H. Kamińska
B. Mleczko-Jabłońska (spr.)
T. Smoleń
przyznanie płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego
I GSK 312/21 2021-09-24 Sala B niejawne 6536 III SA/Po 134/20 H. Kamińska
P. Kraczowski (spr.)
B. Mleczko-Jabłońska
odmowa wszczęcia postępowania w sprawie umorzenia należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne
I GSK 342/21 2021-09-24 Sala B niejawne 6550 I SA/Ke 394/20 H. Kamińska
B. Mleczko-Jabłońska
T. Smoleń (spr.)
płatości w ramach systemów wsparcia bezpośredniego
I GSK 412/21 2021-09-24 Sala B niejawne 6536 I SA/Sz 870/20 H. Kamińska
P. Kraczowski (spr.)
B. Mleczko-Jabłońska
odmowa zwolnienia z opłacenia należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne
I GSK 485/21 2021-09-24 Sala B niejawne 6536 I SA/Sz 719/20 H. Kamińska (spr.)
B. Mleczko-Jabłońska
T. Smoleń
odmowa zwolnienia z opłacenia należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne
I GSK 504/21 2021-09-24 Sala B niejawne 6536 I SA/Sz 720/20 H. Kamińska
B. Mleczko-Jabłońska (spr.)
T. Smoleń
odmowa zwolnienia z opłacenia należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne
I GSK 505/21 2021-09-24 Sala B niejawne 6536 I SA/Sz 721/20 H. Kamińska
B. Mleczko-Jabłońska
T. Smoleń (spr.)
odmowa zwolnienia z opłacenia należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne
I GSK 1024/21 2021-09-24 Sala B niejawne 6300 I SA/Bk 153/21 H. Kamińska (spr.) określenie kwoty długu celnego

Odmówiono wstrzymania wykonania decyzji
I GSK 1051/21 2021-09-24 Sala B niejawne 6532 I SA/Kr 395/21 H. Kamińska (spr.) wystąpienie pokontrolne dotyczące nieprawidłowości w zakresie wykorzystania części dotacji

Oddalono skargę kasacyjną
I GSK 1074/21 2021-09-24 Sala B niejawne 6539 V SA/Wa 846/21 B. Mleczko-Jabłońska (spr.) odmowa przyznania świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników objętych przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy w następstwie wystąpien
I GSK 1079/21 2021-09-24 Sala B niejawne 6559 III SA/Gl 364/21 B. Mleczko-Jabłońska (spr.) negatywna ocena projektu
I GSK 1086/21 2021-09-24 Sala B niejawne 6532 III SA/Po 98/21 H. Kamińska (spr.) uchylenie decyzji w sprawie zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem podlegającej zwrotowi do budżetu miasta

Oddalono skargę kasacyjną
I GZ 222/21 2021-09-24 Sala B niejawne 6550 I GZ 400/20 H. Kamińska (spr.) odmowa przyznania płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego

Odrzucono skargę o wznowienie postępowania sądowego
I GZ 274/21 2021-09-24 Sala B niejawne 6532 I SA/Kr 595/19 H. Kamińska (spr.) określenie kwoty dotacji oświatowej wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem podlegającej zwrotowi do budżetu powiatu

Uchylono zaskarżone postanowienie i wstrzymano wykonanie
I GZ 275/21 2021-09-24 Sala B niejawne 6532 I SA/Kr 596/19 H. Kamińska (spr.) określenie kwoty dotacji oświatowej wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem podlegającej zwrotowi do budżetu powiatu

Uchylono zaskarżone postanowienie i wstrzymano wykonanie
I GZ 276/21 2021-09-24 Sala B niejawne 6300 V SA/Wa 1065/21 H. Kamińska (spr.) odmowa umorzenia długu celnego

