Zarządzenia Prezesa NSA

< powrót

 

Zasady wstępu do budynków Naczelnego Sądu Administracyjnego w czasie stanu epidemii

Zarządzenie nr 11

Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego

z dnia 20 kwietnia 2020 r. 

w sprawie obowiązków osób wchodzących do budynków Naczelnego Sądu Administracyjnego w związku z wystąpieniem stanu epidemii

 

Na podstawie art. 34 § 2 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2176 oraz z 2020 r. poz. 190 i 568), § 9 ust. 9 pkt 3 i § 18 ust. 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. poz. 697) oraz w celu uszczegółowienia Informacji Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie obowiązków osób wchodzących do budynków Naczelnego Sądu Administracyjnego, zarządza się, co następuje:

 

§1.

  1. Wszystkie osoby wchodzące do budynków Naczelnego Sądu Administracyjnego, zwanego dalej „Sądem” mają obowiązek dezynfekcji rąk, pobrania u służb porządkowych Sądu rękawiczek i maseczek ochronnych oraz poddania się badaniu temperatury ciała.
  2. Badanie, o którym mowa w ust. 1, wykonują pracownicy służb porządkowych przy użyciu termometru bezdotykowego.
  3. Osoby z podwyższoną temperaturą (od 37,5°C) nie uzyskują prawa wejścia do Sądu.

 

§2.

  1. Wprowadza się obowiązek zachowania co najmniej 1,5 metrowej odległości między poszczególnymi stanowiskami pracy.
  2. Zobowiązuje się kierowników jednostek organizacyjnych do nadzoru nad realizacją obowiązku, o którym mowa w ust 1.

 

§3.

  1. Wszystkie osoby znajdujące się w budynku Sądu zobowiązane są do zakrywania przy użyciu maseczek, o których mowa w § 1 ust. 1, ust i nosa. Postanowienia te znajdują odpowiednie zastosowanie do kierowców oraz osób korzystających z samochodów służbowych Sądu w przypadku wspólnej podróży.
  2. Obowiązku, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się do osób, które nie mogą zakrywać ust lub nosa z przyczyn, o których mowa w § 18 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

 

§4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do odwołania.

Rejestr zmian

Data utworzenia: 2021-04-20 09:29:19
Utworzył: Magdalena Kurek
Data ostatniej publikacji: 2021-05-14 10:19:54
Opublikował: Magdalena Kurek