Ogłoszenia

< powrót

 

Komunikat w sprawie sędziego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie Tomasza Szmydta

  1. Naczelny Sąd Administracyjny informuje, że Rzecznik Dyscyplinarny NSA sędzia NSA Zdzisław Kostka postanowieniem z 7 maja 2024 r. wszczął wobec sędziego WSA w Warszawie Tomasza Szmydta postępowanie dyscyplinarne i przedstawił mu zarzut  popełnienia przewinienia dyscyplinarnego polegającego na umyślnym uchybieniu 6 maja 2024 r. godności sprawowanego urzędu przez postępowanie naruszające powagę stanowiska sędziego i przynoszące ujmę godności sędziego, stanowiące jednocześnie sprzeniewierzenie się ślubowaniu w zakresie wiernego służenia Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności przez to, że złożone 6 maja 2024 r. w Mińsku na Białorusi, w okolicznościach wskazujących na zamiar ubiegania się o azyl w tym państwie, oświadczenie o zrzeczeniu się urzędu sędziego uzasadnił protestem przeciwko „niesprawiedliwej i krzywdzącej polityce prowadzonej przez władze Rzeczypospolitej Polskiej wobec Republiki Białorusi i Federacji Rosyjskiej” i „działaniom zmierzającym do wprowadzenia (…) [Polski], do bezpośredniego konfliktu zbrojnego z Republiką Białorusi i Federacją Rosyjską” oraz apelem „do władz Polski o normalizację i dobrosąsiedzkie uregulowanie kontaktów pomiędzy Rzeczypospolitą Polską, Republiką Białorusi i Federacją Rosyjską”, to jest przewinienia dyscyplinarnego opisanego w art. 107 § 1 pkt 5 w zw. z art. 82 § 1 i 2 oraz art. 66 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2024 r. poz. 334 ze zm.) i w zw. z art. 29 § 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2492 ze zm.).
     
  1. Nadto NSA informuje, że najsurowszą karą przewidzianą dla sędziego za przewinienie dyscyplinarne jest kara złożenia sędziego z urzędu - art. 109 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2024 r., poz. 334) w związku  z  art. 10 § 1 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym (Dz.U. z 2024 r., poz. 622) w związku z art. 29 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. z 2022 r., poz. 2492).
     
  1. Sędzia WSA w Warszawie Tomasz Szmydt był już karany za popełnienie przewinienia dyscyplinarnego - wyroki Sądu Dyscyplinarnego NSA pierwszej i drugiej instancji w sprawie o sygn. akt I D 1/21 (plik do pobrania)
     
  1. Do dnia dzisiejszego do Kancelarii Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego nie wpłynęło pisemne oświadczenie sędziego WSA w Warszawie Tomasza Szmydta o zrzeczeniu się urzędu.

 

Przewodniczący Wydziału Informacji Sądowej

Naczelnego Sądu Administracyjnego

SNSA Sylwester Marciniak