Konkurs na pracę magisterską

Naczelny Sąd Administracyjny w 2018 r. po raz pierwszy zorganizował konkurs na najlepszą pracę magisterską dotyczącą sądownictwa administracyjnego. Celem konkursu jest popularyzowanie wiedzy na temat sądów administracyjnych oraz promowanie szczególnie uzdolnionych autorów prac magisterskich.

Organizacja konkursu to jedna z wielu form edukacyjnych i popularyzatorskich działań Sądu. Organizatorzy konkursu chcą zwrócić uwagę na istotną rolę, jaką pełni sądownictwo administracyjne jako gwarant legalności działań władzy publicznej oraz instrument wspierania państwa prawa i ochrony praw i wolności jednostki.

Konkurs odbywa się na podstawie regulaminu. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody pieniężne oraz możliwość publikacji fragmentu pracy w punktowanym czasopiśmie „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego”.

Zachęcamy promotorów i studentów, którzy stoją przed wyborem tematu pracy magisterskiej, do skierowania swojej uwagi na prawne i praktyczne aspekty działania sądownictwa administracyjnego.

 

< powrót

 

Ogłoszenie o konkursie na najlepszą pracę magisterską - 2024

Naczelny Sąd Administracyjny po raz kolejny ogłasza konkurs na najlepszą pracę magisterską, którego celem jest popularyzowanie wiedzy na temat sądownictwa administracyjnego oraz promowanie szczególnie uzdolnionych autorów prac magisterskich  Do konkursu może zostać zgłoszona praca na temat związany z zakresem działania sądownictwa administracyjnego. Do konkursu zostaną dopuszczone prace, które zostały ocenione przez promotora i recenzenta na ocenę bardzo dobrą lub dobrą plus i zostały napisane w języku polskim.

Uczestnikami mogą być absolwenci wyższych uczelni publicznych i niepublicznych, którzy obronili prace w terminie od dnia 1 października 2023 r. do dnia 31 października 2024 r. Zgłoszenia pracy do konkursu może dokonać jej autor, po uzyskaniu akceptacji promotora lub recenzenta bądź promotor lub recenzent – za zgodą autora pracy. Prace należy składać do dnia 6 listopada 2024 r., zaś rozstrzygnięcie konkursu nastąpi najpóźniej do dnia 29 listopada 2024 r.

Na laureatów czekają atrakcyjne nagrody pieniężne, a także możliwość publikacji streszczenia pracy lub jej fragmentu w Zeszytach Naukowych Sądownictwa Administracyjnego.

 

 

Formularz zgłoszenia, regulamin konkursu – pobierz