Komunikaty

< powrót

 

Uchwała 7 sędziów NSA w sprawie transkrypcji zagranicznego aktu urodzenia dziecka (sygn. akt II OPS 1/19)

W dniu 2 grudnia 2019 r. Naczelny Sąd Administracyjny w składzie siedmiu sędziów po rozpoznaniu zagadnienia prawnego przedstawionego w trybie art. 187 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 ze zm.) przez Naczelny Sąd Administracyjny w postanowieniu z dnia 17 kwietnia 2019 r. o sygn. akt II OSK 1330/17 podjął następującą uchwałę:

Przepis art. 104 ust. 5 i art. 107 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. 2014 r. poz. 1741 ze zm.) w związku z art. 7 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. Prawo prywatne międzynarodowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 1792) nie dopuszcza transkrypcji zagranicznego aktu urodzenia dziecka, w którym jako rodzice wpisane są osoby tej samej płci.

Naczelny Sąd Administracyjny, uzasadniając swoje stanowisko wskazał, że w wyniku transkrypcji powstaje polski akt stanu cywilnego, który pod względem mocy dowodowej nie różni się od aktu stanu cywilnego powstałego na podstawie rejestracji zdarzenia prawnego. Wpisanie do polskiego rejestru stanu cywilnego w drodze transkrypcji dwóch kobiet jako rodziców dziecka, stanowiłoby naruszenie podstawowych zasad polskiego porządku prawnego. W prawie polskim rodzicami dziecka mogą być bowiem tylko matka i ojciec. Ustawodawca w przepisach dotyczących transkrypcji wprowadził wymagania dowodowe obowiązujące w innych postępowaniach administracyjnych. Wykładnia art. 104 ust. 5 p.a.s.c. nie może prowadzić do sytuacji, w której polski obywatel nie będzie mógł uzyskać numeru PESEL lub dowodu tożsamości z powodu wpisania w jego zagranicznym akcie urodzenia dwóch kobiet jako rodziców. W takim przypadku należy uwzględnić moc dowodową zagranicznych dokumentów urzędowych stojącą na równi z polskimi dokumentami urzędowymi na podstawie art. 1138 k.p.c. Za nieuzasadnione Sąd uznał zwrócenie się w rozpoznawanej sprawie z pytaniem prawnym do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Dopiero bowiem negatywny wynik postępowania w sprawie wydania dowodu tożsamości mógłby wpłynąć na swobodę przemieszczania się skarżącego po terytorium UE.

 

uchwała siedmiu sędziów NSA z dnia 2 grudnia 2019 r. sygn. akt II OPS 1/19