Komunikaty

< powrót

 

Komunikat w sprawie sporu kompetencyjnego pomiędzy Prezydentem RP a Naczelnym Sądem Administracyjnym

Wnioskiem z dnia 13 marca 2023 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej zwrócił się do Trybunału Konstytucyjnego o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego pomiędzy Prezydentem RP a Naczelnym Sądem Administracyjnym. Przedmiot sporu, w ocenie Prezydenta, dotyczy odpowiedzi na następujące pytania.

1. Czy art. 179 w związku z art. 144 ust. 3 pkt 17 oraz art. 184 Konstytucji RP mogą być interpretowane w ten sposób, że dozwolone jest przyznanie NSA kompetencji do kontroli powołania przez Prezydenta RP sędziego, w szczególności do oceny skuteczności nadania sędziemu prawa do wykonywania władzy sądowniczej;

2. Czy w świetle art. 184 Konstytucji RP, określającego jako zadanie sądów administracyjnych kontrolę działalności administracji publicznej, NSA jest uprawniony do dokonywania wiążącej interpretacji przepisów Konstytucji w związku z wykonywaniem przez Prezydenta RP kompetencji, o której mowa art. 179 w związku z art. 144 ust. 3 pkt 17 Konstytucji RP, w szczególności czy Sąd ten może określać warunki skuteczności powołania sędziego.

Wniosek Prezydenta RP z dnia 13 marca 2023 r. opublikowany na stronie internetowej Trybunału – link.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 30 listopada 2016 r. o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 2393) wszczęcie przed Trybunałem postępowania w sprawie rozstrzygnięcia sporu kompetencyjnego powoduje zawieszenie postępowań przed organami, które prowadzą spór kompetencyjny. Z przepisu tego wynika, że zawieszenie toczącego się postępowania następuje z mocy prawa. Wydanie postanowienia ma wyłącznie charakter deklaratoryjny, potwierdzający istniejący stan rzeczy.

Wobec powyższego Naczelny Sąd Administracyjny postanowieniem z dnia 16 marca 2023 r. wydanym w sprawie oznaczonej sygnaturą akt II GSK 986/19, której przedmiotem jest skarga kasacyjna od postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 24 stycznia 2019 r. (sygn. akt VI SA/Wa 2287/18) odrzucającego skargę na postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego, stwierdził zawieszenie postępowania kasacyjnego z mocy art. 86 ust. 1 ustawy o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym.