Komunikaty

< powrót

 

Uchwały składu 7 sędziów NSA 16 października 2017 r. w sprawach o sygn. akt I FPS 1/17 oraz II FPS 4/17 (wznowienie postępowania sądowego, przedawnienie w podatku dochodowym)

W dniu 16 października 2017 r. Naczelny Sąd Administracyjny w składzie siedmiu sędziów podjął uchwały w sprawach oznaczonych sygnaturami akt I FPS 1/17 oraz II FPS 4/17.

 

Podstawą wznowienia postępowania, o której mowa w art. 272 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1369) może być orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, wydane w trybie pytania prejudycjalnego, nawet jeżeli to orzeczenie nie zostało doręczone stronie wnoszącej skargę o wznowienie postępowania – uchwała siedmiu sędziów NSA z dnia 16 października 2017 r. sygn. akt I FPS 1/17


W przypadku określenia przez organ podatkowy na podstawie art. 17 ust. 1 w zw. z ust. 2 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2016 r. poz. 2180), ryczałtu od niezewidencjonowanego przychodu, stosuje się art. 68 § 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201) – uchwała siedmiu sędziów NSA z dnia 16 października 2017 r. sygn. akt II FPS 4/17