Komunikaty

< powrót

 

Komunikat z dnia 26 września 2018 r. (postanowienia NSA ws. uchwał Krajowej Rady Sądownictwa w przedmiocie wniosków o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Najwyższego)

W dniu 25 września 2018 r. Naczelny Sąd Administracyjny wydał cztery postanowienia rozstrzygające wnioski osób kandydujących na stanowiska sędziów Sądu Najwyższego o udzielenie zabezpieczenia w postępowaniu o uchylenie uchwały Krajowej Rady Sądownictwa w przedmiocie przedstawienia (nieprzedstawienia) wniosków o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Najwyższego.

W sprawach o sygn. akt II GW 22/18 i II GW 23/18 NSA postanowieniami wstrzymał wykonanie uchwały Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 24 sierpnia 2018 r. nr 318/2018 w przedmiocie przedstawienia (nieprzedstawienia) wniosków o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Najwyższego w Izbie Karnej w zaskarżonej części.

Natomiast w sprawach o sygn. akt II GW 21/18 i II GW 24/18 NSA oddalił wnioski o udzielenie zabezpieczenia w postępowaniu. W sprawie II GW 21/18 NSA oddalił wniosek o udzielenie zabezpieczenia przed wniesieniem odwołania od uchwały Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 28 sierpnia 2018 r. nr 331/2018 w przedmiocie przedstawienia (nieprzedstawienia) wniosków o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Najwyższego w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych. W sprawie o sygn. akt II GW 24/18 NSA oddalił wniosek o udzielenie zabezpieczenia w postępowaniu o uchylenie uchwały Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 23 sierpnia 2018 r. nr 317/2018 w przedmiocie przedstawienia (nieprzedstawienia) wniosków o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Najwyższego w Izbie Dyscyplinarnej.

NSA w powyższych sprawach zastosował przepis art. 388 § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1360 ze zm.), zgodnie z którym "w razie wniesienia skargi kasacyjnej, gdyby na skutek wykonania orzeczenia stronie mogła być wyrządzona niepowetowana szkoda, sąd drugiej instancji może wstrzymać wykonanie zaskarżonego orzeczenia do czasu ukończenia postępowania kasacyjnego lub uzależnić wykonanie tego orzeczenia - a w razie oddalenia apelacji także orzeczenia sądu pierwszej instancji - od złożenia przez powoda stosownego zabezpieczenia. Postanowienie może być wydane na posiedzeniu niejawnym".

 

postanowienie NSA z dnia 25 września 2018 r. sygn. akt II GW 21/18

postanowienie NSA z dnia 25 września 2018 r. sygn. akt II GW 22/18

postanowienie NSA z dnia 25 września 2018 r. sygn. akt II GW 23/18

postanowienie NSA z dnia 25 września 2018 r. sygn. akt II GW 24/18