Komunikaty

< powrót

 

Uchwała 7 sędziów NSA z dnia 7 marca 2022 r. o skutkach wadliwego doręczenia postanowienia o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności – sygn. akt I FPS 4/21

W dniu 7 marca 2022 r. Naczelny Sąd Administracyjny w składzie siedmiu sędziów po rozpoznaniu zagadnienia prawnego przekazanego przez Naczelny Sąd Administracyjny postanowieniem z dnia 9 grudnia 2021 r., sygn. akt I FSK 565/18 (link do postanowienia) podjął następującą uchwałę.

"Postanowienie o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności doręczone stronie, która miała ustanowionego pełnomocnika, z naruszeniem art. 145 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201 ze zm.), należy uznać za niewiążące w rozumieniu art. 212 w zw. z art. 239 tej ustawy także wtedy, gdy strona lub jej pełnomocnik wnieśli od niego zażalenie" – sygn. akt I FPS 4/21

 

link do uchwały siedmiu sędziów NSA z dnia 7 marca 2022 r. – sygn. akt I FPS 4/21