Komunikaty

< powrót

 

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego dotyczący doręczenia uzasadnienia wyroku sądu administracyjnego w sprawach związanych z ochroną informacji niejawnych

Wyrokiem z dnia 23 maja 2018 r. (sygn. akt SK 8/14), po rozpoznaniu skargi konstytucyjnej Trybunał Konstytucyjny orzekł, że „art. 38 ust. 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych w zakresie, w jakim przewiduje doręczenie skarżącemu odpisu wyroku sądu administracyjnego bez tej części uzasadnienia, której utajnienie nie jest konieczne dla ochrony informacji niejawnych, jest niezgodny z art. 45 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz z art. 78 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej”.

Trybunał stwierdził, że przewidziane w art. 38 ust. 3 ustawy o ochronie informacji niejawnych ograniczenie praw skarżącego do zapoznania się z motywami uzasadnienia wyroku wojewódzkiego sądu administracyjnego, a co za tym idzie skutecznego wzniesienia skargi kasacyjnej do NSA, jest konieczne tylko w tym zakresie, w jakim dotyczy informacji niejawnych, chronionych na mocy ustawy o ochronie informacji. Brak dostępu osoby, której cofnięto poświadczenie bezpieczeństwa, do informacji niejawnych, które wpłynęły na decyzję o cofnięciu poświadczenia bezpieczeństwa, zawartych w uzasadnieniu wyroku, stanowi przydatne, konieczne oraz proporcjonalne ograniczenie jej praw konstytucyjnych. W tym bowiem zakresie wartość, jaką jest bezpieczeństwo państwa, uzasadnia ograniczenie praw skarżącego, o których stanowią art. 45 ust. 1 oraz art. 78 Konstytucji. Ochrona informacji niejawnych nie usprawiedliwia natomiast niedoręczenia skarżącemu tych fragmentów uzasadnienia wyroku w jego sprawie, które nie zawierają tajnych informacji, a jedynie motywy faktyczne i prawne rozstrzygnięcia sądu pierwszej instancji. Prawodawca powinien zatem zagwarantować ochronę informacji niejawnych przez wprowadzenie rozwiązań mniej ingerujących w konstytucyjne prawa skarżącego.

 

link do wyroku TK z dnia 23 maja 2018 r., sygn. akt SK 8/14