Opcje wyszukania

Wyszukane posiedzenia: 54
Sygnatura Data Godz. Sala Typ Symbol Skład sędziowski Przedmiot / Wynik
I SA/Wr 625/21 2022-10-06 09:00 sala A jawne 6116 D. Gawlak-Nowakowska (spr.)
M. Semiczek
D. Stankiewicz-Rajchman
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

*Oddalono skargę w całości
II SA/Wr 378/22 2022-10-06 09:00 sala B jawne 6050 W. Śnieżyński (spr.)
O. Białek
M. Pawłowska
Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego

*Oddalono skargę w całości
III SA/Wr 1001/21 2022-10-06 09:00 sala C jawne 6392/6036 M. Jankowska-Szostak (spr.)
K. Borońska
A. Kuczyńska-Szczytkowska
skarga na uchwałę Rady Powiatu Złotoryjskiego w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej, odcinka dawnej drogi wojewódzkiej nr 363 o długości 719 m przebiegającej przez miasto Złotoryja, powiat złotoryjski

*Oddalono skargę w całości
I SA/Wr 718/21 2022-10-06 09:30 sala A jawne 6112 D. Gawlak-Nowakowska
M. Semiczek
D. Stankiewicz-Rajchman (spr.)
podatek dochodowy od osób fizycznych za 2015 r.

*Oddalono skargę w całości
II SA/Wr 437/22 2022-10-06 09:30 sala B jawne 6139 W. Śnieżyński
O. Białek
M. Pawłowska (spr.)
Nałożenie kary pieniężnej z tytułu nierzetelnego, rocznego sprawozdania podmiotu prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych

*Odroczono ogłoszenie orzeczenia
III SA/Wr 107/21 2022-10-06 09:30 sala C jawne 6300 M. Jankowska-Szostak (spr.)
K. Borońska
A. Kuczyńska-Szczytkowska
określenie długu celnego

*Oddalono skargę w całości
III SA/Wr 113/21 2022-10-06 09:30 sala C jawne 6300 M. Jankowska-Szostak (spr.)
K. Borońska
A. Kuczyńska-Szczytkowska
określenie długu celnego

*Oddalono skargę w całości
III SA/Wr 119/21 2022-10-06 09:30 sala C jawne 6300 M. Jankowska-Szostak (spr.)
K. Borońska
A. Kuczyńska-Szczytkowska
określenie długu celnego

*Oddalono skargę w całości
I SA/Wr 440/21 2022-10-06 10:00 sala A jawne 6110 D. Gawlak-Nowakowska
M. Semiczek (spr.)
D. Stankiewicz-Rajchman
podatek od towarów i usług za X/2014 r.

*Uchylono zaskarżoną decyzję
*Zasądzono zwrot kosztów postępowania
II SA/Wr 582/21 2022-10-06 10:00 sala B jawne 6019 W. Śnieżyński
O. Białek (spr.)
M. Pawłowska
Umorzenie postępowania odwoławczego

*Odroczono rozprawę
III SA/Wr 245/21 2022-10-06 10:00 sala C jawne 6536 M. Jankowska-Szostak
K. Borońska (spr.)
A. Kuczyńska-Szczytkowska
uchybienie terminu do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy o zwolnienie z opłacania należności z tytułu składek należnych za marzec 2020 r.

*Uchylono zaskarżoną decyzję
III SA/Wr 246/21 2022-10-06 10:00 sala C jawne 6536 M. Jankowska-Szostak
K. Borońska (spr.)
A. Kuczyńska-Szczytkowska
uchybienie terminu do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy o zwolnienie z opłacania należności z tytułu składek należnych za kwiecień 2020 r.

*Uchylono zaskarżoną decyzję
III SA/Wr 247/21 2022-10-06 10:00 sala C jawne 6536 M. Jankowska-Szostak
K. Borońska (spr.)
A. Kuczyńska-Szczytkowska
uchybienie terminu do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy o zwolnienie z opłacania należności z tytułu składek należnych za maj 2020 r.

