Komunikaty

< powrót

 

Uchwała 7 sędziów NSA z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie o sygn. akt II FPS 3/17 (przedawnienie zobowiązania podatkowego)

W dniu 6 listopada 2017 r. Naczelny Sąd Administracyjny w składzie siedmiu sędziów po rozpoznaniu zagadnienia prawnego przedstawionego w trybie art. 187 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 ze zm.) przez Naczelny Sąd Administracyjny postanowieniem z dnia 17 maja 2017 r., sygn. akt II FSK 925/15, podjął następującą uchwałę:

„W świetle art. 24 w zw. z art. 70 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym od 1 września 2005 r., nie jest dopuszczalne prowadzenie postępowania podatkowego i orzekanie o wysokości straty w podatku dochodowym od osób prawnych za rok podatkowy, w którym została ona poniesiona, w sytuacji gdy upłynął termin przedawnienia zobowiązania podatkowego za ten rok.” – uchwała siedmiu sędziów NSA z dnia 6 listopada 2017 r. sygn. akt II FPS 3/17 (link)


Ponadto w dniu 6 listopada 2017 r. Naczelny Sąd Administracyjny odmówił podjęcia uchwały w sprawie zagadnienia prawnego przekazanego przez Naczelny Sąd Administracyjny postanowieniem z dnia 23 sierpnia 2017 r., sygn. akt II FSK 1897/15, „Czy art. 6 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku tonażowym (Dz. U. poz. 1387) ma zastosowanie do spółki komandytowo-akcyjnej, która przekształciła się w spółkę jawną (komandytową) przed dniem określonym w przepisie art. 4 ust. 1 tej ustawy?” – postanowienie z dnia 6 listopada 2017 r. sygn. akt II FPS 5/17