Komunikaty

< powrót

 

Uchwały siedmiu sędziów NSA z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawach o sygn. akt I FPS 2/17 oraz II OPS 2/17 (podatek od towarów i usług, referendum lokalne)

W dniu 11 grudnia 2017 r. Naczelny Sąd Administracyjny w składzie siedmiu sędziów podjął uchwały w sprawach oznaczonych sygnaturami akt I FPS 2/17 (podatek od towarów i usług od usług polegających na odbudowie i rozbudowie umocnień brzegu Morza Bałtyckiego) oraz II OPS 2/17 (wymogi formalne wniosku o przeprowadzenie referendum lokalnego).

W sprawie oznaczonej sygnaturą akt I FPS 4/17 postanowieniem z dnia 11 grudnia 2017 r. odmówiono podjęcia uchwały (link do postanowienia).


W stanie prawnym obowiązującym w 2011 r. i 2012 r. usługi polegające na odbudowie i rozbudowie umocnień brzegu Morza Bałtyckiego – takie jak będące przedmiotem rozpoznawanej sprawy -  służące zachowaniu w stanie niepogorszonym już istniejących brzegów morskich i ich zabezpieczeniu przed dalszym zniszczeniem, były usługami związanymi z ochroną środowiska morskiego, do których miała zastosowanie przewidziana w art. 83 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r., nr 177, poz. 1054 ze zm.) stawka podatku w wysokości 0%. – uchwała siedmiu sędziów NSA z dnia 11 grudnia 2017 r. sygn. akt I FPS 2/17


Poparcie przez mieszkańca jednostki samorządu terytorialnego wniosku o przeprowadzenie referendum lokalnego wymaga złożenia na karcie poparcia wszystkich danych wymienionych w art. 14 ust. 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 400), potwierdzonych własnoręcznym podpisem – uchwała siedmiu sędziów NSA z dnia 11 grudnia 2017 r. sygn. akt II OPS 2/17