Komunikaty

< powrót

 

Uchwała 7 sędziów NSA w sprawie przerwania biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego (sygn. akt II FPS 1/19)

W dniu 3 czerwca 2019 r. Naczelny Sąd Administracyjny w składzie siedmiu sędziów po rozpoznaniu zagadnienia prawnego przedstawionego w trybie art. 187 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 ze zm.) przez Naczelny Sąd Administracyjny w postanowieniu z dnia 26 lutego 2019 r. o sygn. akt II FSK 3309/18 podjął następującą uchwałę:

„W stanie prawnym obowiązującym do dnia 31 grudnia 2015 r. ogłoszenie upadłości podatnika po upływie terminu płatności podatku dochodowego od osób prawnych, a przed końcem roku kalendarzowego, w którym upływał termin płatności tego podatku, nie skutkowało przerwaniem biegu terminu przedawnienia na podstawie art. 70 § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, ze zm.).”

 

uchwała siedmiu sędziów NSA z dnia 3 czerwca 2019 r. sygn. akt II FPS 1/19


Dwa inne zagadnienia prawne przedstawione poszerzonemu składowi NSA tj. kwestia doręczenia korespondencji w postępowaniu podatkowym (postanowienie NSA z dnia 20 lutego 2019 r. sygn. akt I FSK 486/17) oraz zwolnień w podatku dochodowym żołnierzy i pracowników cywilnych wojska, którzy pełnią służbę za granicą (postanowienie NSA z dnia 2 kwietnia 2019 r. sygn. akt II FSK 1167/17) nie zostały rozstrzygnięte w formie uchwał. Naczelny Sąd Administracyjny, działając na podstawie art. 187 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r., poz. 1302 ze zm.) przejął te sprawy do rozpoznania w składzie siedmiu sędziów. Terminy rozpraw nie są jeszcze znane.