Wydarzenia, wizyty, konferencje

< powrót

 

2018-03-14

Doroczne Zgromadzenie Ogólne Sędziów NSA – „Informacja o działalności sądów administracyjnych w 2017 r.”

W dniu 12 marca 2018 r. odbyło się doroczne posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego w celu rozpatrzenia informacji o działalności sądów administracyjnych w 2017 roku. Posiedzenie zwołane zostało w trybie art. 46 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. – Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2188 ze zm.).

W uroczystym Zgromadzeniu udział wzięli reprezentanci najwyższych władz państwowych oraz wymiaru sprawiedliwości. Po oficjalnym otwarciu Zgromadzenia i powitaniu przybyłych gości, Prezes NSA prof. Marek Zik-Sadowski przedstawił „Informację o działalności sądów administracyjnych w 2017 roku”. W swoim wystąpieniu, Prezes NSA zaprezentował wybrane dane statystyczne obrazujące działalność sądownictwa administracyjnego w minionym roku, w szczególności dane dotyczące liczby, rodzaju oraz sposobu załatwienia spraw wpływających do sądów administracyjnych.

Prof. Marek Zirk-Sadowski zwrócił szczególną uwagę na zwiększającą się efektywność postępowania sądowoadministracyjnego. Wskazał, że w roku 2017 na wydanie orzeczenia kończącego postępowanie sądowe w pierwszej instancji zainteresowana strona oczekiwała średnio niespełna 4 miesiące, zaś na załatwienie sprawy przez Naczelny Sąd Administracyjny średnio około 12 miesięcy.

Po odczytaniu listu Prezydenta RP oraz wystąpieniach Pierwszej Prezes Sądu Najwyższego prof. Małgorzaty Gersdorf i Prezesa Najwyższej Izby Kontroli Krzysztofa Kwiatkowskiego odczytano okolicznościowy list Marszałka Sejmu a następnie Zgromadzenie Ogólne Sędziów NSA jednogłośnie podjęło uchwałę w sprawie przyjęcia, przedstawionej przez Prezesa NSA, „Informacji o działalności sądów administracyjnych w 2017 roku”.

 

Informacja o działalności sądów administracyjnych w 2017 r

List Prezydenta RP

List Marszałka Sejmu RP

Wystąpienie Pierwszej Prezes Sądu Najwyższego