Komunikaty

< powrót

 

Uchwała 7 sędziów NSA z dnia 7 listopada 2022 r. w sprawie instalacji radiokomunikacyjnych, radionawigacyjnych i radiolokacyjnych (sygn. akt III OPS 1/22)

W dniu 7 listopada 2022 r. Naczelny Sąd Administracyjny w składzie siedmiu sędziów po rozpoznaniu zagadnienia prawnego przedstawionego do rozstrzygnięcia  postanowieniem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 5 kwietnia 2022 r., sygn. akt III OSK 703/21 (link) podjął następującą uchwałę:

„Przy kwalifikacji instalacji radiokomunikacyjnych, radionawigacyjnych i radiolokacyjnych na podstawie § 3 ust. 1 pkt 8 i § 3 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71, ze zm.) jako inwestycji mogącej potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, należy brać pod uwagę równoważną moc promieniowaną izotropowo wyznaczoną dla pojedynczej anteny także wówczas, gdy w skład instalacji wchodzi kilka anten”. – sygn. akt III OPS 1/22

uchwała siedmniu sędziów NSA z dnia 7 listopada 2022 r. sygn. akt III OPS 1/22 - link