*Uchylono zaskarżoną decyzję
II SA/Wr 66/22 2022-10-06 10:30 sala B jawne 6014 W. Śnieżyński
O. Białek
M. Pawłowska (spr.)
Nakaz rozbiórki istniejących elementów zniszczonego budynku

*Odroczono rozprawę
III SA/Wr 259/20 2022-10-06 10:45 sala C jawne 6391/6264 M. Jankowska-Szostak
K. Borońska
A. Kuczyńska-Szczytkowska (spr.)
skarga na uchwałę Rady Gminy Zagrodno w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Wójta Gminy Zagrodno

*Stwierdzono nieważność aktu, niebędącego aktem prawa miejscowego w całości
*Zasądzono zwrot kosztów postępowania
III SA/Wr 662/21 2022-10-06 11:10 sala C jawne 652 M. Jankowska-Szostak
K. Borońska
A. Kuczyńska-Szczytkowska (spr.)
zwrot kosztów świadczeń opieki zdrowotnej
I SA/Wr 447/21 2022-10-06 11:15 sala A jawne 6116 D. Gawlak-Nowakowska (spr.)
M. Semiczek
D. Stankiewicz-Rajchman
łączne zobowiązanie pienieżne za 2015 r.

*Oddalono skargę w całości
I SA/Wr 448/21 2022-10-06 11:15 sala A jawne 6116 D. Gawlak-Nowakowska (spr.)
M. Semiczek
D. Stankiewicz-Rajchman
łączne zobowiązanie pienieżne za 2016 r.

*Oddalono skargę w całości
III SA/Wr 784/21 2022-10-06 11:30 sala C jawne 652 M. Jankowska-Szostak
K. Borońska
A. Kuczyńska-Szczytkowska (spr.)
ustalenie kwoty należnego zwrotu poniesionych kosztów świadczeń opieki zdrowotnej w innym państwie członkowskim UE
I SA/Wr 61/21 2022-10-06 12:00 sala A jawne 6110 D. Gawlak-Nowakowska
M. Semiczek
D. Stankiewicz-Rajchman (spr.)
podatek od towarów i usług za II/2016 r.
II SA/Wr 65/22 2022-10-06 12:00 sala B jawne 6391/6099 W. Śnieżyński
O. Białek (spr.)
M. Pawłowska
Uchwalenie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Zgorzelec
III SA/Wr 331/21 2022-10-06 12:00 sala C jawne 652 M. Jankowska-Szostak
K. Borońska
B. Ciołek (spr.)
odmowa zwrotu kosztów leczenia
III SA/Wr 345/21 2022-10-06 12:20 sala C jawne 6536 M. Jankowska-Szostak
K. Borońska
B. Ciołek (spr.)
odmowa zwolnienia z obowiązku opłacania należności z tytułu składek za okres od 1 lutego 2021 r. do 28 lutego 2021 r.
II SA/Wr 116/22 2022-10-06 12:30 sala B jawne 6079 W. Śnieżyński
O. Białek
M. Pawłowska (spr.)
Ustalenie odszkodowania za nieruchomość, która z mocy prawa przeszła na własność Gminy
III SA/Wr 61/22 2022-10-06 12:45 sala C jawne 6402/6269 M. Jankowska-Szostak
K. Borońska (spr.)
B. Ciołek
skarga na uchwałę w przedmiocie utworzenia jednostki organizacyjnej pn. ,,Powiatowy zespół Schronisk Młodzieżowych w Jaworze"
I SA/Wr 490/20 2022-10-06 13:00 sala A rozprawa zdalna publikacja 6110 M. Semiczek (spr.) podatku od towarów i usług za okresy XI i XII/2014 r., od I do XII/2015 r., I, II/2016 r. oraz określenia podatku do zapłaty za okresy XI i XII/2014 r. od I do XII/2015 r. w trybie art. 108 ust. 1 ustawy o VAT Publikacja orzeczenia odroczona z dnia
II SA/Wr 291/22 2022-10-06 13:00 sala B jawne 6079 W. Śnieżyński (spr.)
O. Białek
M. Pawłowska
Uchylenie decyzji i umorzenie postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości
II SA/Wr 464/21 2022-10-06 14:30 sala B publikacja 6391/6159 W. Śnieżyński (spr.) Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Udanin Publikacja orzeczenia odroczona z dnia 27 września 2022 r.
I SA/Wr 75/22 2022-10-06 sala A niejawne 6115 M. Semiczek (spr.)
D. Gawlak-Nowakowska
D. Stankiewicz-Rajchman
podatek od nieruchomości za 2021 r.

*Oddalono skargę w całości
I SA/Wr 233/22 2022-10-06 sala A niejawne 6113 P. Kieres (spr.)
D. Dominik-Ogińska
D. Gawlak-Nowakowska
strata w podatku dochodowym od osób prawnych za 2014 r.

