Komunikaty

< powrót

 

Wyrok NSA z dnia 10 października 2017 r. (sygn. akt II OSK 1133/17) w sprawie budowy Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej

Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem z dnia 10 października 2017 r. (sygn. akt II OSK 1133/17) uchylił wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 19 października 2016 r. (sygn. akt IV SA/Wa 1164/16) i przekazał sprawę temu Sądowi do ponownego rozpoznania. Sąd pierwszej instancji uchylonym wyrokiem uchylił z kolei decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 15 stycznia 2016 r. dotyczącą środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej o parametrach drogi ekspresowej.

W ramach przedstawionych po ogłoszeniu orzeczenia ustnych motywów rozstrzygnięcia Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że określone w uzasadnieniu zaskarżonego wyroku wytyczne dla organu administracji publicznej były nieprawidłowe w zakresie, w jakim dotyczyły badania zgodności planowanego przedsięwzięcia drogowego ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, w świetle wyboru realizacji wariantu tego przedsięwzięcia. Realizacja przedsięwzięcia drogowego nie podlega bowiem badaniu pod kątem zgodności z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a tym bardziej ze studium, co wynika wprost z art. 80 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.). Ponadto Naczelny Sąd Administracyjny wskazał na uchybienia Sądu pierwszej instancji wynikające z uzasadnienia zaskarżonego wyroku i odnoszące się do sposobu i zakresu kontroli decyzji przez organ odwoławczy.

Pisemne uzasadnienie wyroku zostanie, po jego sporządzeniu, opublikowane w Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych (orzeczenia.nsa.gov.pl).