Oddalono zażalenie
I GZ 277/21 2021-09-24 Sala B niejawne 6537 I SA/Gl 1599/20 B. Mleczko-Jabłońska (spr.) uznanie zarzutu w postępowaniu egzekucyjnym za nieuzasadniony
I GZ 278/21 2021-09-24 Sala B niejawne 6536 I SA/Op 275/21 B. Mleczko-Jabłońska (spr.) odmowa prawa zwolnienia z opłacenia należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne
I GZ 279/21 2021-09-24 Sala B niejawne 6536 I SA/Sz 497/21 B. Mleczko-Jabłońska (spr.) odmowa prawa do zwolnienia z opłacenia należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne
I GZ 280/21 2021-09-24 Sala B niejawne 658/6550 I SAB/Ke 3/21 B. Mleczko-Jabłońska (spr.) bezczynność organu w sprawie wniosku o przyznanie płatności
I GZ 281/21 2021-09-24 Sala B niejawne 6536 I SA/Op 216/21 B. Mleczko-Jabłońska (spr.) odmowa umorzenia należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne
III OSK 373/21 2021-09-24 Sala B niejawne 6197 IV SA/Gl 767/17 W. Jakimowicz
M. Kotulski (spr.)
O. Żurawska - Matusiak
Propozycja określająca warunki zatrudnienia w ramach korpusus służby cywilnej
III OSK 434/21 2021-09-24 Sala B niejawne 6140 II SA/Wa 1375/17 W. Jakimowicz (spr.)
M. Kotulski
O. Żurawska - Matusiak
Odmowa poparcia wniosku o nadanie tytułu naukowego
III OSK 1015/21 2021-09-24 Sala B niejawne 658/6480 II SAB/Wa 324/18 W. Jakimowicz (spr.)
M. Kotulski
O. Żurawska - Matusiak
Bezczynność organu w przedmiocie rozpatrzenia pkt 3 wniosku z dnia 03.04.2018 r. o udostępnienie informacji publicznej
III OSK 1022/21 2021-09-24 Sala B niejawne 659/6192 II SAB/Wa 449/18 W. Jakimowicz
M. Kotulski (spr.)
O. Żurawska - Matusiak
Przewlekłe prowadzenie postępowania przez organ w przedmiocie rozpatrzenia wniosku z dn. 16.10.2017.r. o wyłączenie stosowania przepisów prawa - art. 149 § 2 (g,s)
III OSK 1231/21 2021-09-24 Sala B niejawne 6196 II SA/Wa 1022/18 W. Jakimowicz
M. Kotulski
O. Żurawska - Matusiak (spr.)
Zwolnienie ze służby
III OSK 1270/21 2021-09-24 Sala B niejawne 6192 II SA/Wa 1206/18 W. Jakimowicz
M. Kotulski
O. Żurawska - Matusiak (spr.)
Zwolnienie ze służby
III OSK 1882/21 2021-09-24 Sala B niejawne 6192 II SA/Wa 556/19 W. Jakimowicz
M. Kotulski
O. Żurawska - Matusiak (spr.)
Odmowa przyznania prawa do wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat za okres pracy w gospodarstwie rolnym
III OSK 2074/21 2021-09-24 Sala B niejawne 6411/6144 III SA/Łd 491/19 W. Jakimowicz
M. Kotulski (spr.)
O. Żurawska - Matusiak
Nadanie nazwy zespołowi szkół
III OSK 2527/21 2021-09-24 Sala B niejawne 658/6480 II SAB/Wa 425/19 W. Jakimowicz (spr.)
M. Kotulski
O. Żurawska - Matusiak
Bezczynność organu w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej na wniosek z 15 maja 2019 r.
III OSK 3944/21 2021-09-24 Sala B niejawne 6391/645 II SA/Rz 27/20 W. Jakimowicz (spr.) Powstrzymanie ideologii LGBT
III OSK 4444/21 2021-09-24 Sala B niejawne 650 II SA/Wa 128/20 W. Jakimowicz
M. Kotulski (spr.)
O. Żurawska - Matusiak
Odmowa przyznania renty rodzinnej w drodze wyjątku
III OSK 4972/21 2021-09-24 Sala B niejawne 6392/645 III SA/Lu 312/20 W. Jakimowicz (spr.) Powstrzymywanie ideologii gender i "LGBT"
III OW 139/21 2021-09-24 Sala B niejawne 643/645 W. Jakimowicz (spr.) Spór o właściwość -rozstrzygnięcie kompetencji
III OZ 403/21 2021-09-24 Sala B niejawne 6145 III SA/Gd 166/21 O. Żurawska - Matusiak (spr.) Powierzenie stanowiska Wicedyrektora Samorządowego Zespołu Szkół w Gniewinie

