Komunikaty

< powrót

 

Uchwały 7 sędziów NSA z dnia 24 maja 2021 r. w sprawach dotyczących sądowej kontroli biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego (I FPS 1/21) oraz źródeł przychodu w podatku dochodowym od osób fizycznych (II FPS 1/21)

W dniu 24 maja 2021 r. Naczelny Sąd Administracyjny w składzie siedmiu sędziów, po rozpoznaniu, na posiedzeniach odmiejscowionych wniosków Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, podjął następujące uchwały.

 

  1. „W świetle art. 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U z 2017 r., poz. 2188 ze zm.) oraz art. 1 – 3 i art. 134 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r., poz. 2325 ze zm.) ocena przesłanek zastosowania przez organy podatkowe przy wydawaniu decyzji podatkowej art. 70 § 6 pkt 1 w zw. z art. 70c ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r., poz. 1325 ze zm.) mieści się w granicach sprawy sądowej kontroli legalności tej decyzji" uchwała siedmiu sędziów NSA z dnia 24 maja 2021 r. sygn. akt I FPS 1/21 (link).
  1. „Przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze są zaliczane bez ograniczeń do źródła przychodów wymienionego w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1426 z późn. zm.), chyba, że stanowią składnik majątkowy mienia osoby fizycznej, który został przez nią wprowadzony do majątku związanego z wykonywaniem działalności gospodarczej.” uchwała siedmiu sędziów NSA z dnia 24 maja 2021 r. sygn. akt II FPS 1/21 (link)

 

W sprawie oznaczonej sygnaturą akt I FPS 4/20 Naczelny Sąd Administracyjny postanowieniem z dnia 24 maja 2021 r., sygn. akt I FPS 4/20, wydanym na posiedzeniu niejawnym, zawiesił postępowanie do czasu rozstrzygnięcia przedstawionych przez NSA pytań prejudycjalnych w sprawach I FSK 1645/20 oraz I FSK 1490/20.