Komunikaty

< powrót

 

Uchwała 7 sędziów NSA o opodatkowaniu gruntu oraz części budynku stanowiących nieruchomość wspólną w sytuacji wyodrębnienia lokali należących do jednego podmiotu - sygn. akt II FPS 1/18

W dniu 24 września 2018 r. Naczelny Sąd Administracyjny w składzie siedmiu sędziów po rozpoznaniu zagadnienia prawnego przedstawionego w trybie art. 187 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302) przez Naczelny Sąd Administracyjny w postanowieniu z dnia 19 kwietnia 2018 r. o sygn. akt II FSK 1947/16, podjął następującą uchwałę:

W stanie prawnym obowiązującym do dnia 31 grudnia 2015 r. przepis art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 849 ze zm.) ma zastosowanie również w sytuacji, gdy wyodrębnione lokale, z własnością których wiąże się udział w nieruchomości wspólnej, znajdują się we własności tego samego podmiotu.”

 

uchwała siedmiu sędziów NSA z dnia 24 września 2018 r. – sygn. akt II FPS 1/18