Komunikaty

< powrót

 

Opłata miejscowa tylko w miejscowościach z czystym powietrzem – wyrok NSA z dnia 15 marca 2018 r. (sygn. akt II FSK 3579/17)

W dniu 15 marca 2018 r. Naczelny Sąd Administracyjny w sprawie oznaczonej sygnaturą akt II FSK 3579/17 po rozpoznaniu skargi kasacyjnej Rady Miasta Zakopane od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 10 lipca 2017 r. (sygn. akt III SA/Kr 535/15), stwierdzającego nieważność uchwały Rady Miasta Zakopane z dnia 27 marca 2008 r. nr XXII/250/2008 w przedmiocie ustalenia miejscowości, w której pobiera się opłatę miejscową, oddalił skargę kasacyjną.

Naczelny Sąd Administracyjny podzielił stanowisko sądu pierwszej instancji, który przyjął, że z  akt sprawy nie wynika, czy w chwili podejmowania zaskarżonej uchwały Rada Miasta Zakopane dysponowała aktualnymi danymi dotyczącymi jakości powietrza. Podejmując uchwałę ustalającą miejscowość, w której pobiera się opłatę miejscową, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego powinien dysponować informacją o spełnieniu w danej miejscowości minimalnych warunków klimatycznych, określonych w przepisach prawa powszechnie obowiązującego. NSA podkreślił, że to na organie ciąży obowiązek wykazania istnienia m.in. odpowiednich kryteriów jakości powietrza w chwili podejmowania uchwały. Zwrócił ponadto uwagę na ekwiwalentny charakter opłat lokalnych. Osoba uiszczająca taką opłatę ma prawo oczekiwać w zamian określonego świadczenia ze strony jednostki  samorządu terytorialnego, którym w niniejszej sprawie jest powietrze spełniające określone prawem wymogi.

 

wyrok NSA z dnia 15 marca 2018 r. sygn. akt II FSK 3579/17