Komunikaty

< powrót

 

Uchwała 7 sędziów NSA w sprawie dotyczącej nałożenia administracyjnej kary pieniężnej na podstawie przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (III OPS 1/21)

W dniu 9 czerwca 2022 r. Naczelny Sąd Administracyjny w składzie siedmiu sędziów, po rozpoznaniu wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich, podjął następującą uchwałę.

„Do postępowań administracyjnych w przedmiocie nałożenia administracyjnych kar pieniężnych, o których mowa w przepisach Rozdziału 4d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.: Dz. U. z 2021 r., poz. 888 ze zm.), stosuje się art. 189f ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.).”

 

uchwała siedmiu sędziów NSA z dnia 9 czerwca 2022 r., sygn. akt III OPS 1/21 - link