Zarządzenia Prezesa NSA

< powrót

 

Zasady wstępu do budynków Naczelnego Sądu Administracyjnego

Zarządzenie nr 1

Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego

z dnia 7 stycznia 2013 r.

w sprawie zasad wstępu do budynków Naczelnego Sądu Administracyjnego[1]

(tekst ujednolicony)

 

Na podstawie art. 34 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. Nr 153, poz. 1269 z późn. zm.[2]) zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

 1. Zarządzenie określa zasady wstępu do budynków Naczelnego Sądu Administracyjnego położnych w Warszawie przy ul. Gabriela Piotra Boduena 3/5 oraz przy ul. Jasnej 6, zwane dalej „budynkami Sądu" lub „budynkiem Sądu".

2. Budynki Sądu dzielą się na strefę publiczną oraz strefę służbową.

3. Strefę publiczną Sądu stanowi ogólnodostępna część budynku Sądu obejmująca:

1) w budynku przy ul. Gabriela Piotra Boduena 3/5 - poziom „ 1" i "2", gdzie usytuowane są sale rozpraw, czytelnia akt, biblioteka i kasa oraz część poziomu „O", gdzie usytuowany jest bufet;

2) w budynku przy ul. Jasnej 6 - część poziomu ,,-1 ", gdzie usytuowana jest szatnia, poziom „O" oraz część poziomu ,,+ 1" gdzie usytuowane są sale rozpraw.

 1. Część budynku Sądu niewymieniona w ust. 3 stanowi strefę służbową Sądu.

 

§ 2.

 1. Osoby wchodzące do budynku Sądu podlegają kontroli przy użyciu wykrywacza metali, a ich bagaż jest kontrolowany przy użyciu urządzenia rentgenowskiego.

2. Kontroli, o której mowa w ust. 1, nie podlegają:

1) sędziowie oraz sędziowie w stanie spoczynku;

2) pracownicy Sądu;

3) prokuratorzy;

4) adwokaci i radcowie prawni;

5) notariusze;

6) rzecznicy patentowi;

7) doradcy podatkowi;

8) posłowie i senatorowie RP;

9) osoby zaproszone przez Prezesa i Wiceprezesów Sądu, sędziów Sądu, Szefa Kancelarii Prezesa Sądu i jego Zastępcę oraz Naczelników Wydziałów.

 

§ 3.

 1. Do budynku Sądu nie można wnosić:

1) broni, w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji, (Dz.U. z 2004 r. Nr 52, poz. 525 z późn. zm.), z wyłączeniem przypadków wnoszenia broni przez funkcjonariuszy państwowych formacji uzbrojonych oraz osoby działające na zlecenie Sądu, jeżeli posiadanie przez nich broni jest niezbędne dla wykonywania zadań służbowych wynikających z odrębnych przepisów;

2) materiałów wybuchowych, żrących i łatwopalnych;

3) innych przedmiotów i narzędzi mogących stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego;

4) napojów alkoholowych, narkotyków i innych środków odurzających;

5) przedmiotów, które mogą być wykorzystane do zakłócenia spokoju lub naruszenia porządku albo powagi Sądu.

 1. Do budynku Sądu nie można wprowadzać i wnosić zwierząt z wyłączeniem przypadku psów-przewodników osób niepełnosprawnych.

 

§ 4.

 1. Na teren Sądu nie wpuszcza się:

1) osób, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających;

2) osób wnoszących przedmioty, o których mowa w§ 3 ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 3.

2. W przypadku gdy osoba, o której mowa w ust. 1 pkt 1, kwestionuje ocenę jej stanu może zażądać przeprowadzenia badania przy użyciu analizatora wydechu lub właściwych testów.

3. Osoby wchodzące do budynku zobowiązane są do pozostawienia w szatni okryć wierzchnich, bagażu, a także przedmiotów, o których mowa w§ 3 ust. 1 pkt 5.

 1. Obowiązek korzystania z szatni nie dotyczy sędziów i pracowników Sądu, sędziów delegowanych oraz osób zaproszonych do Sądu, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 9.

 

§ 5.

 1. W strefie służbowej Sądu mogą przebywać:

1) osoby posiadające identyfikator służbowy;

2) osoby posiadające okresowe karty wstępu;

3) inne osoby - na podstawie jednorazowej karty wstępu lub w obecności pracownika Sądu.

 1. Osoby przychodzące do poszczególnych sędziów lub pracowników Sądu winny fakt ten zgłosić osobie upoważnionej do wykonywania czynności związanych z ochroną Sądu i po uzyskaniu telefonicznego potwierdzenia właściwego sędziego lub pracownika mogą wejść do strefy służbowej Sądu. Przepis ust. 1 pkt 3 stosuje się odpowiednio.

 

§ 6.

 1. Identyfikatory służbowe wydawane są:

1) sędziom Sądu;

2) pracownikom Sądu.

1a. Identyfikatory służbowe wydawane sędzią Sądu nie podlegają wymianie w przypadku przejścia lub przeniesienia w stan spoczynku.

2. Okresowe karty wstępu są wydawane na czas określony i uprawniają do poruszania się w strefie służbowej Sądu lub w jej określonych rejonach zgodnie z przyznanym zakresem uprawnień.

