Komunikaty

< powrót

 

Uchwała Kolegium Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 27 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA

KOLEGIUM  NACZELNEGO  SĄDU  ADMINISTRACYJNEGO

 

z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 

Na podstawie art. 47 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. – Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1647 ze zm.) Kolegium Naczelnego Sądu Administracyjnego, mając na uwadze art. 8 Konstytucji RP stanowiący, że Konstytucja jest najwyższym prawem Rzeczypospolitej Polskiej, a jej przepisy stosuje się bezpośrednio,  postanowiło podjąć uchwałę następującej treści:

 

Kolegium NSA apeluje o poszanowanie niezależności sądów i Trybunałów, które w demokratycznym państwie prawnym, jakim jest Rzeczpospolita Polska, są władzą odrębną i niezależną od innych władz oraz stoją na straży praw i wolności obywatelskich. Zgodnie z art. 178 ust. 1 Konstytucji sędziowie w sprawowaniu swojego urzędu są niezawiśli i podlegają tylko Konstytucji oraz ustawom.

Naczelny Sąd Administracyjny oraz wojewódzkie sądy administracyjne wielokrotnie w swoim orzecznictwie korzystały z bogatego dorobku orzeczniczego Trybunału Konstytucyjnego, w pełni szanując i respektując poglądy tam zawarte.

Nigdy w judykaturze sądów administracyjnych nie budził wątpliwości charakter orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, które zgodnie z art. 190 ust. 1 Konstytucji mają moc powszechnie obowiązującą i są ostateczne. Wynikająca z wyroków Trybunału utrata domniemania konstytucyjności aktu prawnego powodowała pominięcie zakwestionowanego przepisu w wyrokach sądów administracyjnych. Jednocześnie Kolegium NSA podkreśla, że zgodnie z art. 190 ust. 2 Konstytucji, orzeczenia Trybunału podlegają niezwłocznemu ogłoszeniu w organie urzędowym, w którym akt normatywny był ogłoszony. Powyższe stanowisko sądów administracyjnych zostało kolejny raz potwierdzone w wystąpieniu przedstawiciela NSA na rozprawie przed Trybunałem Konstytucyjnym w dniu 6 kwietnia 2016 r. w sprawie o sygn. akt P 5/14).

Kolegium NSA uznaje za niedopuszczalne i oburzające wypowiedzi niektórych polityków określające sędziów Sądu Najwyższego obradujących na Zgromadzeniu Ogólnym jako „zespół kolesi”. Stosownie do preambuły Ustawy Zasadniczej oraz jej art. 10 ustrój Rzeczypospolitej Polskiej opiera się na podziale i równowadze władzy ustawodawczej, władzy wykonawczej i władzy sądowniczej, zaś wzajemne relacje pomiędzy organami władz publicznych powinny  być oparte na poszanowaniu wolności i sprawiedliwości, współdziałaniu władz, dialogu społecznym oraz na zasadzie pomocniczości umacniającej uprawnienia obywateli i ich wspólnot.         

                                                    

Przewodniczący Kolegium NSA

Prezes NSA Marek Zirk - Sadowski 

 

uchwała Kolegium NSA - pdf