Wydarzenia, wizyty, konferencje

< powrót

 

2023-06-23

Doroczne Zgromadzenie Ogólne Sędziów NSA – „Informacja o działalności sądów administracyjnych w 2022 roku”

W dniu 23 czerwca 2023 r. odbyło się doroczne posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego w celu rozpatrzenia informacji o działalności sądów administracyjnych w 2022 roku, w którym poza sędziami Naczelnego Sądu Administracyjnego udział wzięli zaproszeni goście: Pan Andrzej Dera - Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP, Pan prof. Koen Lenaerts – Prezes Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Pan prof. Maciej Szpunar - Pierwszy Rzecznik Generalny TSUE, a także prezesi wojewódzkich sądów administracyjnych oraz Szef Kancelarii Prezesa NSA – Pan Hieronim Kulczycki.  

Prezes NSA przedstawiając dane statystyczne dotyczące funkcjonowania sądów administracyjnych w 2022 roku zwrócił uwagę na sprawność postępowania sądowoadministracyjnego w obu instancjach. Sądy administracyjne pierwszej instancji załatwiały  sprawy średnio w okresie czterech miesięcy. Prezes NSA zaznaczył, że jest to bardzo dobry wynik. W związku z tym, że około 70 % spraw kończy się prawomocnie w sądzie pierwszej  instancji, to oznacza, że prawo obywatela do sądu zostaje zaspokojone w tych sprawach w bardzo krótkim, kilkumiesięcznym terminie. Prezes NSA zwrócił również uwagę, że zagadnienie sprawności postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym jest przedmiotem stałej troski kierownictwa Sądu. Podjęte w ostatnim czasie działania zmierzające do skrócenia czasu oczekiwania na rozstrzygnięcie już przynoszą widoczne efekty. Obecnie wskaźnik sprawności postępowania w NSA wynosi około 16 miesięcy, pomimo wzrostu wpływu spraw w stosunku do roku ubiegłego. Na zakończenie Prezes NSA wskazał, że sądownictwo administracyjne w Europie, niezależne od zróżnicowanych form organizacyjnych albo przyznanych kompetencji, realizuje podobne zadania. Gwarantuje rządy prawa, w których to prawo określa podstawę i granice władczego działania państwa. Przypominał także, że miniony rok miał szczególne znaczenie dla sądownictwa administracyjnego, ponieważ 100 lat temu, ustawą z dnia 3 sierpnia 1922 r., został powołany Najwyższy Trybunał Administracyjny. Uroczyste obchody stulecia NTA z udziałem Prezydenta RP, przedstawicieli TSUE, najwyższych sądów administracyjnych i rad stanu państw członkowskich UE odbywały się na Zamku Królewskim w Warszawie.

Zgromadzenie Ogólne Sędziów NSA jednogłośnie podjęło uchwałę o przyjęciu przedstawionej przez Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego „Informacji o działalności sądów administracyjnych w 2022 roku”.

Podczas zgromadzenia Pan Andrzej Dera­­ Sekretarz Stanu w KPRP odczytał list Prezydenta RP adresowany do Prezesa NSA oraz uczestników Zgromadzenia.

Następnie swoje wystąpienie wygłosił Prezes TSUE prof. Koen Lenaerts. Zwrócił on uwagę przede wszystkim na zagadnienie praworządności w świetle zarówno bieżącego, jak też wcześniejszego orzecznictwa TSUE, w szczególnym kontekście toczącej się u granic Unii Europejskiej wojny. Prezes TSUE stwierdził, że „pogłębianie demokracji poprzez praworządność musi rzeczywiście być naszym codziennym wspólnym wysiłkiem, aby Unia Europejska pozostała „Unią demokracji”, „Unią praw”, „Unią sprawiedliwości” oraz „Unią pokoju”.”

W trakcie Zgromadzenia odbyła się uroczystość odznaczenia pracowników NSA Medalami Złotymi za Długoletnią Służbę. W imieniu Prezydenta RP Andrzeja Dudy medale wręczył Pan Andrzej Dera – Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP.  

 

Informacja o działalności sądów administracyjnych w 2022 r. – pobierz

List Prezydenta RP – pobierz

Wystąpienie Prezesa NSA- pobierz

Wystąpienie Prezesa TSUE (ang.) – pobierz

 

fot. Jan Stefański/NSA