*Uchylono decyzję I i II instancji
*Zasądzono zwrot kosztów postępowania
I SA/Wr 234/22 2022-10-06 sala A niejawne 6113 D. Dominik-Ogińska
D. Gawlak-Nowakowska
P. Kieres (spr.)
określenie wysokości dochodu w 2015 r. i wysokości zobowiązania w podatku dochodowym od osób prawnych za 2015 r.

*Uchylono decyzję I i II instancji
*Zasądzono zwrot kosztów postępowania
I SAB/Wr 269/22 2022-10-06 sala A niejawne 658/6272 M. Semiczek (spr.)
D. Gawlak-Nowakowska
D. Stankiewicz-Rajchman
bezczynność w sprawie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę

*Stwierdzono bezczynność organu
*Umorzono postępowanie w zakresie zobowiązania organu do wydania aktu
*Stwierdzono, że bezczynność miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa
*Zasądzono zwrot kosztów postępowania
*Przyznano sumę pieniężną
I SAB/Wr 275/22 2022-10-06 sala A niejawne 659/6272 M. Semiczek (spr.)
D. Gawlak-Nowakowska
D. Stankiewicz-Rajchman
przewlekłe prowadzenie postępowania w sprawie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę

*Stwierdzono przewlekłe prowadzenie postępowania przez organ
*Umorzono postępowanie
*Stwierdzono, że przewlekłe prowadzenie postępowania miało miejsce z rażącym naruszeniem prawa
*Zasądzono zwrot kosztów postępowania
*Przyznano sumę pieniężną
I SAB/Wr 305/22 2022-10-06 sala A niejawne 658/6272 M. Semiczek (spr.)
D. Gawlak-Nowakowska
D. Stankiewicz-Rajchman
bezczynność w sprawie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę

*Stwierdzono bezczynność organu
*Zobowiązano organ do wydania aktu
*Stwierdzono, że bezczynność miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa
*Zasądzono zwrot kosztów postępowania
*Przyznano sumę pieniężną
I SAB/Wr 457/22 2022-10-06 sala A niejawne 659/6272 D. Stankiewicz-Rajchman (spr.)
D. Gawlak-Nowakowska
M. Semiczek
przewlekłe prowadzenie postępowania w sprawie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę

*Stwierdzono przewlekłe prowadzenie postępowania przez organ
*Stwierdzono, że przewlekłe prowadzenie postępowania miało miejsce z rażącym naruszeniem prawa
*Zobowiązano organ do wydania aktu
*Zasądzono zwrot kosztów postępowania
*Przyznano sumę pieniężną
I SAB/Wr 465/22 2022-10-06 sala A niejawne 658/6272 D. Stankiewicz-Rajchman (spr.)
D. Gawlak-Nowakowska
M. Semiczek
bezczynność i przewlekłe prowadzenie postępowania w sprawie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę

*Stwierdzono bezczynność organu i przewlekłe prowadzenie postępowania przez organ
*Stwierdzono, że bezczynność i przewlekłe prowadzenie postępowania miały miejsce z rażącym naruszeniem prawa
*Zobowiązano organ do wydania aktu
*Zasądzono zwrot kosztów postępowania
*Przyznano sumę pieniężną
I SAB/Wr 470/22 2022-10-06 sala A niejawne 659/6272 D. Stankiewicz-Rajchman (spr.)
D. Gawlak-Nowakowska
M. Semiczek
przewlekłe prowadzenie postępowania w sprawie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę

*Stwierdzono przewlekłe prowadzenie postępowania przez organ
*Stwierdzono, że przewlekłe prowadzenie postępowania miało miejsce z rażącym naruszeniem prawa
*Umorzono postępowanie w zakresie zobowiązania organu do wydania aktu
*Zasądzono zwrot kosztów postępowania
*Przyznano sumę pieniężną
*Oddalono skargę w części
I SAB/Wr 579/22 2022-10-06 sala A niejawne 658/6272 D. Gawlak-Nowakowska (spr.)
M. Semiczek
D. Stankiewicz-Rajchman
bezczynność w sprawie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę

*Stwierdzono bezczynność organu
*Stwierdzono, że bezczynność miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa
*Zobowiązano organ do wydania aktu
*Zasądzono zwrot kosztów postępowania
*Przyznano sumę pieniężną
*Oddalono skargę w części
I SAB/Wr 586/22 2022-10-06 sala A niejawne 659/6272 D. Gawlak-Nowakowska (spr.)
M. Semiczek
D. Stankiewicz-Rajchman
przewlekłe prowadzenie postępowania w sprawie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę

