Komunikaty

< powrót

 

W dniu 15 maja 2017 r. w NSA podjął uchwały w sprawach dotyczących podatków od czynności cywilnoprawnych oraz dochodowego

W dniu 15 maja 2017 r. Naczelny Sąd Administracyjny w składzie siedmiu sędziów rozstrzygnął zagadnienia prawne budzące poważne wątpliwości Naczelnego Sądu Administracyjnego, powstałe przy rozpatrywaniu skarg kasacyjnych w sprawach oznaczonych sygnaturami akt: II FSK 3697/14 oraz II FSK 3874/14.


Uchwała siedmiu sędziów NSA z dnia 15 maja 2017 r. sygn. akt II FPS 1/17

W stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2009 r., opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych podlegają, na podstawie art. 1 ust. 3 pkt 3 w zw. z ust 1 pkt 1 lit. k) ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 450 ze zm.) czynności prawne zmiany umowy spółki, polegające na przekształceniu spółki akcyjnej w spółkę jawną.


Uchwała siedmiu sędziów NSA z dnia 15 maja 2017 r. sygn. akt II FPS 2/17

Dla celów opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a - c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz. 176, ze zm.) nabytych przez współmałżonka w wyniku dziedziczenia, datą ich nabycia lub wybudowania w rozumieniu tego przepisu jest dzień nabycia (wybudowania) tych nieruchomości i praw majątkowych do majątku wspólnego małżonków.