Zarządzenia Prezesa NSA

< powrót

 

W sprawie działań profilaktycznych służących przeciwdziałaniu potencjalnemu zakażeniu wirusem SARS-CoV-2

Zarządzenie nr 17
Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 24  marca 2022 roku
 
w sprawie działań profilaktycznych służących przeciwdziałaniu potencjalnemu zakażeniu wirusem SARS-CoV-2
 
Na podstawie art. 34 § 2 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 137) w związku z art. 207 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 oraz z 2021 r. poz. 1162) zarządza się, co następuje:
 
 
§ 1.
Wstęp do budynków Sądu
Osoba wchodząca do budynku Naczelnego Sądu Administracyjnego, zwanego dalej „Sądem” winna:
1) bezpośrednio po wejściu do budynku - poddać się pomiarowi temperatury ciała oraz zdezynfekować ręce;
2) przebywać na terenie Sądu w jego przestrzeniach ogólnodostępnych oraz w sytuacji bezpośredniego kontaktu z innymi osobami w maseczce zakrywającej usta i nos.
 
§ 2.
Czytelnia Akt
1. Osobisty wgląd do akt spraw realizowany jest w Czytelni akt.
2. Wgląd do akt spraw interesanci otrzymują w wyznaczonym dniu i godzinie, po uprzednim telefonicznym lub e-mailowym zamówieniu akt, złożonym za pośrednictwem numerów telefonów lub adresów e-mailowych wskazanych w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Naczelnego Sądu Administracyjnego. 
3. Przewodniczący Wydziału, w którym prowadzona jest sprawa, potwierdza uprawnienie do udostępniania akt oraz wyznacza termin udostępnienia, o czym niezwłocznie informuje Wydział Informacji Sądowej.
4. Terminy wglądu do akt wyznacza się w taki sposób, aby liczba interesantów jednocześnie obecnych w Czytelni akt nie przekraczała dwóch.
5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, akta mogą być udostępnione przez pracownika Izby orzeczniczej wyznaczonego przez Przewodniczącego Wydziału.
 
§ 3.
Pozostałe działania profilaktyczne
1. Zobowiązuje się Naczelnika Wydziału Administracyjno-Gospodarczego w Kancelarii Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego do zapewnienia wyposażenia techniczno-sanitarnego niezbędnego do realizacji niniejszego zarządzenia, dezynfekcji sal rozpraw, Czytelni akt i prowadzących do nich szlaków komunikacyjnych oraz do nadzoru nad prawidłowym wykonywaniem usług związanych z utrzymaniem właściwych warunków sanitarnych na terenie Sądu.
2. Zobowiązuje się Naczelnika Wydziału Spraw Ogólnych i Osobowych w Kancelarii Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego do monitorowania komunikatów właściwych inspekcji i służb o sytuacji epidemicznej w kraju oraz niezwłocznego informowania Szefa Kancelarii Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego o okolicznościach mogących mieć w tym zakresie wpływ na działanie Sądu.
 
§ 4.
Przepisy końcowe
Traci moc:
1)  zarządzenie nr 6 Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 12 marca 
2020 r. w sprawie wdrożenia w Naczelnym Sądzie Administracyjnym profilaktycznych działań przeciwdziałających potencjalnemu zagrożeniu zakażenia wirusem SARS- CoV-2;
2)   zarządzenie nr 11 Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie obowiązków osób wchodzących do budynków Naczelnego Sądu Administracyjnego w związku z wystąpieniem stanu epidemii;
3)   zarządzenie nr 13 Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie organizacji pracy sądów administracyjnych w związku z przywróceniem biegu terminów procesowych i sądowych;
4)  zarządzenie nr 14 Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie udostępniania dokumentów niejawnych w pomieszczeniach kancelarii tajnej Naczelnego Sądu Administracyjnego w okresie zagrożenia zakażeniem wirusem SARS-CoV-2;
5)  zarządzenie nr 21 Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie w sprawie organizacji pracy Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz działań profilaktycznych służących przeciwdziałaniu potencjalnemu zagrożeniu zakażenia wirusem SARS-CoV-2.
 
§ 5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 28 marca 2022 r. 
 

Rejestr zmian

Data utworzenia: 2022-04-12 14:57:53
Utworzył: Magdalena Kurek
Data ostatniej publikacji: 2022-04-12 14:58:48
Opublikował: Magdalena Kurek