Komunikaty

< powrót

 

Konkurs na najlepszą pracę magisterską i doktorską – 2019 r.

Naczelny Sąd Administracyjny po raz kolejny ogłasza konkurs na najlepszą pracę magisterską, zaś po raz pierwszy również na najlepszą pracę doktorską.  Do konkursu może zostać zgłoszona praca magisterska i doktorska na temat związany z zakresem działania sądownictwa administracyjnego, a w szczególności: prawem administracyjnym, prawem finansowym, prawem budowlanym, prawem ochrony środowiska, prawem własności przemysłowej, ustrojem samorządu terytorialnego bądź gospodarką nieruchomościami. Do konkursu zostaną dopuszczone prace, które zostały ocenione przez promotora i recenzenta na ocenę bardzo dobrą lub dobrą plus i zostały napisane w języku polskim.
 
Uczestnikami konkursu mogą być absolwenci wyższych uczelni publicznych i niepublicznych, którzy obronili prace w terminie od dnia 31 października 2018 r. do dnia 31 października 2019 r. Zgłoszenia prac do konkursu może dokonać jej autor, po uzyskaniu akceptacji promotora lub recenzenta bądź promotor lub recenzent – za zgodą autora pracy. Prace należy składać do dnia 5 listopada 2019 r., zaś rozstrzygnięcie konkursu nastąpi najpóźniej w dniu 29 listopada 2019 r.
 
Na laureatów konkursu czekają atrakcyjne nagrody pieniężne, a także możliwość publikacji streszczenia pracy lub jej fragmentu w Zeszytach Naukowych Sądownictwa Administracyjnego.