Komunikaty

< powrót

 

Pytanie prejudycjalne NSA dotyczące skutków przeniesienia własności wywłaszczonych gruntów rolniczych za odszkodowaniem w podatku VAT

Postanowieniem z dnia 18 stycznia 2023 r. (sygn. akt I FSK 923/19) Naczelny Sąd Administracyjny zwróci się do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z pytaniem prejudycjalnym o następującej treści:

"Czy  przepisy art. 9 ust. 1 w zw. z art. 14 ust. 2 lit. a ) dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.Urz. UE seria L z 2006 r. Nr 347/1 ze zm.) nie stoją na przeszkodzie temu, aby uznać że rolnik będący podatnikiem VAT na zasadach ogólnych, który dokonuje przeniesienia prawa własności działki gruntowej na rzecz Skarbu Państwa, w trybie wywłaszczenia w zamian za odszkodowanie w związku ze zmianą jej przeznaczenia na cele nierolnicze, jest podatnikiem obowiązanym do rozliczenia VAT z tej dostawy, tylko z uwagi na to, że działka ta wykorzystywana była dla celów działalności rolniczej podlegającej opodatkowaniu VAT?"

 

postanowienie NSA z dnia 18 stycznia 2023 r., sygn. akt I FSK 923/19 – link do orzeczenia