Komunikaty

< powrót

 

Postanowienie NSA w sprawie wstrzymania wykonania zarządzenia Ministra Kultury dotyczącego połączenia Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku i Muzeum Westerplatte i Wojny 1939

Postanowieniem z dnia 5 kwietnia 2017 r. (sygn. akt II OZ 299/17) Naczelny Sąd Administracyjny uchylił postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 30 stycznia 2017 r. i oddalił wniosek o wstrzymanie wykonania zarządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 6 września 2016 r. w sprawie połączenia państwowych instytucji kultury Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku i Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 oraz utworzenia państwowej instytucji kultury – Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w dniu 30 stycznia 2017 r. postanowił wstrzymać wykonanie zaskarżonego przez Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, Dyrektora Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku oraz Rzecznika Praw Obywatelskich zarządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 6 września 2016 r. Od tego postanowienia zażalenie do Naczelnego Sądu Administracyjnego złożył Minister.

Naczelny Sąd Administracyjny we wspomnianym postanowieniu z dnia 5 kwietnia 2017 r., uwzględniającym zażalenie Ministra, uznał, że w rozpoznawanej sprawie na podstawie art. 5 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r., poz. 718 ze zm.) wyłączona jest kognicja sądów administracyjnych. Stąd też brak było podstaw do ustosunkowania się przez Naczelny Sąd Administracyjny do ustawowych przesłanek wstrzymania wykonania zaskarżonego zarządzenia, jak i kwestii legitymacji skargowej Dyrektora Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Wskazując na powyższe, Naczelny Sąd Administracyjny, dokonując powiązania przedmiotu wniosku o wstrzymanie wykonania z ustawową przesłanką wyłączenia kognicji sądu administracyjnego, uchylił zaskarżone postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie i oddalił wniosek o wstrzymanie wykonania zarządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Szczegółowe motywy, jakimi kierował się Naczelny Sąd Administracyjny, zostały przedstawione w pisemnym uzasadnieniu postanowienia.

 

Postanowienie NSA z dnia 5 kwietnia 2017 r. sygn. akt II OZ 299/17 (link)