Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Wstęp

Naczelny Sąd Administracyjny zobowiązuje się zapewnić dostępność swoich stron internetowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie serwisu internetowego Naczelnego Sądu Administracyjnego WWW i BIP oraz aplikacji webowych: Internetowa Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych i Portal Akt Sądowych Sądownictwa Administracyjnego.

Data publikacji strony internetowej: 2014-12-24.

Data publikacji deklaracji dostępności: 2019-11-05

Data ostatniej aktualizacji: 2021.03.25

 

Dostępność cyfrowa

Serwis WWW i BIP został zaprojektowany tak, aby był możliwy do obsłużenia dla jak najszerszej grupy użytkowników, niezależnie od używanej technologii, oprogramowania lub posiadanej dysfunkcji. System strony WWW i BIP jest zgodny ze standardem WCAG na poziomie min. AA. (TEST) potwierdzający wysoki stopień dostępności publikowanych stron dla osób niepełnosprawnych: niedowidzących oraz niewidomych i ociemniałych, a także osób z innymi typami niepełnosprawności (ruchowymi, słuchowymi, poznawczymi).

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • brak opisów zdjęć w formie tekstu alternatywnego,

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące:

 • zmiana wielkości czcionki,
 • wersja tekstowa,
 • zmiana kontrastu.

Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych np.: NVDA, Windows-Eyes czy JAWS.

Obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy myszki, jak i wyłącznie samej klawiatury z wykorzystaniem standardowych klawiszy skrótu:

 • TAB – przejście do kolejnego elementu (odnośnika),
 • SHIFT+TAB – przejście do poprzedniego elementu (odnośnika),
 • ENTER – wejście w element (odnośnik),
 • HOME – przejście na górę strony,
 • END – przejście na dół strony,
 • Strzałki kierunkowe – nawigowanie góra-dół strony.

Strony www/bip są zgodne z wymaganiami dostępności w zakresie wymagań technicznych obejmujących m.in. czcionki, kontrast, mechanizmy nawigacyjne, w szczególności obsługę przy pomocy myszki oraz klawiatury, rozpoznawalność serwisu przez programy czytające dla osób niewidomych, jak również na ukończeniu są prace modernizacyjne, zapewniające pełną zgodność z wymaganiami dostępności, w szczególności w zakresie opisów i materiałów merytorycznych.

Aplikacja webowa Internetowa Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • Internetowa Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych (TEST1):
 • brak możliwości zmiany kontrastu,
 • zmiana wielkości czcionki, alternatywnie tylko z wykorzystaniem funkcji przeglądarki internetowej,
 • brak opisów ikon graficznych (np.: kalendarz, lupa) w formie tekstu alternatywnego,
 • niektóre elementy wejściowe formularza mają więcej niż jedną powiązaną etykietę bądź nie mają jej wcale.

Aplikacja webowa Portal Akt Sądowych Sądownictwa Administracyjnego jest w pełni   zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

 • Portal Akt Sądowych Sądów Administracyjnych (TEST2)

Deklaracje sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Jarosław Czarnota, jczarnota@nsa.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu /22/ 551 65 08. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich

 

Dostępność architektoniczna

Budynek Naczelnego Sądu Administracyjnego przy ul. Boduena 3/5 w Warszawie

Opis dostępności wejścia do budynku

Do budynku prowadzi jedno wejście od ul. Boduena.

Do wejścia prowadzą schody (sześć stopni) oraz winda dla wózków, znajdująca się po lewej stronie schodów, z której mogą korzystać osoby z problemami motorycznymi, osoby na wózkach inwalidzkich, osoby z wózkami dziecięcymi, ciężkim bagażem itp.

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

 Wejście do budynku odbywa się poprzez dwie pary dwuskrzydłowych drzwi. Drzwi otwierają się automatycznie.

Za drzwiami wejściowymi usytuowane są schody (sześć stopni), które prowadzą do holu głównego na pierwszym piętrze.

Wejście do holu głównego Sądu jest zabezpieczone bramkami.

Po wejściu do budynku wszystkie osoby kontrolowane są przez pracowników ochrony pod kątem wnoszenia do budynku przedmiotów niebezpiecznych. Kontrola przeprowadzana jest za pomocą bramki do wykrywania metali, ręcznego wykrywacza metali oraz prześwietlarki rentgenowskiej.

Miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych

Naprzeciwko wejścia do budynku, po drugiej stronie ulicy wyznaczono jedno miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

Przestrzenie komunikacyjne budynków są wolne od barier poziomych i pionowych. Korytarze są na jednym poziomie.

Pomieszczenia są dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

Dla interesantów dostępne są piętra na poziomie O, poziomie +1 i poziomie +2.

Do komunikacji pionowej służą schody oraz cztery windy, które są usytuowane w dwóch bocznych wieżach budynku – wieży wschodniej „A” i wieży zachodniej „B”.

Z wejścia głównego, które znajduje się na poziomie 1 piętra,  można dostać się do wszystkich przeznaczonych dla interesantów pomieszczeń.

Na pierwszym piętrze znajduje się biuro podawcze, recepcja, portiernia, szatnia, trzy sale rozpraw (sale A, B, C).

Czytelnia akt, kasa, biuro informacji sądowej oraz biblioteka znajdują się na półpiętrach dostępnych z poziomu pierwszego piętra. Do tych pomieszczeń prowadzą schody oraz windy – platformy przyschodowe obsługiwane przez portierów.

Na drugim piętrze znajdują się cztery sale rozpraw (D, E, F i G), Sala Zgromadzeń i sala konferencyjna.

