Komunikaty

< powrót

 

NSA odmówił podjęcia uchwały z wniosku Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców (sygn. akt II GPS 1/23)

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców wnioskiem z dnia 6 grudnia 2022 r. wystąpił do Naczelnego Sądu Administracyjnego o podjęcie uchwały mającej na celu wyjaśnienie przepisów prawnych, których stosowanie wywołało rozbieżności w orzecznictwie sądów administracyjnych, tj.

Czy przepis art. 165b § 1 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. 1997 r. Nr 137 poz. 926, dalej jako „OP”) w zakresie jakim dotyczy terminu wszczęcia postępowania, znajduje odpowiednie zastosowanie w postępowaniu w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej na podstawie ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi (Dz. U. 2017 poz. 708, dalej jako „Ustawa SENT”) oraz art. 26 ust. 5 ustawy SENT oraz art. 94 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. 2016 r. poz. 1947, dalej jako „ustawa o KAS”)?” 

Naczelny Sąd Administracyjny postanowieniem z dnia 3 lipca 2023 r., sygn. akt II GPS 1/23, odmówił podjęcia uchwały. 

 

postanowienie NSA z dnia 3 lipca 2023 r., sygn. akt II GPS 1/23 - link