Komunikaty

< powrót

 

W dniu 21.09.2020 r. odbyło się posiedzenie składu siedmiu sędziów NSA w sprawie dotyczącej opodatkowania gruntów zarządzanych przez Lasy Państwowe

W dniu 21 września 2020 r. Naczelny Sąd Administracyjny w składzie siedmiu sędziów po rozpoznaniu zagadnienia prawnego budzącego poważne wątpliwości Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu (sygn. akt I SA/Wr 748/19) o następującej treści: „Czy w stanie prawnym obowiązującym do dnia 31 grudnia 2018r. przedsiębiorstwo przesyłowe w związku z zawarciem z Lasami Państwowymi umowy umożliwiającej wykonywanie służebności przesyłu na gruntach Skarbu Państwa znajdujących się pod zarządem Lasów Państwowych, jest - stosownie do art. 3 ust. 1 pkt 4 lit. a), art. 3. ust. 2, art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, (Dz. U. z 2018 r. poz. 1445) podatnikiem podatku od nieruchomości obciążonym podatkiem od tych gruntów a jeżeli nie jest takim podatnikiem, to czy podatnikiem podatku od nieruchomości w związku z zawarciem ww. umowy są Lasy Państwowe (jednostki organizacyjne)?”, podjął uchwałę o pozostawieniu przedstawionego zagadnienia bez rozpoznania. 
 

 

postanowienie WSA we Wrocławiu z dnia 23 czerwca 2020 r. sygn. akt I SA/Wr 748/19  (link)

uchwała siedmiu sędziów NSA z dnia 21 września 2020 r. sygn. akt II FPS 2/20 (link)