Wydarzenia, wizyty, konferencje

< powrót

 

2017-05-08

W dniu 8 maja 2017 r. odbyło się doroczne Zgromadzenie Ogólne Sędziów NSA

W dniu 8 maja 2017 r. odbyło się doroczne posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego w celu rozpatrzenia informacji o działalności sądów administracyjnych w 2016 roku. Posiedzenie zwołane zostało w trybie art. 46 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. – Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1066 ze zm.).
W uroczystym Zgromadzeniu udział wzięli reprezentanci najwyższych władz państwowych, wymiaru sprawiedliwości oraz korporacji prawniczych. Po oficjalnym otwarciu Zgromadzenia i powitaniu przybyłych gości, Prezes NSA prof. Marek Zik-Sadowski przedstawił „Informację o działalności sądów administracyjnych w 2016 roku”. W swoim wystąpieniu, Prezes NSA zaprezentował wybrane dane statystyczne obrazujące działalność sądownictwa administracyjnego w minionym roku, w szczególności dane dotyczące ilości, rodzaju oraz sposobu załatwienia spraw wpływających do sądów administracyjnych.

Prof. Marek Zirk-Sadowski zwrócił szczególną uwagę na zwiększającą się efektywność postępowania sądowoadministracyjnego. Na wydanie orzeczenia kończącego postępowanie sądowe w pierwszej instancji zainteresowana strona oczekuje we wszystkich wojewódzkich sądach administracyjnych poniżej pięciu miesięcy, co stawia polskie sądownictwo administracyjne w absolutnej czołówce europejskiej. Prezes NSA zauważył, że przy identycznej obsadzie sędziowskiej NSA w 2016 r. załatwiono przeszło 2000 skarg kasacyjnych więcej niż w roku 2015 r. (wzrost o blisko 11 %). Od października 2016 r. ilość załatwionych skarg kasacyjnych przewyższyła liczbę wpływu nowych spraw. Trend ten utrzymuje się także w pierwszych miesiącach 2017 r. W ten sposób na koniec marca 2017 r. przy średnim miesięcznym załatwieniu 1700 skarg kasacyjnych, okres oczekiwania na rozpoznanie sprawy wynosi w Naczelnym Sądzie Administracyjnym przeciętnie około 16 miesięcy, (w latach poprzednich czas ten sięgał 24 miesięcy). Pomimo utrzymującego się wzrostu ilości spraw, czas oczekiwania na rozstrzygnięcie jest porównywalny z europejskimi sądami administracyjnymi i w pełni spełnia standardy europejskie.

Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego zaznaczył, że w NSA dobiega końca proces tworzenia systemu informatycznego do obsługi sądów administracyjnych. W założeniu ma on z jednej strony ułatwić obywatelom dostęp do sądów administracyjnych, a z drugiej strony wpłynąć na poprawę efektywności postępowania sądowego.

Po odczytaniu listów Prezydenta RP i Marszałka Senatu oraz po okolicznościowych wystąpieniach, w trakcie których prelegenci podkreślali znaczenie sądownictwa administracyjnego jako gwaranta ochrony praw i wolności jednostki, Zgromadzenie Ogólne Sędziów NSA jednogłośnie podjęło uchwałę w sprawie przyjęcia, przedstawionej przez Prezesa NSA, „Informacji o działalności sądów administracyjnych w 2016 roku”.

 

Informacja o działalności sądów administracyjnych w 2016 roku (link)

List Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (link)

List Marszałka Senatu RP (link)