Sprostowano niedokładności, błędy pisarskie, rachunkowe lub inne oczywiste omyłki
III OZ 625/21 2021-09-24 Sala B niejawne 6480 II SA/Kr 207/16 W. Jakimowicz (spr.) Udostępnienie informacji publicznej
III OZ 626/21 2021-09-24 Sala B niejawne 6480 II SA/Kr 207/16 W. Jakimowicz (spr.) Udostępnienie informacji publicznej
III OZ 628/21 2021-09-24 Sala B niejawne 6192 III SA/Kr 1231/20 O. Żurawska - Matusiak (spr.) Rozpoznanie skargi na działanie organu w przedmiocie załatwienia podania

Oddalono zażalenie
III OZ 637/21 2021-09-24 Sala B niejawne 6480 II SO/Wa 12/21 O. Żurawska - Matusiak (spr.) Wymierzenie organowi grzywny za nieprzekazanie w terminie skargi wraz z aktami sprawy - art. 55 § 1

Oddalono zażalenie
III OZ 654/21 2021-09-24 Sala B niejawne 645 IV SO/Po 7/21 O. Żurawska - Matusiak (spr.) Wymierzenie organowi grzywny za nieprzekazanie skargi oraz akt sprawy i odpowiedzi na skargę

Oddalono zażalenie
III OZ 655/21 2021-09-24 Sala B niejawne 6139 II SA/Po 653/20 O. Żurawska - Matusiak (spr.) Środowiskowe uwarunkowania

Oddalono zażalenie
III OZ 656/21 2021-09-24 Sala B niejawne 658/6480 II SAB/Wa 446/18 O. Żurawska - Matusiak (spr.) Bezczynność organu w przedmiocie rozpatrzenia wniosku z dnia 26 września 2018 r. o udostępnienie informacji publicznej

Umorzono postępowanie zażaleniowe
Zwrot kosztów postępowania
III OZ 657/21 2021-09-24 Sala B niejawne 6480 IV SA/Wr 461/20 O. Żurawska - Matusiak (spr.) Stwierdzenie niedopuszczalności odwołania w sprawie udzielenia informacji publicznej

Oddalono zażalenie
III OZ 659/21 2021-09-24 Sala B niejawne 658/6146 II SAB/Wa 118/21 O. Żurawska - Matusiak (spr.) Bezczynność organu w przedmiocie wypłaty stypendium szkolnego w pełnej wysokości

Oddalono zażalenie
III OZ 679/21 2021-09-24 Sala B niejawne 6196 II SA/Wa 2059/18 W. Jakimowicz (spr.) Odmowa zmiany decyzji ostatecznej dotyczącej uznania funkcjonariusza zwolnionego ze służby za inwalidę lub uznania za niezdolnego do samodzielnej egzystencji
III OZ 680/21 2021-09-24 Sala B niejawne 6196 II SA/Wa 2059/18 W. Jakimowicz (spr.) Odmowa zmiany decyzji ostatecznej dotyczącej uznania funkcjonariusza zwolnionego ze służby za inwalidę lub uznania za niezdolnego do samodzielnej egzystencji
I OSK 4260/18 2021-09-24 Sala D niejawne 6120 IV SA/Wa 3396/17 E. Kremer (spr.)
M. Dybowski
A. Łaskarzewska
Wprowadzenie zmian do operatu ewidencji gruntów
I OSK 4262/18 2021-09-24 Sala D niejawne 6180 IV SA/Wa 32/18 E. Kremer
M. Dybowski
A. Łaskarzewska (spr.)
Ustalenie odszkodowania
I OSK 4296/18 2021-09-24 Sala D niejawne 6391/6079 II SA/Kr 26/18 E. Kremer
M. Dybowski
A. Łaskarzewska (spr.)
Wyłączenie ze sprzedaży lokali mieszkalnych usytuowanych w budynku położonym w Krakowie przy ul. Dekerta 4
I OSK 4313/18 2021-09-24 Sala D niejawne 6180 IV SA/Wa 2987/17 E. Kremer
M. Dybowski (spr.)
A. Łaskarzewska
Ustalenie odszkodowania
I OSK 4315/18 2021-09-24 Sala D niejawne 6122 II SA/Ke 423/18 E. Kremer
M. Dybowski (spr.)
A. Łaskarzewska
Koszty postępowania rozgraniczeniowego
I OSK 4338/18 2021-09-24 Sala D niejawne 6120 II SA/Rz 157/18 E. Kremer (spr.)
M. Dybowski
A. Łaskarzewska
Odrzucenie zarzutów do danych ewidencji działki
I OSK 4339/18 2021-09-24 Sala D niejawne 6120 II SA/Rz 713/18 E. Kremer (spr.)
M. Dybowski
A. Łaskarzewska
Umorzenie postępowania administracyjnego dot. doprowadzenia do zgodności z obowiązującymi standardami technicznymi danych ewidencyjnych
I OSK 4350/18 2021-09-24 Sala D niejawne 6073 II SA/Łd 241/18 E. Kremer
M. Dybowski (spr.)
A. Łaskarzewska
Opłata adiacencka
I OSK 4352/18 2021-09-24 Sala D niejawne 6391/6032 II SA/Ol 504/18 E. Kremer
M. Dybowski
A. Łaskarzewska (spr.)
Ustalenie wysokości opłat obowiązujących w 2018 r. za usunięcie pojazdu z drogi w trybie art. 130 a ustawy z dn. 20.06.1997 r. -Prawo o ruchu drogowym i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości opłat wynikających z kosztów powstałych w pr
I OSK 403/20 2021-09-24 Sala D niejawne 6322 II SA/Rz 957/19 A. Łaskarzewska (spr.) Zobowiązanie do zwrotu należności z tytułu opłat za pobyt w domu pomocy społecznej