Na poziomie 0 znajduje się bufet, do którego prowadzą schody oraz jedna z wind (prawa) usytuowanych we wschodniej wieży budynku.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na poziomie +1 oraz poziomie +2.

Wejście do budynku z psem asystującym i psem przewodnikiem

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.


Dostęp alternatywny

Istnieje możliwość skorzystania z wsparcia innej osoby – wyznaczonego pracownika Sądu.

 

Budynek Naczelnego Sądu Administracyjnego przy ul. Jasnej 6 w Warszawie

Opis dostępności wejścia do budynku

Do budynku prowadzi jedno wejście od ul. Jasnej 6. Wejście usytuowane jest na poziomie ulicy.

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Wejście do budynku odbywa się poprzez jednoskrzydłowe, szerokie drzwi.

Wejście na teren budynku Sądu jest zabezpieczone bramkami.

Po wejściu do budynku wszystkie osoby kontrolowane są przez pracowników ochrony pod kątem wnoszenia do budynku przedmiotów niebezpiecznych. Kontrola przeprowadzana jest za pomocą bramki do wykrywania metali, ręcznego wykrywacza metali oraz prześwietlarki rentgenowskiej.

Miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych

Nie ma wyznaczonego miejsca parkingowego dla osoby niepełnosprawnej – najbliższe znajduje się naprzeciwko wejścia do budynku przy ul. Boduena 3/5.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

Przestrzenie komunikacyjne budynków są wolne od barier poziomych i pionowych.

Korytarze są na jednym poziomie.

Pomieszczenia są dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

Dla interesantów dostępne są piętra na poziomie:

 • niskiego parteru – kondygnacja -1,
 • parteru - kondygnacja 0,
 • wysokiego parteru – kondygnacja +1
 • piątego piętra.

Do komunikacji pionowej służą schody oraz trzy windy.

Na poziomie parteru znajduje się portiernia i punkt informacyjny.

Na poziomie niskiego parteru znajduje się szatnia oraz windy.

Na poziom niskiego parteru można dostać się schodami oraz windą – platformą przychodową obsługiwaną przez portierów.

Na poziomie wysokiego parteru znajdują się 2 sale rozpraw (A i B ) oraz sala konferencyjna.

Na piątym piętrze znajduje się jedna sala rozpraw (C) oraz sala konferencyjna.

Toalety dla osób niepełnosprawnych znajdują się na każdym poziomie, z wyłączeniem parteru.

Wejście do budynku z psem asystującym i psem przewodnikiem

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Dostęp alternatywny

Istnieje możliwość skorzystania z wsparcia innej osoby – wyznaczonego pracownika Sądu.

W uzasadnionych przypadkach, po wcześniejszym umówieniu i przy wsparciu wyznaczonego pracownika Sądu, istnieje możliwość skorzystania z wejścia służbowego od strony ul. Boduena. Wejście prowadzi bezpośrednio do windy.

 

Dostępność informacyjno – komunikacyjna

Nazwy pomieszczeń i sal rozpraw opisane są dużym drukiem. Informacji o rozkładzie pomieszczeń udziela również portier. W budynkach są oznaczenia w alfabecie Braille’a, oraz dotykowa informacja o rozkładzie pomieszczeń (tablica tyflograficzna). Pomieszczenia zostały oznakowane tabliczkami informacyjnymi w systemie Braille’a z piktogramem i czarnodrukiem. Na poręczach zamontowane są nakładki naprowadzające w systemie Braille’a, schody oznaczone są nakładkami kontrastowymi. W budynku przy ul. Boduena są zamontowane linie naprowadzające i pola uwagi.

W budynkach nie ma zainstalowanych środków wspierających komunikowanie się (pętli indukcyjnych).

Istnieje możliwość skorzystania w kontakcie z Sądem z pomocy osoby przybranej.

Istnieje możliwości składania pism w postępowaniu sądowoadministracyjnym za pośrednictwem ePUAP, jak również innych pism za pomocą zwykłej poczty elektronicznej.

Istnieje możliwość składania wniosków i pism do protokołu.

Dostępność dla osób niesłyszących lub słabosłyszących

Istnieje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego, po uprzednim zgłoszeniu, co najmniej na 3 dni robocze przed zaplanowanym terminem wizyty, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

 Świadczenie przysługuje osobom uprawnionym do korzystania z usług tłumacza języka migowego w kontaktach z organami administracji publicznej na zasadach określonych w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824).

 Świadczenie realizowane będzie podczas wizyty osoby uprawnionej w siedzibie Naczelnego Sądu Administracyjnego w zakresie niezbędnym do uzyskania informacji o sprawach i udostępniania akt.


Zgłoszenia dokonać można:

 • elektronicznie na adres informacje@nsa.gov.pl, bądź za pośrednictwem platformy ePUAP (dostęp przez: Dane adresowe, kontakt)
 • telefonicznie pod  nr 22 551 65 10, 22 551 65 04
 • faksem na numer 22 551 65 06
 • pocztą na adres ul. G. P. Boduena 3/5; 00-011 Warszawa
 • w Wydziale Informacji Sądowej NSA p. 110

Po przyjęciu zgłoszenia Naczelny Sąd Administracyjny zapewnia obsługę osoby uprawnionej, w terminie przez nią wyznaczonym lub z nią uzgodnionym.

W przypadku braku możliwości realizacji świadczenia Naczelny Sąd Administracyjny zawiadamia wraz z uzasadnieniem osobę uprawnioną, wyznaczając możliwy termin realizacji świadczenia lub wskazując inną formę realizacji uprawnień.