 1. Okresowe karty wstępu mogą być wydawane:

1) osobom świadczącym usługi w budynku Sądu na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych, w tym w szczególności wykonującym prace remontowe i serwisowe;

2) osobom odbywającym praktyki zawodowe w Sądzie;

3) osobom, których zakres obowiązków służbowych wymaga, z uwagi na ich więź funkcjonalną, częstych kontaktów z Sądem.

4. Sędziom delegowanym do pełnienia obowiązków sędziego w Sądzie wydawane są  identyfikatory służbowe lub okresowe karty wstępu.

5. Jednorazowe karty wstępu uprawniają do przebywania wyłącznie w określonych rejonach strefy służbowej Sądu.

6. Jednorazowe karty wstępu wydawane są po okazaniu dokumentu tożsamości ze zdjęciem oraz po uprzednim zgłoszeniu osoby wchodzącej do budynku Sądu przez sędziego lub pracownika Sądu.

 1. Jednorazowa karta wstępu podlega zwrotowi przed opuszczeniem budynku Sądu.

 

§ 7.

 1. Okresowe karty wstępu wydawane są za zgodą Szefa Kancelarii Prezesa Sądu lub osoby przez niego upoważnionej na wniosek kierownika jednostki organizacyjnej Sądu. Wzór wniosku o wydanie okresowej karty wstępu stanowi załącznik do zarządzenia.

2. Szef Kancelarii Prezesa Sądu, na wniosek lub z własnej inicjatywy, może polecić wydanie identyfikatorów służbowych lub okresowych kart wstępu innym osobom, niż wymienione w § 6 ust. 1, 3 i 4, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami Sądu.

 

 

§ 8.

 1. Osoby, którym wydano identyfikator służbowy, okresową kartę wstępu lub jednorazową kartę wstępu, w czasie przebywania w budynku Sądu, obowiązane są do ich posiadania przy sobie oraz do okazywania ich wraz z dokumentem tożsamości, na wezwanie osób upoważnionych do wykonywania czynności związanych z ochroną Sądu.

2. Osoby, którym wydano dokumenty, o których mowa w ust. 1, w przypadku ich utraty obowiązane są do powiadomienia:

1) Naczelnika Wydziału Spraw Ogólnych i Osobowych oraz osoby upoważnionej do wykonywania czynności związanych z ochroną Sądu - w przypadku utraty identyfikatora służbowego lub okresowej karty wstępu;

2) osoby upoważnionej do wykonywania czynności związanych z ochroną Sądu – w przypadku utraty jednorazowej karty wstępu.

 1. Identyfikator służbowy oraz okresowa i jednorazowa karta wstępu mogą być używane wyłącznie przez osoby, którym były wydane. Niedozwolone jest użyczanie tych dokumentów innym osobom oraz używanie ich przez osoby nieuprawnione.

 

§ 9.

 1. Składniki majątkowe pozostające w ewidencji inwentarzowej Sądu oraz nieobjęte ewidencją inwentarzową materiały eksploatacyjne do urządzeń biurowych mogą być przemieszczane poza budynki Sądu lub poza lokale użytkowane przez Sąd na podstawie przepustki materiałowej.

2. Przepis ust. 1 nie dotyczy telefonów komórkowych, przenośnych komputerów osobistych, a także urządzeń służących do utrwalania obrazu i dźwięku powierzonych sędziemu lub pracownikowi Sądu w celu wykonywania obowiązków służbowych.

3. Przepustki materiałowe są wystawiane w Kancelarii Prezesa Sądu przez osobę kierującą jednostką organizacyjną właściwą w sprawach administracyjno-gospodarczych lub upoważnionego pracownika tej jednostki.

4. Przepustki materiałowe wystawia się w dwóch egzemplarzach, z których jeden przechowuje wystawiający, a drugi odbiera osoba upoważniona do wykonywania czynności związanych z ochroną Sądu na portierni przy wynoszeniu lub wywożeniu składników majątkowych Sądu.

 

§ 10.

 1. Osoby przebywające w budynku Sądu obowiązuje zachowanie ciszy, powagi i spokoju oraz podporządkowanie się poleceniom Sądu, Policji Sądowej i osób upoważnionych do wykonywania czynności związanych z ochroną Sądu.

2. Rejestracja obrazu i dźwięku na sali rozpraw dopuszczalna jest za zgodą przewodniczącego składu orzekającego.

 

§ 11.

Osoby naruszające przepisy niniejszego zarządzenia nie będą wpuszczane do budynku Sądu lub będą z niego usuwane.

 

§ 12.

Szef Kancelarii Prezesa Sądu określi, w drodze decyzji, wzór przepustek materiałowych oraz wzór, tryb wydawania i ewidencjonowania identyfikatora służbowego oraz okresowej i jednorazowej karty wstępu.

 

§ 13.

Traci moc zarządzenie m 16 Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 15 września 2009 roku w sprawie zasad wstępu do budynku Naczelnego Sądu Administracyjnego.

 

§ 14.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 


[1] Wymienione zarządzenie zostało zmienione zarządzeniem Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego nr 32 z dnia 3 listopada 2016 r.

[2] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1417, z 2009 r. Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 36, poz. 196 oraz z 2011 r. Nr 126, poz. 714 i Nr 203, poz. 1192.

 

Rejestr zmian

Data utworzenia: 2019-10-09 09:38:07
Utworzył: Magdalena Kurek
Data ostatniej publikacji: 2021-05-14 10:23:56
Opublikował: Magdalena Kurek