Odmówiono wstrzymania wykonania decyzji
I OSK 1071/20 2021-09-24 Sala D niejawne 6079 I SA/Wa 1597/19 M. Dybowski (spr.) Odmowa wznowienia postępowania w sprawie prawa do rekompensaty za pozostawienie nieruchomości poza obecnymi granicami RP
I OSK 2524/20 2021-09-24 Sala D niejawne 6180 II SA/Bd 935/19 E. Kremer
M. Dybowski
A. Łaskarzewska (spr.)
Ustalenie odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość
I OSK 282/21 2021-09-24 Sala D niejawne 6329 I SA/Wa 2389/19 M. Dybowski (spr.) Zwrot nienależnie pobranego zasiłku pielęgnacyjnego
I OSK 282/21 2021-09-24 Sala D niejawne 6329 I SA/Wa 2389/19 E. Kremer
M. Dybowski (spr.)
A. Łaskarzewska
Zwrot nienależnie pobranego zasiłku pielęgnacyjnego
I OSK 399/21 2021-09-24 Sala D niejawne 6120 II SA/Ke 450/20 M. Dybowski (spr.) Odmowa aktualizacji ewidencji gruntów i budynków
I OSK 580/21 2021-09-24 Sala D niejawne 6123 III SA/Kr 1174/20 A. Łaskarzewska (spr.) Przyjęcie do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego operatu technicznego pod numerem P.1261.2019.2483

Uchylono zaskarżone postanowienie
I OSK 1370/21 2021-09-24 Sala D niejawne 6180 I SA/Wa 2612/20 M. Dybowski (spr.) Ustalenie odszkodowania za nieruchomość
I OZ 274/21 2021-09-24 Sala D niejawne 6329 III SA/Gd 208/21 M. Dybowski (spr.) Odmowa wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie uchylenia decyzji o przyznaniu świadczeń z funduszu alimentacyjnego
I OZ 287/21 2021-09-24 Sala D niejawne 6320 III SA/Kr 613/21 E. Kremer (spr.) Zasiłek celowy

Oddalono zażalenie
I OZ 288/21 2021-09-24 Sala D niejawne 6320 III SA/Kr 614/21 E. Kremer (spr.) Zasiłek celowy

Oddalono zażalenie
I OZ 289/21 2021-09-24 Sala D niejawne 6320 III SA/Kr 615/21 E. Kremer (spr.) Zasiłek celowy

Oddalono zażalenie
I OZ 290/21 2021-09-24 Sala D niejawne 6320 III SA/Kr 616/21 E. Kremer (spr.) Zasiłek celowy

Oddalono zażalenie
I OZ 314/21 2021-09-24 Sala D niejawne 6122 I SA/Wa 798/20 A. Łaskarzewska (spr.) Odmowa stwierdzenia nieważności decyzji dot. rozgraniczenia nieruchomości

Uchylono zaskarżone zarządzenie
I OZ 315/21 2021-09-24 Sala D niejawne 6122 I SA/Wa 798/20 A. Łaskarzewska (spr.) Odmowa stwierdzenia nieważności decyzji dot. rozgraniczenia nieruchomości

Zwrócono zażalenie do WSA w celu usunięcia dostrzeżonych braków


Opracowanie strony: Wydział Informatyki - Naczelny Sąd Administracyjny - 2014-2021