Komunikaty

< powrót

 

NSA przejął do rozpoznania w składzie 7 sędziów sprawy o sygn. akt I FPS 7/18 oraz I FPS 8/17 (sposób dokonywania korekty rozliczeń przez jednostki samorządu terytorialnego, termin do przedłużenia zwrotu różnic)

W dniu 12 lutego 2018 r. Naczelny Sąd Administracyjny działając na podstawie art. 187 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r., poz. 1369 ze zm.) przejął do rozpoznania w składzie siedmiu sędziów sprawy, w których trzyosobowy skład NSA przedstawił następujące pytania:

1. „Czy w stanie prawnym obowiązującym w 2015 r. dla zachowania terminu do przedłużenia zwrotu różnicy podatku w celu zweryfikowania zasadności tego zwrotu, określonego w art. 87 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. poz. 1054 ze zm.; obecnie Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 ze zm.), konieczne było przed upływem tego terminu doręczenie podatnikowi postanowienia naczelnika urzędu skarbowego przedłużającego termin, czy też wystarczyło jeśli przed upływem terminu do dokonania zwrotu to postanowienie zostało wydane (sporządzone i podpisane), ewentualnie, w przypadku doręczenia za pośrednictwem operatora pocztowego, także przekazane temu operatorowi w celu doręczenia?” – sygn. akt I FPS 8/17

2. „Czy w stanie prawnym obowiązującym przed 1 października 2016 r. jednostka samorządu terytorialnego, która w związku z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 29 września 2015 r., sygn. C - 276/14  Gmina Wrocław przeciwko Ministrowi Finansów, chcąc zrealizować prawo określone w art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2017 r., poz. 1221) do odliczenia podatku naliczonego z faktur zakupowych związanych z realizacją inwestycji, które zostały przekazane nieodpłatnie jednostce budżetowej, zobowiązana jest dokonać korekt rozliczeń podatku łącznie wszystkich swych jednostek organizacyjnych i jednostki samorządu terytorialnego?” – sygn. akt I FPS 7/17

 

Terminy rozpraw, na których NSA w składzie siedmiu sędziów rozpozna skargi kasacyjne, zostaną wyznaczone z urzędu.