Historia

< powrót

 

Prof. dr hab. Janusz Trzciński

Sędzia NSA w stanie spoczynku prof. dr hab. Janusz Trzciński - Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego w latach 2004-2010

Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego w latach 2004-2010.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Po zakończeniu studiów w 1965 roku rozpoczął pracę w Katedrze Prawa Państwowego. Tytuł doktora nauk prawnych uzyskał w 1971 roku, a w 1978 - stopień naukowy doktora habilitowanego. W 1986 roku otrzymał tytuł profesora nauk prawnych. W latach 1984-1987 pełnił funkcję prodziekana a następnie od 1987 do 1993 roku - dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego.


W X kadencji Sejmu w latach 1989-1991 był posłem i przewodniczącym Komisji Ustawodawczej. Uczestniczył w pracach Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego, która w 1997 roku przygotowała projekt Konstytucji.


W grudniu 1993 roku został wybrany na sędziego Trybunału Konstytucyjnego, gdzie pełnił funkcję wiceprezesa do końca listopada 2001 roku. W latach 2001-2004, z krótką przerwą, sprawował funkcję sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie. W okresie 2002-2004 (maj) był przewodniczącym Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów, w tym czasie uczestniczył również w pracach Konwentu Europejskiego do spraw przyszłości Europy przygotowującego projekt Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy.


Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 maja 2004 roku profesor Janusz Trzciński powołany został na stanowisko Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego, które piastował do dnia 22 maja 2010 r. W dniu 23 maja 2010 roku został dyrektorem Biura Orzecznictwa NSA. Z dniem 17 czerwca 2010 roku postanowieniem Marszałka Sejmu wykonującego obowiązki Prezydenta RP profesor Janusz Trzciński objął funkcję wiceprezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego.


Profesor jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Legislacji, Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawa Konstytucyjnego, Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego. Od czerwca 2004 do czerwca 2010 zasiadał w Zarządzie Stowarzyszenia Rad Stanu i Naczelnych Sądów Administracyjnych Unii Europejskiej (ACA Europe), zaś w latach 2006-2008 był Prezesem tego Stowarzyszenia.


Jest autorem licznych opracowań naukowych (monografii, komentarzy, artykułów, glos i recenzji), których tematyka koncentruje się głównie wokół teoretycznych zagadnień dotyczących organów państwowych, Konstytucji oraz sądownictwa konstytucyjnego i administracyjnego. Od 22 maja 2010 roku pełni funkcję Redaktora naczelnego czasopisma „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego".


Został uhonorowany wieloma odznaczeniami, m.in. Zasłużony dla Opolszczyzny, Srebrny Krzyż Zasługi, Złoty Medal za Zasługi dla Obronności Kraju, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. W 2001 roku otrzymał Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski. W roku 2009 władze Nowej Rudy nadały profesorowi tytuł „Honorowy Obywatel Miasta Nowa Ruda". 19 lutego 2010 roku prof. Janusz Trzciński otrzymał tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.