Komunikaty

< powrót

 

Pytanie prawne Naczelnego Sądu Administracyjnego o zbadanie zgodności z Konstytucją RP przepisów o ochronie zabytków

Naczelny Sąd Administracyjny postanowieniem z dnia 6 grudnia 2022 r., sygn. akt II OSK 3843/19, wystąpił do Trybunału Konstytucyjnego z pytaniem prawnym, czy art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2017 r. poz. 2187 ze zm.) w związku z § 14 i § 15 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem (Dz. U. Nr 113, poz. 661) w wersji  ww. przepisów rozporządzenia obowiązującej do dnia 19 października 2019 r.  w zakresie, w jakim ogranicza prawo własności nieruchomości poprzez dopuszczenie ujęcia nieruchomości jako zabytku nieruchomego w wojewódzkiej ewidencji zabytków, bez zapewnienia właścicielowi gwarancji ochrony prawnej przed dokonaniem takiego ograniczenia, jest zgodny z art. 64 ust. 1 i ust. 2 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz z art. 1 Protokołu nr 1 do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności z dnia 20 marca 1952 r. (Dz.U. z 1995 r. Nr 36, poz. 175 ze zm.).

Postanowienie NSA z dnia 6 grudnia 2022 r., sygn. akt II OSK 3843/19 (link)