*Stwierdzono przewlekłe prowadzenie postępowania przez organ
*Stwierdzono, że przewlekłe prowadzenie postępowania miało miejsce z rażącym naruszeniem prawa
*Umorzono postępowanie w zakresie zobowiązania organu do wydania aktu
*Zasądzono zwrot kosztów postępowania
*Przyznano sumę pieniężną
*Oddalono skargę w części
I SAB/Wr 597/22 2022-10-06 sala A niejawne 658/6272 D. Gawlak-Nowakowska (spr.)
M. Semiczek
D. Stankiewicz-Rajchman
bezczynność w sprawie zezwolenia na pobyt czasowy

*Stwierdzono bezczynność organu
*Stwierdzono, że bezczynność miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa
*Umorzono postępowanie w zakresie zobowiązania organu do wydania aktu
*Zasądzono zwrot kosztów postępowania
*Przyznano sumę pieniężną
*Oddalono skargę w części
II SA/Wr 175/22 2022-10-06 sala B niejawne 6012 W. Śnieżyński
O. Białek
M. Pawłowska (spr.)
Wstrzymanie wykonania robót budowlanych oraz nałożenie obowiązku przedłożenia oceny technicznej wykonanych robót
II SA/Wr 304/22 2022-10-06 sala B niejawne 6019 W. Śnieżyński (spr.)
O. Białek
M. Pawłowska
Stwierdzenie uchybienia terminu do wniesienia odwołania
II SA/Wr 333/22 2022-10-06 sala B niejawne 6019 W. Śnieżyński
O. Białek (spr.)
M. Pawłowska
Stwierdzenie niedopuszczalności zażalenia
II SA/Wr 334/22 2022-10-06 sala B niejawne 6019 W. Śnieżyński
O. Białek (spr.)
M. Pawłowska
Nałożenie kary pieniężnej z tytułu nielegalnego użytkowania budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego
II SA/Wr 339/22 2022-10-06 sala B niejawne 6019 W. Śnieżyński (spr.)
O. Białek
M. Pawłowska
Odmowa przywrócenia terminu do wniesienia odwołania
III SA/Wr 314/21 2022-10-06 sala C niejawne 6536 M. Jankowska-Szostak (spr.)
K. Borońska
A. Kuczyńska-Szczytkowska
odmowa prawa do zwolnienia z obowiązku opłacania składek
III SAB/Wr 100/22 2022-10-06 sala C niejawne 659/6272 M. Jankowska-Szostak
K. Borońska (spr.)
A. Kuczyńska-Szczytkowska
przewlekłe prowadzenie postępowania w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy i pracę
III SAB/Wr 199/22 2022-10-06 sala C niejawne 659/6272 M. Jankowska-Szostak
K. Borońska
A. Kuczyńska-Szczytkowska (spr.)
udzielenie zezwolenia na pobyt stały
III SAB/Wr 209/22 2022-10-06 sala C niejawne 658/6272 M. Jankowska-Szostak
K. Borońska
A. Kuczyńska-Szczytkowska (spr.)
udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy
III SAB/Wr 243/22 2022-10-06 sala C niejawne 658/6272 M. Jankowska-Szostak
K. Borońska (spr.)
A. Kuczyńska-Szczytkowska
udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy
III SAB/Wr 371/22 2022-10-06 sala C niejawne 659/6272 M. Jankowska-Szostak
K. Borońska
B. Ciołek (spr.)
wydanie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę
III SAB/Wr 395/22 2022-10-06 sala C niejawne 659/6272 M. Jankowska-Szostak
K. Borońska
B. Ciołek (spr.)
wydanie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej
III SAB/Wr 626/22 2022-10-06 sala C niejawne 658/6272 M. Jankowska-Szostak
K. Borońska
B. Ciołek (spr.)
bezczynność i przewlekłe prowadzenie postępowania w przedmiocie wydania zezwolenia na pobyt czasowy i pracę
III SAB/Wr 668/22 2022-10-06 sala C niejawne 658/6272 M. Jankowska-Szostak
K. Borońska
B. Ciołek (spr.)
bezczynność i przewlekłe prowadzenie postępowania w przedmiocie wydania zezwolenia na pobyt czasowy i pracę


Opracowanie strony: Wydział Informatyki - Naczelny Sąd Administracyjny - 2014-2021